Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Ενα ενιαίο πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος ή Framework for Income Taxation (BEFIT) επιδιώκει να εισαγάγει στην Ευρωπαϊκή Ενωση νέα νομοθετική πρόταση

3' 5" χρόνος ανάγνωσης

• Ενα ενιαίο πλαίσιο για τη φορολογία εισοδήματος ή Framework for Income Taxation (BEFIT) επιδιώκει να εισαγάγει στην Ευρωπαϊκή Ενωση νέα νομοθετική πρόταση. Η πρόταση BEFIT εισάγει ένα εναρμονισμένο καθεστώς για τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης των ομίλων εταιρειών και βασίζεται στη διεθνή φορολογική συμφωνία ΟΟΣΑ/ G20 για ένα παγκόσμιο ελάχιστο επίπεδο φορολογίας και στην ήδη εκδοθείσα οδηγία για την ελάχιστη φορολογία (2022/2523). Στην πράξη, ο BEFIT θα εφαρμοστεί υποχρεωτικά για τους ομίλους που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ενωση με ετήσια συνδυασμένα έσοδα τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ και όπου η τελική μητρική οντότητα κατέχει τουλάχιστον το 75% των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Κατά διακριτική ευχέρεια μπορούν να το εφαρμόσουν και μικρότεροι όμιλοι. Εάν η πρόταση εγκριθεί από το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν την BEFIT στην εθνική τους νομοθεσία έως την 1η Ιανουαρίου 2028 και οι νέοι κανόνες θα εφαρμοστούν από την 1η Ιουλίου 2028.

• Η εναρμόνιση των κανόνων transfer pricing σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωση προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στις 12 Σεπτεμβρίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές. Το σχέδιο οδηγίας θεσπίζει έναν κοινό ορισμό της αρχής των ίσων αποστάσεων. Οσον αφορά την έννοια των «συνδεδεμένων επιχειρήσεων», υιοθετεί ένα κατώτατο όριο 25% για τον προσδιορισμό της πλήρωσης του κριτηρίου του ελέγχου. Οι μέθοδοι τεκμηρίωσης που απαριθμούνται είναι σύμφωνες με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών και δεν αναφέρεται προτίμηση σε καμία από αυτές τις αναγνωρισμένες μεθόδους. Προτείνεται επίσης να θεσπιστούν εκτελεστικές πράξεις οι οποίες θα προσφέρουν καθοδήγηση σχετικά με τη μεταβίβαση άυλων περιουσιακών στοιχείων, τις επιχειρηματικές αναδιαρθρώσεις ή τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και θα παρέχουν ασφαλή λιμάνια με στόχο τη μείωση του φόρτου συμμόρφωσης και του όγκου των διαφορών. Προτείνεται ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μεταφέρουν την πρόταση στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, με έναρξη ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2026.

• Σύστημα φορολόγησης της έδρας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) ή Head Office Tax System for SMEs (the HOT proposal) δρομολογεί η Ευρωπαϊκή Επιτρο-πή με πρότασή της. Οσον αφο-ρά το πεδίο εφαρμογής, η πρόταση HOT εφαρμόζεται σε ΜΜΕ με υποκαταστήματα και δεν επεκτείνεται σε ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά μέσω θυγατρικών εταιρειών. Μια ΜΜΕ θα υπολογίζει τη φορολογική της υποχρέωση με βάση τους ισχύοντες κανόνες του κράτους-μέλους της έδρας της και, ως εκ τούτου, θα υποβάλλει μια ενιαία φορολογική δήλωση σε αυτό. Η φορολογική δήλωση που υποβάλλεται στο κράτος-μέλος της έδρας της κοινοποιείται στη συνέχεια στα κράτη-μέλη των υποκαταστημάτων. Το κράτος-μέλος της έδρας θα μεταφέρει τυχόν προκύπτοντα φορολογικά έσοδα στα κράτη-μέλη των υποκαταστημάτων. Εάν η πρόταση εγκριθεί από το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν την πρόταση HOT στην εθνική τους νομοθεσία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και οι νέοι κανόνες θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2026.

• Πρόταση οδηγίας για τη διευκόλυνση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων των μη κερδοσκοπικών ενώσεων – αφορολόγη-των οργανισμών στην Ευρωπαϊκή Ενωση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρόταση αποσκοπεί στη βελτίωση της διασυνοριακής λειτουργίας των μη κερδοσκοπικών ενώσεων και στην άρση των υφιστά-μενων νομικών και διοικητικών εμποδίων. Οι βασικές δρά-σεις που προτείνονται προ-βλέπουν τη δημιουργία μιας νέας νομικής μορφής μη κερδοσκοπικών ενώσεων, της ευρωπαϊκής διασυνοριακής ένω-σης (ECBA), η οποία θα αναγνωρίζεται αυτόματα σε όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (μέσω του πιστοποιητικού ECBA) και θα έχει ελεύθερη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στη δημόσια χρηματοδότηση σε κάθε κράτος-μέλος που δραστηριοποιείται. Ακόμη, προτείνεται η θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για τη μεταφορά της καταστατικής έδρας, επιτρέποντας έτσι στις μη κερδοσκοπικές ενώσεις να επωφελούνται από την ελευθερία εγκατάστασης και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών, αγαθών και κεφαλαίων στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Η πρόταση θα υποβληθεί προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ενώ μόλις εγκριθεί, τα κράτη-μέλη θα έχουν δύο χρόνια για να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο.

Πηγή: Grant Thornton