Καταργείται το τέλος χαρτοσήμου σε 600 περιπτώσεις συναλλαγών

Καταργείται το τέλος χαρτοσήμου σε 600 περιπτώσεις συναλλαγών

Αντικαθίσταται από το ψηφιακό τέλος συναλλαγής, που θα ισχύει μόνο σε 29 συναλλαγές

3' 58" χρόνος ανάγνωσης

Την κατάργηση του τέλους χαρτοσήμου σε 600 περιπτώσεις συναλλαγών και την αντικατάστασή του από το ψηφιακό τέλος συναλλαγής για 29 συναλλαγές που θα συνεχίσουν να υφίστανται, προβλέπει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Οπως ανέφερε ο αρμόδιος υπουργός Κωστής Χατζηδάκης, «η μεταρρύθμιση αυτή αφορά στον εκσυγχρονισμό και στην απλούστευση ενός νομοθετικού πλαισίου που ισχύει εν πολλοίς από το 1931, στην πλήρη ψηφιοποίησή του και στην κατάργησή του –όπου απαιτείται–, ενώ αποτελεί δέσμευση της χώρας και ορόσημο στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

Από τις καταργήσεις των 600 περιπτώσεων οι πολίτες επωφελούνται με το ποσό των 32 εκατ. ευρώ σε σύνολο 386 εκατ. ευρώ που εισπράττονται από το ελληνικό Δημόσιο.

Τα περισσότερα χρήματα αφορούν το τέλος που επιβάλλεται στις εμπορικές μισθώσεις και συγκεκριμένα 190 εκατ. ευρώ ετησίως.

Με το νέο πλαίσιο ορίζεται ότι το τέλος επιβάλλεται σε συναλλαγές όπου τουλάχιστον ο ένας συναλλασσόμενος είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας ή έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του τύπου και του τόπου κατάρτισης της συναλλαγής.

Η αλλαγή αυτή που φέρνει το σχέδιο νόμου γίνεται καθώς πολλές επιχειρήσεις προχωρούσαν σε δανειακές συμβάσεις μεταξύ τους στο εξωτερικό με στόχο να αποφύγουν την πληρωμή του τέλους χαρτοσήμου. Πλέον, ανεξαρτήτως του πού θα γίνονται οι δανειακές συμβάσεις, θα οφείλεται τέλος συναλλαγής με ανώτατο όριο τις 150.000 ευρώ.

Το νέο πλαίσιο ορίζει:

1. Καταργείται το τέλος χαρτοσήμου και αντικαθίσταται με το ψηφιακό τέλος συναλλαγής.

2. Καταργούνται οριστικά περισσότερες από 600 περιπτώσεις επιβολής του τέλους χαρτοσήμου.

3. Αναφέρονται όλες οι συναλλαγές στις οποίες θα επιβάλλεται το ψηφιακό τέλος συναλλαγής, η δήλωση, ο υπολογισμός, η βεβαίωση και η είσπραξη του οποίου θα γίνονται εξ ολοκλήρου ψηφιακά μέσω ειδικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ που θα ενεργοποιηθεί στο τέλος του έτους.

4. Δεν επιβάλλεται σε συναλλαγές που επιβαρύνονται με ΦΠΑ ή άλλους έμμεσους φόρους.

Μεταξύ άλλων το τέλος χαρτοσήμου καταργείται σε συναλλαγές όπως: χρησιδάνειο, ασφαλιστικές συναλλαγές, σύσταση και αύξηση κεφαλαίου μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων, ενέγγυες πιστώσεις τραπεζών υπέρ εισαγωγέων, συμβατικοί τόκοι δανείων και πιστώσεων.

