Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

3' 18" χρόνος ανάγνωσης

Απορρίπτεται αίτημα επιστροφής ΦΠΑ αλλοδαπής εταιρείας που θεμελιώνει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα μέσω της ελληνικής θυγατρικής της. Ειδικότερα, η ΔΕΔ επισήμανε ότι σύμφωνα με τη νομολογία για τον χαρακτηρισμό μιας εγκατάστασης ως μόνιμης για σκοπούς ΦΠΑ αρκεί να διαθέτει η αλλοδαπή εταιρεία στην Ελλάδα, έστω και μέσω θυγατρικής ή συνδεδεμένης επιχείρησης ή παγίου εμπορικού εταίρου ή υπεργολάβου, κατά τρόπο μόνιμο και όχι απλώς ευκαιριακό, την αναγκαία οργανωτική και υλική υποδομή, δηλαδή το αναγκαίο ανθρώπινο και τεχνικό δυναμικό είτε για την άσκηση της υποκείμενης στον φόρο δραστηριότητας είτε για την παροχή υπηρεσιών παρεπόμενων βοηθητικών ή υποστηρικτικών, πλην αναγκαίων για την κύρια παροχή. Στην προκειμένη υπόθεση η προσφεύγουσα αλλοδαπή, που είχε ως σκοπό την ανάπτυξη τεχνογνωσίας ως προς τις ανεμογεννήτριες, λάμβανε αναφορά από την ελληνική θυγατρική της σε σχέση με πληροφορίες που επηρεάζουν τη σχεδίαση, τη διόρθωση και τη βελτίωση του τελικού προϊόντος της. Παράλληλα, βάσει των πληροφοριών αυτών που της παρείχε η θυγατρική της διαμορφώνονταν επίσης ανάλογα και οι απαραίτητες οδηγίες που παρέχονται από τη μητρική ως προς τις εργασίες και τις λίστες υλικών που πρέπει να περιλαμβάνονται στην εγκατάσταση και στη λειτουργία των ανεμογεννητριών. Αρα, από τα παραπάνω συνάγεται ότι η δραστηριότητα της μητρικής επηρεάζεται άμεσα και ζωτικά από τις αναφορές αυτές και άρα απαιτείται κατά τρόπο σταθερό, μόνιμο και διαρκή και άμεσο να υφίσταται η συνδρομή της θυγατρικής εταιρείας για την παροχή αυτών. Περαιτέρω, στο πλαίσιο της σύμβασης που είχε με τη θυγατρική της, η μητρική εξασφάλισε το απαραίτητο εξειδικευμένο ανθρώπινο και τεχνικό δυναμικό στη διάθεσή της ως προς τη δραστηριότητα αυτή. Με το σκεπτικό αυτό η ΔΕΔ έκανε δεκτές τις διαπιστώσεις της φορολογικής αρχής και απέρριψε το αίτημα επιστροφής ΦΠΑ της προσφεύγουσας (ΔΕΔ Αθ. 271/2022).

Με πρόσφατη τροποποίηση του Ν. 4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρείες προβλέφθηκε ότι η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου μπορεί να συμψηφιστεί με ζημιές χωρίς να απαιτείται πρώτα ο συμψηφισμός τυχόν αποθεματικών ή άλλων κονδυλίων. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι τώρα, η υπέρ το άρτιο διαφορά επιτρεπόταν να συμψηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρείας μόνο εάν δεν υπήρχαν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών. Η ρητή πρόβλεψη της δυνατότητας χρησιμοποίησης της υπέρ το άρτιο διαφοράς προς απόσβεση ζημιών, έστω και μετά από τυχόν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, κατέστησε μη απαραίτητη την προηγούμενη κεφαλαιοποίηση της υπέρ το άρτιο διαφοράς και την εν συνεχεία ονομαστική μείωση του μετοχικού κεφαλαίου προς απόσβεση των ζημιών. Πλέον, με την πρόσφατη τροποποίηση της ανωτέρω διάταξης, η προϋπόθεση του προηγούμενου συμψηφισμού αποθεματικών ή άλλων κονδυλίων με τις ζημιές πριν από το ποσό της διαφοράς υπέρ το άρτιο καταργήθηκε διευκολύνοντας έτσι τις επιχειρήσεις οι οποίες, μόνο με την απόφαση της γενικής συνέλευσης των μετόχων, μπορούν να προχωρήσουν απευθείας στον συμψηφισμό της διαφοράς υπέρ το άρτιο με ζημιές.

Δεν περιορίζεται το δικαίωμα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φόρου εισοδήματος και επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου σε περίπτωση διόρθωσης λάθους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις νομικού προσώπου που αφορά χρήσεις προγενέστερες της τρέχουσας ή της συγκριτικής περιόδου. Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι με βάση τις λογιστικές αρχές η διόρθωση ενός λάθους πραγματοποιείται στον χρόνο που διαπιστώνεται χωρίς διόρθωση των λογιστικών αρχείων και τροποποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης που το λάθος αφορά. Επομένως, από λογιστική σκοπιά παρά το γεγονός ότι το λάθος αφορά προηγούμενη ή προηγούμενες χρήσεις, αυτό αποκαθίσταται στο έτος που αυτό διαπιστώνεται, αφενός με την αποτύπωσή του στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του έτους αυτού και αφετέρου με την αποτύπωση των επιπτώσεων του λάθους στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της συγκριτικής περιόδου. Συνεπώς τα λογιστικά αρχεία της χρήσης που αφορά το λάθος δεν διορθώνονται. Αλλωστε τροποποίηση των λανθασμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των προηγούμενων χρήσεων οπότε έγινε το λάθος δεν προβλέπεται με βάση τον νόμο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Αντίθετα, από φορολογική σκοπιά, σημειώνεται ότι ισχύει το σύστημα της δεδουλευμένης βάσης ως προς τον χρόνο απόκτησης του εισοδήματος και η αυτοτέλεια των χρήσεων, και επομένως, με σκοπό την ορθή απεικόνιση των φορολογικών δεδομένων, υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος για τη διόρθωση της δήλωσης εισοδήματος του έτους που το λάθος αφορά.