Ενισχύσεις 300 εκατ. για την ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας

Ενισχύσεις 300 εκατ. για την ανάπτυξη έρευνας και καινοτομίας

3' 27" χρόνος ανάγνωσης

Από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Καινοτομίας δόθηκε στη δημοσιότητα η προδημοσίευση της δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027». Είναι μία δράση στρατηγικής σημασίας, που υλοποιείται μέσω του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, με συνολικό προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ.

Η δράση θα περιλαμβάνει τέσσερις παρεμβάσεις:

1. Ερευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις.

2. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς.

3. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων.

4. Σφραγίδα αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις.

Αναμένεται να προκηρυχθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2022. Η ενδεικτική δημόσια δαπάνη (σε €) ανά παρέμβαση και οι ενδεικτικές ημερομηνίες έναρξης (τρίμηνο, Q) υποβολής προτάσεων είναι:

– Παρέμβαση I, 60.000.000, Q4 2022

– Παρέμβαση II, 180.000.000, Q1 2023

– Παρέμβαση III, 39.000.000, Q4 2022

– Παρέμβαση ΙV, 21.000.000, Q2 2023

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, βασικός στόχος της δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση απευθύνεται σε επιχειρήσεις, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και σε ερευνητικούς οργανισμούς. Οι προτάσεις που θα ενισχυθούν αφορούν έργα έρευνας και καινοτομίας. Δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι: α) Επιχειρήσεις και «λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις» και β) ερευνητικοί οργανισμοί και «λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί». Για τη συμμετοχή τους στη δράση, οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νόμιμα και να λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης είτε ως νομικά πρόσωπα (π.χ. Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις. Εξαιρούνται οι προβληματικές επιχειρήσεις καθώς και οι επιχειρήσεις για τις οποίες εκκρεμεί απόφαση ανάκτησης ενίσχυσης από την Ε.Ε.

Συγκεκριμένα, για κάθε μία από τις τέσσερις παρεμβάσεις:

Οι βασικές κατευθύνσεις της δράσης, που αναμένεται να προκηρυχθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2022.

Παρέμβαση Ι. Ερευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις. Η Παρέμβαση Ι απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ημερομηνίας ίδρυσης. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι είτε μια μικρομεσαία επιχείρηση (ΜμΕ) είτε ομάδες επιχειρήσεων στις οποίες απαραιτήτως τουλάχιστον μία είναι ΜμΕ.

Παρέμβαση ΙΙ. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. Η Παρέμβαση ΙΙ αφορά συμπράξεις υφισταμένων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις. Σε συμπράξεις δύο ή τριών ή τεσσάρων εταίρων-φορέων, ο ένας θα πρέπει απαραιτήτως να είναι ΜμΕ. Σε συμπράξεις άνω των τεσσάρων εταίρων-φορέων οι δύο θα πρέπει απαραιτήτως να είναι επιχειρήσεις και τουλάχιστον μία θα πρέπει να είναι ΜμΕ.

Παρέμβαση ΙΙΙ. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Δυνητικοί δικαιούχοι στην Παρέμβαση ΙΙΙ είναι υφιστάμενες μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).

Παρέμβαση ΙV. Σφραγίδα αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις. Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις που έλαβαν τη σφραγίδα αριστείας (Seal of Excellence) για έργα έρευνας και ανάπτυξης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης ερευνητικών έργων που θα υποβληθούν, θα αφορούν τους 8 τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Εξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ), ήτοι: 1. Υλικά, κατασκευές και βιομηχανία. 2. Τουρισμός, πολιτισμός και δημιουργικές βιομηχανίες. 3. Αγροδιατροφική αλυσίδα. 4. Περιβάλλον και κυκλική οικονομία. 5. Βιοεπιστήμες, υγεία, φάρμακα. 6. Μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα. 7. Αειφόρος ενέργεια. 8. Ψηφιακές τεχνολογίες. Για το σύνολο των παρεμβάσεων οι επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες θα πρέπει να εντάσσονται σε επιλέξιμες δραστηριότητες που περιγράφονται στον Γενικό Κανονισμό Απαλλαγής (Κανονισμός Ε.Ε.) αρ. 651/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Τα έργα που θα προταθούν θα είναι επιλέξιμα εφόσον αφορούν βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας.

Ο μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ανά παρέμβαση είναι (ενδεικτικά):

1. Ερευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις: 800.000 €.

2. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς: 2.000.000 €.

3. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων: 2.000.000 €.

4. Σφραγίδα αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις: Στο όριο του εγκεκριμένου Π/Υ από το Horizon Europe.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των υποβαλλομένων προτάσεων έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους τριάντα έξι (36) μήνες. Οι προτάσεις της Παρέμβασης IV «Σφραγίδα αριστείας (Seal of Excellence) για επιχειρήσεις» θα έχουν χρονική διάρκεια ίση με την εγκεκριμένη από το πρόγραμμα Horizon Europe. Η πρόσκληση της δράσης, η οποία προγραμματίζεται να εκδοθεί εντός του τέταρτου τριμήνου του έτους, θα καθορίζει αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης, καθώς και τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης υποβολής προτάσεων. Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση μπορούν να αναζητούνται στην ιστοσελίδα http://www.eyde-etak.gr.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT