ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σταδιακή βελτίωση των τραπεζών το 2019 βλέπει η Fitch

Σταδιακή βελτίωση των τραπεζών το 2019 βλέπει η Fitch

Σταθερές διατηρεί τις προοπτικές των ελληνικών τραπεζών για το 2019 η Fitch, καθώς αναμένει σταδιακή βελτίωση στα μεγέθη των ισολογισμών τους, και συγκεκριμένα στη ρευστότητα, στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων και στη διακυβέρνηση. Ωστόσο, όπως προειδοποιεί ο οίκος, η εξαιρετικά αδύναμη ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων των ελληνικών τραπεζών και η υψηλή κεφαλαιακή επιβάρυνση από προβληματικά στοιχεία ενεργητικού εμποδίζουν την αποκατάσταση του δανεισμού και την πλήρη εμπιστοσύνη στο τραπεζικό σύστημα.

Η Fitch αναμένει ότι η ανάκαμψη του ελληνικού τραπεζικού κλάδου θα γίνει περισσότερο ορατή το 2019, αν και θα είναι αργή, και θα στηριχθεί στις αναπτυξιακές προοπτικές της Ελλάδας και στο πιο ευνοϊκό νομικό περιβάλλον. Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις στον πτωχευτικό κώδικα, το νέο σχέδιο εξωδικαστικού συμβιβασμού και οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί θα διευκολύνουν την επίλυση του ζητήματος των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), όπως επισημαίνει. Ο οίκος αναφέρει πως αυτή τη στιγμή έχουν προταθεί δύο σχέδια για τη μείωση των NPEs, ένα από την Τράπεζα της Ελλάδος και ένα από το ΤΧΣ, τα οποία βρίσκονται υπό συζήτηση.

Οπως επισημαίνει, οι ελληνικές τράπεζες έχουν δεσμευθεί σε φιλόδοξους στόχους για τα NPEs, με τον δείκτη να διαμορφώνεται περίπου στο 20% το 2021. Αν και αναμένει ότι η ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού θα βελτιωθεί περαιτέρω το 2019, ωστόσο θεωρεί πως οι κίνδυνοι εκτέλεσης παραμένουν υψηλοί και υπόκεινται στη συνεχιζόμενη σταθερότητα του λειτουργικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, στην αποτελεσματικότητα των πρόσφατων νομοθετικών μεταρρυθμίσεων και στη διάθεση των επενδυτών για τα ελληνικά προβληματικά περιουσιακά στοιχεία.

Πάντως, ο οίκος τονίζει πως ένας μεγάλος όγκος NPEs θα συνεχίσει να «βαραίνει» την κερδοφορία και την κεφαλαιοποίησή τους. Δεδομένης της περιορισμένης παραγωγής οργανικών κεφαλαίων, ενδέχεται να εξεταστούν μέτρα κεφαλαιακής στήριξης στο μεσοπρόθεσμο διάστημα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας απορρόφησης των επιπτώσεων του νέου λογιστικού προτύπου IFRS 9 και της συμμόρφωσης με την εποπτική απαίτηση MREL (ελάχιστη απαίτηση για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις).

Οπως καταλήγει η Fitch, η ενίσχυση της εμπιστοσύνης και η άρση των capital controls αναμένεται να οδηγήσουν στη σταθεροποίηση των καταθέσεων και θα βελτιώσουν την πρόσβαση των τραπεζών στις αγορές κεφαλαίου το 2019, μειώνοντας την εξάρτησή τους από το Ευρωσύστημα για ρευστότητα. Ωστόσο, οι ελληνικές τράπεζες, όπως προειδοποιεί, θα παραμείνουν έντονα εκτεθειμένες σε κινδύνους χρηματοδότησης και ρευστότητας.