Μπλόκο Αρείου Πάγου σε πλειστηριασμούς των funds

Μπλόκο Αρείου Πάγου σε πλειστηριασμούς των funds

H απόφαση μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και στις τιτλοποιήσεις προβληματικών χαρτοφυλακίων δανείων («Ηρακλής»)

1' 42" χρόνος ανάγνωσης

Απόφαση του Αρείου Πάγου δημιουργεί προϋποθέσεις σε δανειολήπτες, ώστε να ακυρώσουν με ανακοπές πλειστηριασμούς που έγιναν από εταιρείες διαχείρισης δανείων.

Συγκεκριμένα, με πρόσφατη απόφασή του ο Αρειος Πάγος απέρριψε την ασκηθείσα πρόσθετη παρέμβαση από εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις ως απαράδεκτη ελλείψει νομιμοποιήσεως (Α.Π. 822/2022).

H απόφαση θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και στις τιτλοποιήσεις προβληματικών χαρτοφυλακίων δανείων (του γνωστού «Ηρακλή») αφού το ανώτατο δικαστήριο αποφαίνεται ότι οι εταιρείες διαχείρισης δεν έχουν τη δυνατότητα να προχωρούν οι ίδιοι σε πράξεις εκτέλεσης για λογαριασμό αυτού στον οποίον ανήκουν οι απαιτήσεις ή οι τίτλοι (π.χ. funds), όταν η μεταβίβαση των δανειακών απαιτήσεων δεν έχει πραγματοποιηθεί με τον νόμο για τα κόκκινα δάνεια του 2015 (4354/2015), αλλά με τον νόμο για την τιτλοποίηση απαιτήσεων του 2003.

Η απόφαση στηρίζεται στο ότι η παρεμβαίνουσα εταιρεία διαχείρισης δεν μπορεί να επιδιώξει την εκπλήρωση της ένδικης απαίτησης στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας που κατέστη δικαιούχος της απαίτησης με εκχώρηση, αφού ο Ν. 3156/2003 για τις τιτλοποιήσεις δεν απονέμει στην εταιρεία διαχείρισης την ιδιότητα του κατ’ εξαίρεση νομιμοποιούμενου διαδίκου όπως συμβαίνει ρητά στον νόμο για τα κόκκινα δάνεια (4354/2015).

Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι η διάταξη του άρθρου 10 παρ. 14 του Ν. 3156/2003 δεν απονέμει στις εταιρείες διαχείρισης ενεργητική κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση προκειμένου να ασκήσουν τις ένδικες αυτοτελείς πρόσθετες παρεμβάσεις, παρά μόνο ρυθμίζουν τους όρους και το πλαίσιο της εκτέλεσης εξώδικων διαχειριστικών (νομικών ή υλικών) πράξεων, με σκοπό την είσπραξη (για λογαριασμό της εντολέως της, δικαιούχου) των απαιτήσεων από τους οφειλέτες.

Τέλος, οι διατάξεις του Ν. 4354/2015 για την κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση (ως μη δικαιούχων διαδίκων) των εταιρειών διαχείρισης δανείων δεν μπορούν να εφαρμοστούν αναλογικώς και επί των εταιρειών διαχείρισης του Ν. 3165/2003, διότι η εταιρεία διαχείρισης του άρθρου 10 Ν. 3156/2003 αναλαμβάνει με σύμβαση εντολής τη διαχείριση των αποκτώμενων απαιτήσεων, χωρίς να έχει ορισθεί εκ του νόμου μη δικαιούχος, κατ’ εξαίρεση νομιμοποιούμενος, διάδικος. Επομένως, δεν νομιμοποιείται να ενεργεί διαδικαστικές πράξεις για λογαριασμό της εντολέως της εταιρείας, ούτε η μεταξύ τους σύμβαση και η παροχή πληρεξουσιότητας μπορεί να καθιδρύσει κατ’ εξαίρεση νομιμοποίηση.