ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Ενισχύσεις επιχειρήσεων για διεύρυνση ψηφιακών τεχνολογιών

Ενισχύσεις επιχειρήσεων για διεύρυνση ψηφιακών τεχνολογιών

Οπως αναφέραμε την προηγούμενη εβδομάδα, από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027 έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη της δέσμης δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ». Οι δράσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 300.000.000 ευρώ, στοχεύουν στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα, καλύπτουν δε στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους.

Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα βασικά στοιχεία της Δράσης 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ, όπως ισχύει σύμφωνα με τη δημοσιευμένη προκήρυξη. Η δράση αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Στη δράση μπορούν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (επιλέξιμοι ΚΑΔ) αναφέρονται αναλυτικά στην πρόσκληση της δράσης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, είναι οι ακόλουθες:

– Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

– Να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο κατηγορία Περιφέρειας (με την ίδια ένταση ενίσχυσης).

– Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

– Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα (1) έτος και η επένδυση να αφορά αποκλειστικά επιλέξιμo ΚΑΔ.

– Να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης, το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

– Να είναι επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα, διαθέτοντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας.

– Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

– Να εξασφαλίζεται η ιδιωτική συμμετοχή σε ποσοστό τουλάχιστον 25%.

– Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και επομένως να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν από την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.

– Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο τον βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της πρόσκλησης.

– Να συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστον τον συνολικό βαθμό 50 στα βαθμολογούμενα κριτήρια τα οποία αφορούν την περιγραφή του υποβληθέντος επενδυτικού σχεδίου, τον αριθμό εργαζομένων (ΕΜΕ) και την ψηφιακή ωριμότητα της επιχείρησης.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων, ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση του εξοπλισμού ή/ και του λογισμικού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση.

Οπως αναφέρεται στα δημοσιευμένα στοιχεία, ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 50.000 έως και 650.000 ευρώ. Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης.

Τα ποσοστά ενίσχυσης εξαρτώνται από το μέγεθος της επιχείρησης, την κατηγορία της δαπάνης και τον τόπο υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και δεν ξεπερνούν το 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από τη Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ είναι:

– Εξοπλισμός, με ενδεικτικές δαπάνες: προμήθεια εξελιγμένων συστημάτων λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίησης της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, μηχανές CNC, 3D printers, 3D scanners, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, προμήθεια εξελιγμένων τεχνολογικών συστημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή συστημάτων και εξοπλισμού Industry 4.0., συστημάτων και εξοπλισμού ασφάλειας (π.χ. επιτήρηση χώρων, κυβερνοπροστασία, κ.ά.), συστημάτων αυτοματοποίησης, ρομποτικών συστημάτων, ψηφιακά αισθητήρια και ελεγκτές, ψηφιακά ελεγχόμενος μηχανολογικός εξοπλισμός, προηγμένα ψηφιακά συστήματα παραγωγής, κ.λπ.

– Εφαρμογές/ λογισμικά, με ενδεικτικές δαπάνες: προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και διαδικασιών (π.χ. ERP, WMS, ΕDI, ΒΜPS, κ.λπ.), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, IoT, Big ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίησης της παραγωγής, αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ψηφιακού ελέγχου εγκαταστάσεων, κ.λπ.

– Παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση, με ενδεικτικές δαπάνες: Τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων κ.λπ.

Ως έναρξη επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της αναλυτικής πρόσκλησης της δράσης (15/2/2023).

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης μπορεί να αναζητηθεί στη διεύθυνση http://21-27.antagonistikotita.gr/.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από 23 Φεβρουαρίου 2023 έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.