Ζημίες 38,4 εκατ. κατέγραψε η Εθνική Ασφαλιστική το 2023

Ζημίες 38,4 εκατ. κατέγραψε η Εθνική Ασφαλιστική το 2023

Λόγω αποζημιώσεων για τον «Daniel» και παλιού χαρτοφυλακίου υγείας

Ζημίες ύψους 38,4 εκατ. ευρώ (36,1 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου) παρουσίασε η Εθνική Ασφαλιστική το 2023, αποτέλεσμα που επιβαρύνθηκε κυρίως από το ζημιογόνο αποτέλεσμα του παλιού χαρτοφυλακίου υγείας καθώς και τις αποζημιώσεις που προκάλεσε η κακοκαιρία «Daniel». Συγκεκριμένα, η εταιρεία έγραψε ζημίες ύψους 85,4 εκατ. ευρώ από το παλιό χαρτοφυλάκιο υγείας και άλλα 60,1 εκατ. ευρώ από την κακοκαιρία «Daniel», το οποίο ωστόσο περιορίστηκε στα 11,9 εκατ. ευρώ μετά την κάλυψη της αντασφάλισης.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που δημοσίευσε η Εθνική Ασφαλιστική, συνολικά οι μη επαναλαμβανόμενες ζημίες ανήλθαν το 2023 στα 136,3 εκατ. ευρώ και χωρίς τον συνυπολογισμό τους, το αποτέλεσμα της εταιρείας υπήρξε θετικό στα 97,8 εκατ. ευρώ, αλλά μειωμένο κατά 4,3% σε σχέση με το 2022. Αντίθετα, τα αποτελέσματα του ομίλου αυξήθηκαν κατά 7,9% το 2023 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, με τα κέρδη προ επαναλαμβανόμενων επιβαρύνσεων να ανέρχονται σε 100,2 εκατ. ευρώ έναντι 92,8 εκατ. το 2022. Στα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα περιλαμβάνονται επίσης και 39 εκατ. ευρώ ως κόστη μετασχηματισμού (συμβουλευτικές υπηρεσίες, ανάπτυξη νέων συστημάτων πληροφορικής), ενώ περιλαμβάνεται και το κόστος για την εθελουσία έξοδο προσωπικού που εφάρμοσε η εταιρεία ύψους 14,2 εκατ. ευρώ.

Οπως αναφέρεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, το χαρτοφυλάκιο ζωής και υγείας της Εθνικής Ασφαλιστικής διαχωρίζεται σε παλιό και νέο. Το παλαιό περιλαμβάνει προϊόντα ζωής με εγγυημένες αποδόσεις και ισόβιες καλύψεις υγείας και «δεν αναμένεται να συνεισφέρει στη μελλοντική κερδοφορία». Αντίθετα το νέο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει επενδυτικά προϊόντα (unit linked), ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια υγείας και μακροχρόνιες καλύψεις που αναμένεται να αποφέρουν μελλοντική κερδοφορία. Να σημειωθεί ότι στην προηγούμενη χρήση αρνητικό αποτέλεσμα κατέγραψε και το νέο χαρτοφυλάκιο υγείας, καθώς η αύξηση των εσόδων αντισταθμίστηκε από τις υψηλότερες αποζημιώσεις. Οπως σημειώνει η εταιρεία, το νέο χαρτοφυλάκιο αυξήθηκε λόγω των νέων εργασιών του προϊόντος «Full Health», της αύξησης των συμμετοχών στα ομαδικά συμβόλαια υγείας καθώς και «λελογισμένων προσαρμογών των ασφαλίστρων προκειμένου να μετριαστούν οι αυξητικές πιέσεις του πληθωρισμού επί των αποζημιώσεων».

Κατά 133.000 αυξήθηκαν οι νέοι πελάτες της εταιρείας σε σύγκριση με το 2022, φτάνοντας το 1,72 εκατ.

Σε επίπεδο εργασιών τα ασφάλιστρα της εταιρείας ανήλθαν το 2023 σε 734,3 εκατ. ευρώ (773,1 εκατ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου) και είναι αυξημένα κατά 12% σε σύγκριση με το 2022. Το πλήθος των νέων πελατών της εταιρίας αυξήθηκε κατά 133.000 σε σύγκριση με το 2022, σε 1,72 εκατ. πελάτες, με τον δείκτη cross-selling να διαμορφώνεται σε 1,2 συμβόλαια ανά πελάτη. O όμιλος στοχεύει, όπως σημειώνεται, στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του νέου χαρτοφυλακίου το οποίο αυξήθηκε κατά 16,1% και 16,8% σε επίπεδο ομίλου και εταιρίας αντίστοιχα. Αναλυτικότερα, το νέο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας σημείωσε αύξηση παραγωγής στις ασφαλίσεις ζωής κατά 21,5%, στις ασφαλίσεις υγείας κατά 13,9%, και στις γενικές ασφαλίσεις 15,1% σε επίπεδο.

Πρόγραμμα αγοράς μετοχών

Η γενική συνέλευση των μετόχων ενέκρινε τη θέσπιση προγράμματος παροχής κινήτρων με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης υφιστάμενων μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής, με ημερομηνία έναρξης την 31η Μαρτίου 2022 και ημερομηνία λήξης την 31η Μαρτίου 2032. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντικά στελέχη και το προσωπικό της εταιρίας. O συνολικός αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν στο πλαίσιο του προγράμματος ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι και 10% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και το συνολικό κεφάλαιο των δικαιωμάτων προς διάθεση ανέρχεται σε 19.601.748 μετοχές. Ηδη τον Φεβρουάριο του 2023, η εταιρεία χορήγησε 8.232.734 δικαιώματα σε δικαιούχους υπαλλήλους, που αντιπροσωπεύουν το 42% του συνολικού προαιρετικού κεφαλαίου.

Οπως προκύπτει από την περιγραφή του προγράμματος η κατοχύρωση των ανταμοιβών υπόκειται σε μη αγοραστική συνθήκη ενσωμάτωσης, σύμφωνα με την οποία οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν την επιλογή τους πλήρως, εάν συμβεί ένα γεγονός ρευστοποίησης τουλάχιστον τρία έτη αφότου ο υπάλληλος έχει αρχίσει να τηρεί τους όρους του σχεδίου, πληρώνοντας την τιμή άσκησης του υψηλότερου από τους δύο παράγοντες: (i) 1,5 φορές την αρχική αξία των μετοχών της εταιρίας και (ii) την αρχική αξία πολλαπλασιασμένη με το εσωτερικό επιτόκιο απόδοσης 8%. Το γεγονός ρευστοποίησης αφορά την πώληση μετοχών της εταιρείας από τους μετόχους σύμφωνα με ιδιωτική συναλλαγή, αρχική δημόσια προσφορά ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή, συγχώνευση ή συνένωση επιχειρήσεων, στις περιπτώσεις που ο πλειοψηφικός μέτοχος κατά την εν λόγω χρονική στιγμή κατέχει μετοχές της εταιρείας που αντιπροσωπεύουν λιγότερο από 50% + 1 του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή στην περίπτωση πώλησης όλων ή σημαντικού μέρους της επιχειρηματικής δραστηριότητας, των περιουσιακών στοιχείων και της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT