ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Από 20/2 αιτήσεις για δύο προγράμματα στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Από 20/2 αιτήσεις για δύο προγράμματα στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Για τα τέλη Φεβρουαρίου μετατίθεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων δύο σημαντικών δράσεων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), η οποία κανονικά ξεκινούσε χθες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» μετατίθεται από τις 6 Φεβρουαρίου 2019 για την 20ή Φεβρουαρίου 2019, με ώρα έναρξης στις 10 π.μ. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Επίσης, η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για τη δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» μετατίθεται για την 27η Φεβρουαρίου 2019. Οι αιτήσεις για τη δράση αυτή θα μπορούν να υποβάλλονται έως τις 9 Μαΐου 2019, καθώς μετατέθηκε και η προθεσμία λήξης υποβολής των αιτήσεων που αρχικά είχε ορισθεί να είναι η 19η Απριλίου 2019.

Η δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος είναι 400 εκατ. ευρώ και επιδοτούνται μηχανήματα και εξοπλισμός, πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών, συσκευασία, ετικέτα και branding, ψηφιακή προβολή, συμβουλευτικές υπηρεσίες και τεχνικές μελέτες, μεταφορικά μέσα, καθώς και το μισθολογικό κόστος σε περίπτωση πρόσληψης νέων. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Η δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο, στην παροχή υπηρεσιών εστίασης και στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης – κοινωνικής μέριμνας, προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους. Ο προϋπολογισμός της δράσης είναι 60 εκατ. ευρώ και επιδοτεί επενδυτικά σχέδια από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ.

Τέλος, από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώθηκε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς «Συνέργειες και Δικτυώσεις» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2019. Σημειώνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων γίνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis.