Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ στην έρευνα και την τεχνολογία

Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ στην έρευνα και την τεχνολογία

3' 19" χρόνος ανάγνωσης

Από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη της δράσης εθνικής εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ (Ερευνα και Τεχνολογία) Συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα (Ε.Φ.) τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων.

Στόχοι της δράσης. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η δράση έχει ως στόχους:

• Την ενίσχυση της εξωστρέφειας και τη βελτιστοποίηση της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές Ε&Τ διεργασίες δικτύωσης, τη συμμετοχή σ’ αυτές δυναμικών και με υψηλή τεχνογνωσία επιχειρήσεων, την εκπλήρωση των εθνικών μας υποχρεώσεων σε ευρωπαϊκές πολιτικές.

• Την επικέντρωση των προσπαθειών και των διαθέσιμων πόρων σε ερευνητικά θεματικά πεδία, μείζονος ενδιαφέροντος για τις δύο (συνεργαζόμενες) χώρες και σημαντικά για την κοινωνία και την οικονομία, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της εθνικής στρατηγικής ΕΤΑΚ για την έξυπνη εξειδίκευση, την ανάπτυξη νέων γνώσεων –συμπεριλαμβανομένων και νέων τεχνολογιών– με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών.

• Την ανάπτυξη νέων γνώσεων –συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών–, την ενθάρρυνση της μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ των επιχειρήσεων και των οργανισμών έρευνας και διάδοσης γνώσεων των δύο χωρών και την ανάπτυξη νέων ανταγωνιστικών προϊόντων/υπηρεσιών σε διεθνές επίπεδο, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και την αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών και περιβαλλοντικών αναγκών.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι της δράσης είναι:

• Ερευνητικοί οργανισμοί, όπως πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα/ινστιτούτα ή ερευνητικοί συνεργαζόμενοι, ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής τους.

• Επιχειρήσεις. Επιλέξιμες είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει μία τουλάχιστον διαχειριστική χρήση 12μηνης διάρκειας κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους.

• Λοιποί φορείς (δημόσιοι και άλλοι φορείς).

Οι προτάσεις θα περιλαμβάνουν από την ελληνική πλευρά υποχρεωτικά τουλάχιστον δύο συνεργαζόμενους φορείς, δηλαδή έναν ερευνητικό φορέα και μία επιχείρηση. Προαιρετική είναι η συμμετοχή άλλης εταιρείας ή ερευνητικού φορέα ή πανεπιστημίου. Συντονιστής φορέας θα είναι αποκλειστικά η επιχείρηση. Προτάσεις που δεν έχουν διακρατικό εταίρο δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας. Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δράση αφορά την ενίσχυση κοινών ερευνητικών έργων στις θεματικές προτεραιότητες της Εθνικής Στρατηγικής Εξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) 2014-2020. Εξ αυτών επιλέξιμοι τομείς θα είναι όσοι αναφέρονται με τις εξειδικεύσεις τους παρακάτω:

• Αγροδιατροφή (Agrofood).

• Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα.

• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

• Υλικά και Κατασκευές

Οι επιλέξιμες δαπάνες ανά κατηγορία έργων περιλαμβάνουν:

1. Ενισχύσεις για έργα έρευνας και ανάπτυξης. Οι επιλέξιμες δαπάνες των έργων έρευνας και ανάπτυξης αφορούν δαπάνες προσωπικού, οργάνων και εξοπλισμού, δαπάνες για κτίρια και γήπεδα, για έρευνα επί συμβάσει, πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες καθώς και δαπάνες για τις μελέτες σκοπιμότητας.

2. Ενισχύσεις καινοτομίας για ΜΜΕ. Επιλέξιμες είναι δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, δαπάνες για την απόσπαση, από οργανισμό έρευνας και διάδοσης γνώσεων ή από μεγάλη επιχείρηση, προσωπικού υψηλής ειδίκευσης, δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας.

3. Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία. Σε αυτήν την κατηγορία επιλέξιμες είναι οι ίδιες δαπάνες με την 1η κατηγορία εκτός από τις μελέτες σκοπιμότητας.

Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται σε 7.000.000 ευρώ, ενώ ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά έργο μπορεί να ανέλθει έως 400.000 ευρώ. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης, ανάλογα με το έργο υλοποίησης, είναι έως τρία έτη από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του ερευνητικού έργου. Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών κάθε έργου ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης. Η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει στο 100% για τους ερευνητικούς φορείς και έως και 80% για τις επιχειρήσεις, ανάλογα με το μέγεθός τους και τον τύπο του έργου το οποίο υλοποιούν.

Τα στοιχεία της πρόσκλησης έχουν αναρτηθεί στη «Διαύγεια» και στις ιστοσελίδες του ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, της ΓΓΕΤ http://www.gsrt.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr, ενώ αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται από τη Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) από 7/3/2019 έως 10/4/2019.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.