ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιδοτήσεις: Ενισχύσεις επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση νερού

Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει ανακοινωθεί η 4η τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Επιδοτήσεις: Ενισχύσεις επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση νερού

Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει ανακοινωθεί η 4η τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Η τροποποίηση αφορά μόνο νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων. Επ’ ευκαιρία της παράτασης, σήμερα, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της πρόσκλησης.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δράση εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται σε 37.000.000 ευρώ. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός κάθε πρότασης φτάνει έως τις 150.000 ευρώ για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώ για τα συλλογικά σχήματα μπορεί να ανέλθει στις 200.000 ευρώ, με δυνατότητα αύξησης έως 500.000 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης του συλλογικού σχήματος ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού.

Το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει έως και στο 85% του αιτούμενου προϋπολογισμού ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων, των περιφερειών, την κατάσταση του υδατικού συστήματος που επηρεάζεται από την επένδυση και τη δυνητική εξοικονόμηση κατανάλωσης ύδατος.

Η δράση χρηματοδοτεί δαπάνες που εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Επενδύσεις στις έγγειες βελτιώσεις στις οποίες περιλαμβάνονται: α) Εξοπλισμός για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, αλλά και του κόστους της άρδευσης, όπως φωτοβολταϊκό σύστημα ή φορητή αυτόνομη διάταξη επαναφορτιζόμενων μπαταριών ιόντων λιθίου, β) γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού τους (π.χ. σωληνώσεις, αντλία, γεννήτρια, ηλεκτρολογικός πίνακας) και της απαραίτητης κτιριακής υποδομής (π.χ. μικρό αντλιοστάσιο), γ) επιμέρους εξοπλισμός για τον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων γεωτρήσεων/πηγαδιών (ενδεικτικά: αλλαγή αντλίας, γεννήτριας, ηλεκτρολογικού πίνακα), δ) δεξαμενές (χωμάτινες, μεταλλικές κ.λπ.) που απαιτούν εκσκαφές ή επιχώσεις φυσικού εδάφους και χρησιμεύουν για την αποθήκευση νερού βροχής (όμβρια) για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών συστημάτων της εκμετάλλευσης.

2. Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ενδεικτικά αναφέρουμε: αρδευτικά συστήματα, δεξαμενές όγκου έως 500 κ.μ., μηχανολογικός εξοπλισμός (π.χ. αγωγοί μεταφοράς) που αποσκοπεί στην επαναχρησιμοποίηση των υδάτων για άρδευση (π.χ. από βιολογικό καθαρισμό), ολοκληρωμένες λύσεις άρδευσης κ.λπ.

3. Γενικές δαπάνες, στις οποίες περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη λήψης υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν α) φυσικά πρόσωπα, β) νομικά πρόσωπα και γ) συλλογικά σχήματα αγροτών, τα οποία πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Παράταση για την υποβολή αιτήσεων έως τις 25 Ιανουαρίου 2022.

Για να μπορεί να υποβάλει αίτηση ένας αγρότης (φυσικό πρόσωπο) θα πρέπει: να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος, να έχει υποβάλει ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης κατά το έτος 2020, να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος και να μην είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενος.

Τα νομικά πρόσωπα του εμπορικού δικαίου θα πρέπει: να έχουν υποβάλει ενιαία δήλωση εκμετάλλευσης κατά το 2020, να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα, να έχουν διάρκεια κατ’ ελάχιστο 10 έτη από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης και σε κάθε περίπτωση τέτοια ώστε να καλύπτεται η περίοδος των μακροχρονίων υποχρεώσεων, να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση, και να έχουν κύρια δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας.

Τα συλλογικά σχήματα, ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις οργανώσεων παραγωγών, αγροτικοί συνεταιρισμοί, ενώσεις αυτών και ΚΟΙΝΣΕΠ θα πρέπει: οι μεν αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ΚΟΙΝΣΕΠ να είναι εγγεγραμμένοι και ενήμεροι στο οικείο μητρώο, τα δε λοιπά συλλογικά σχήματα να είναι αναγνωρισμένα, να έχουν εξουσιοδοτήσει ένα φυσικό πρόσωπο να λειτουργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος, να έχουν διακριτή λογιστική διαχείριση στην περίπτωση που το συλλογικό σχήμα υπάγεται στο καθεστώς άλλου νομικού προσώπου, να εμφανίζουν, τις τρεις προηγούμενες χρήσεις από το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης, μέσο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 ευρώ και κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Από τον περιορισμό αυτόν εξαιρούνται όσα συλλογικά σχήματα συστάθηκαν εντός της προηγούμενης τριετίας από το έτος υποβολής. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα και να μην τελούν υπό πτώχευση, λύση, αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στον δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr/mis.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης και των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας φορέων και δαπανών μπορούν να αναζητηθούν στις ιστοσελίδες του ΥΠΑΑΤ: www.agrotikianaptixi.gr και www.minagric.gr.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 25 Ιανουαρίου 2022.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.