ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόγραμμα κατάρτισης για εργαζομένους μικρών επιχειρήσεων

Στην έγκριση του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις προχώρησε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (τ. ΟΑΕΔ)

Πρόγραμμα κατάρτισης για εργαζομένους μικρών επιχειρήσεων

Στην έγκριση του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν από έναν έως 49 εργαζομένους, για το τρέχον έτος, με κονδύλια ύψους 20 εκατ. ευρώ από τον ειδικό λογαριασμό (ΛΑΕΚ), προχώρησε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (τ. ΟΑΕΔ). Πρόκειται για το κονδύλι που από τον επόμενο χρόνο θα διαχειρίζεται ειδική επιτροπή των κοινωνικών εταίρων, βάσει των αλλαγών που ψηφίστηκαν πρόσφατα. Η υποβολή της πρότασης προγράµµατος κατάρτισης για υλοποίηση γίνεται µέσω ∆ιαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://laek.oaed.gr και το αργότερο µέχρι πέντε εργάσιµες ηµέρες πριν από την έναρξη υλοποίησης του προγράµµατος κατάρτισης. Φορείς υλοποίησης του προγράμματος είναι:

α) Οι πρωτοβάθμιοι και δευτεροβάθμιοι φορείς οι οποίοι ορίζονται από το καταστατικό τους ως φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών (ΦΕΕ), των οποίων τα μέλη διατηρούν επαγγελματική δραστηριότητα.

β) Οι επιστημονικοί σύλλογοι.

γ) Τα επιμελητήρια στα οποία ανήκουν οι επιχειρήσεις-μέλη που απασχολούν 1-49 άτομα.

δ) Τα εργατικά κέντρα κατόπιν παραχώρησης του δικαιώματος από ΦΕΕ.

ε) Οι ομοσπονδίες εργοδοτικών φορέων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν επιχειρήσεις που απασχολούν από ένα έως 49 άτομα προσωπικό, οι οποίες υπόκεινται στην υποχρέωση καταβολής στον ΕΦΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς ΛΑΕΚ (0,06%) και δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Κάθε επιχείρηση δικαιούται να συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης με περισσότερους του ενός δικαιούχους φορείς, με την προϋπόθεση να ανήκουν στον ίδιο κλάδο παραγωγής.

Οσο για τους καταρτιζομένους, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

Προϋπολογισμού 20 εκατ. με κονδύλια από τον ειδικό λογαριασμό (ΛΑΕΚ).

• Εργαζόμενοι επιχειρήσεων που απασχολούν από ένα έως 49 άτομα προσωπικό.

Οι έλεγχοι της κατηγορίας αυτής που αφορούν τους καταρτιζομένους γίνονται αυτόματα και σε πραγματικό χρόνο μέσω του συστήματος «Εργάνη», όπως περιγράφονται παραπάνω.

• Εργαζόμενοι που το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερή εργασία. Οι εργαζόμενοι της κατηγορίας αυτής υποχρεωτικά θα πρέπει:

α) Οταν δηλώνονται σε πρόγραμμα, να μην εμφανίζονται απασχολούμενοι σε επιχείρηση.

β) Να διαθέτουν τουλάχιστον 50 ημερομίσθια. Η περίοδος ελέγχου της απασχόλησης αφορά το έτος 2021.

Οι έλεγχοι αυτοί θα διενεργούνται σε πραγματικό χρόνο κατά την υποβολή των προτάσεων των προγραμμάτων των δικαιούχων φορέων κατά την αξιολόγηση.

Σε όλες τις περιπτώσεις οι ωφελούμενοι συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης που το αντικείμενό τους είναι συναφές με την ειδικότητα/κλάδο τους ή σε οριζόντιες δεξιότητες.

Αντιστοίχως, οι δικαιούχοι φορείς υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης σε θεματικές ενότητες με περιεχόμενο συναφές με τον κλάδο δραστηριότητας που υπάγονται ή υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης σε οριζόντιες θεματικές ενότητες οι οποίες συνάδουν με τους στόχους των ίδιων των επιχειρήσεων.