Επιπροσθέτως, καταργείται σε περισσότερες από 100 συναλλαγές που αφορούν χαρτόσημα επί παραβόλων (π.χ. άδεια γάμου, επαγγελματικές άδειες κ.λπ.). Σημειώνεται ότι η κατάργηση του τέλους χαρτοσήμου δεν συμπαρασύρει και την κατάργηση του παραβόλου για τις εν λόγω συναλλαγές. Οδηγεί ωστόσο σε μείωση της τελικής επιβάρυνσης. Καταργείται, επίσης, σε περισσότερες από 500 συναλλαγές στις οποίες επιβαλλόταν τέλος χαρτοσήμου 2,4% ή 3,6% επί των κρατήσεων που αφορούν ΝΠΔΔ ή Δημόσιο – π.χ. χαρτόσημο επί κρατήσεων υπέρ Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), υπέρ ΤΑΧΔΙΚ (Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων), υπέρ ΕΑΔΗΣΥ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων) κ.ά.

Το τέλος συναλλαγής για συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών θα βεβαιώνεται με ηλεκτρονική δήλωση μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας που θα τεθεί σε λειτουργία από την ΑΑΔΕ. Η δήλωση και απόδοση του τέλους γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από εκείνον της συναλλαγής.

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης φόρου εισοδήματος (η βεβαίωση και απόδοσή του γίνεται με βάση τις προθεσμίες των παρακρατούμενων φόρων) και τα μισθώματα (η απόδοσή τους γίνεται μέσω της υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος).

Για συναλλαγές με το Δημόσιο, το τέλος συναλλαγής καταβάλλεται ηλεκτρονικά πριν από την κατάρτιση ή την έκδοση της πράξης. Οι συντελεστές του ψηφιακού τέλους συναλλαγής διαμορφώνονται:

• Στο 3,60% σε όλα τα μισθώματα ακινήτων, στα τιμολόγια είσπραξης αποζημιώσεων νόμιμων τόκων και τόκων υπερημερίας και στις συναλλαγές ή συμβάσεις μεταξύ φυσικών προσώπων που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και συμβάλλονται για πράξεις που δεν αφορούν αυτήν, καθώς και στις περιπτώσεις όπου ο ένας συμβαλλόμενος είναι Δημόσιο, δήμος, ΝΠΔΔ.

• Στο 2,40% εφόσον όλοι οι συμβαλλόμενοι ή συναλλασσόμενοι ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, ή τουλάχιστον ένας έχει τη νομική μορφή Α.Ε., ΕΠΕ και ΙΚΕ.

• Στο 1,20% εφόσον πρόκειται για καταβολή αμοιβής σε φυσικά πρόσωπα ή μέλη διοίκησης και για κατάθεση ή ανάληψη από τα χρηματικά διαθέσιμα νομικών προσώπων και οντοτήτων.

• Στο 0,30% επί των προσκομιζόμενων επιταγών («πινάκια») σε πιστωτικά ιδρύματα.

Δάνεια

Σε δάνεια που υπόκεινται σε τέλος συναλλαγής (δάνεια μεταξύ ιδιωτών / εταιρειών, τα οποία δεν είναι τραπεζικά) επιβάλλεται ανώτατο όριο στο τέλος συναλλαγής ύψους 150.000 ευρώ ανά δανειακή σύμβαση, αλλά ανεξαρτήτως του τόπου που συνήφθη το δάνειο. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα υφίστανται πλέον οι λόγοι παράκαμψης της νομοθεσίας. Ετσι, το Δημόσιο θα εισπράττει τα τέλη που μέχρι τώρα έχανε, καθώς οι σχετικές συμβάσεις συνάπτονταν στο εξωτερικό. Η επιβάρυνση, δε, για τις εταιρείες και τους ιδιώτες θα είναι σε λογικά επίπεδα.

Ειδικότερα υπάγονται σε τέλος συναλλαγής:

• Με συντελεστή 3,6% τα δάνεια μεταξύ ιδιωτών.

• Με συντελεστή 2,4% τα δάνεια μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων που ασκούν αμφότερα επιχειρηματική δραστηριότητα ή όπου τουλάχιστον ο ένας συμβαλλόμενος είναι Α.Ε., ΕΠΕ ή ΙΚΕ.

• Με συντελεστή 1,2% οι εγγραφές στα βιβλία νομικών προσώπων περί καταθέσεων και αναλήψεων.

• Με συντελεστή 2,4% τα ομολογιακά δάνεια του ν. 4548/2018, εκτός εάν διαπραγματεύονται σε ρυθμιζόμενη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT