ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ε.Ε.: Στήριξη πρόσβασης σε αγορές εταιρειών στον χώρο οπτικοακουστικών μέσων

Ε.Ε.: Στήριξη πρόσβασης σε αγορές εταιρειών στον χώρο οπτικοακουστικών μέσων

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη (2014-2020), το υποπρόγραμμα MEDIA στηρίζει την πρόσβαση στις αγορές των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ταινιών και των οπτικοακουστικών μέσων.

Επιλέξιμοι υποψήφιοι

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν ευρωπαϊκοί φορείς (ιδιωτικές επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, ενώσεις, φιλανθρωπικά ιδρύματα, ιδρύματα, δήμοι/δημοτικά συμβούλια, κ.λπ.), που έχουν την έδρα τους σε μία από τις χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA:

• Κράτη-μέλη της Ε.Ε.

• Προσχωρούσες χώρες.

• Σε υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες χώρες για τις οποίες υπάρχει προενταξιακή στρατηγική.

• Σε χώρες της ΕΖΕΣ που είναι μέλη του ΕΟΧ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία).

• Στην Ελβετική Συνομοσπονδία, ή

• Σε χώρες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας. Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε δράσεις διμερούς ή πολυμερούς συνεργασίας που απευθύνονται ειδικά σε επιλεγμένες χώρες ή περιφέρειες με βάση συμπληρωματικές πιστώσεις που θα καταβάλουν αυτές οι χώρες ή περιφέρειες σύμφωνα με ειδικό διακανονισμό που θα συμφωνηθεί με αυτές.

Επιλέξιμες δράσεις

Επιλέξιμες είναι αιτήσεις που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες δύο δράσεις:

Δράση 1 – Διεπιχειρησιακές (φυσικές) αγορές για Ευρωπαίους επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα.

Δράση 2 – Διεπιχειρησιακές δραστηριότητες προώθησης ευρωπαϊκών έργων.

Οι δραστηριότητες πρέπει να ξεκινούν μεταξύ 1/7/2019 και 30/6/2020 και να έχουν μέγιστη διάρκεια 12 μήνες.

Κριτήρια ανάθεσης

Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν βάσει κλίμακας 100 βαθμών, σύμφωνα με:

Δράση 1

1. Συνάφεια και ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία (30 μονάδες)

Συνάφεια του περιεχομένου της δράσης, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων πτυχών και της διεθνούς και ευρωπαϊκής διάστασης σε σχέση με τους στόχους της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων και τις ανάγκες της οπτικοακουστικής βιομηχανίας, όπου συμπεριλαμβάνονται βιντεοπαιχνίδια, τηλεοπτικές σειρές, πολυμεσικά έργα και ταινίες μικρού μήκους.

2. Ποιότητα του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων (30 μονάδες)

Επάρκεια της μεθοδολογίας ως προς τους στόχους, όπου συμπεριλαμβάνονται ο μορφότυπος, η ομάδα-στόχος, οι μέθοδοι επιλογής, η συνέργεια και η συνεργασία με άλλα σχέδια, τα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών συναφών προς νέα επιχειρηματικά μοντέλα, της σκοπιμότητας και της σχέσης κόστους – αποδοτικότητας.

3. Διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου, του αντίκτυπου και της βιωσιμότητας του σχεδίου (30 βαθμοί) Αντίκτυπος στη χρηματοδότηση, τη διεθνή κυκλοφορία και το παγκόσμιο ακροατήριο των σχεδίων και των έργων και/ή διαρθρωτικές συνέπειες στην ευρωπαϊκή οπτικοακουστική βιομηχανία.

4. Οργάνωση της ομάδας του σχεδίου (10 μονάδες)

Η διανομή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων της ομάδας σε σχέση με τους συγκεκριμένους στόχους της δράσης.

Δράση 2

1. Συνάφεια και ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία (30 μονάδες)

Συνάφεια της διεπιχειρησιακής δραστηριότητας προώθησης σε σχέση με τους στόχους της πρόσκλησης, η προστιθέμενη αξία σε επίπεδο προβολής και κυκλοφορίας ευρωπαϊκών έργων σε ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές καθώς και η καινοτομία και η ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών.

2. Ποιότητα του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων (30 μονάδες)

Ποιότητα και σκοπιμότητα, η αποδοτικότητα της στρατηγικής για την ενίσχυση της διανομής και της κυκλοφορίας ευρωπαϊκών έργων σε ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές και η αποδοτικότητα ως προς το κόστος.

3. Διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου, του αντίκτυπου και της βιωσιμότητας του σχεδίου (30 βαθμοί)

Συστημικός αντίκτυπος από την άποψη αυξημένης προβολής, κυκλοφορίας και προσέγγισης του κοινού, η αποτελεσματικότητα από την άποψη διαρθρωτικών συνεπειών στην ευρωπαϊκή οπτικοακουστική βιομηχανία και η προστιθέμενη αξία για την εκμετάλλευση νέων ευκαιριών στην αγορά.

4. Οργάνωση της ομάδας του σχεδίου (10 μονάδες)

Η διανομή των ρόλων και των αρμοδιοτήτων της ομάδας σε σχέση με τους συγκεκριμένους στόχους της δράσης.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός εκτιμάται σε 6,8 εκατ. ευρώ.

Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ενωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει:

• Το 60% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της δράσης, στην περίπτωση δράσης που υλοποιείται σε χώρες που συμμετέχουν στο υποπρόγραμμα MEDIA.

• Το 80% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών της δράσης, στην περίπτωση δράσης που υλοποιείται σε χώρες εκτός του υποπρογράμματος MEDIA.

Προθεσμία

Προτάσεις υποβάλλονται το αργότερο έως τις 7/2/2019 στις 12 το μεσημέρι (ώρα Βρυξελλών) ηλεκτρονικά.

Το πλήρες κείμενο των κατευθυντήριων γραμμών καθώς και τα έντυπα της αίτησης διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-access-markets-eacea-2019_en

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.