ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση τζίρου, κάμψη κερδών για τον όμιλο Motor Oil το 2018

Αύξηση τζίρου, κάμψη κερδών για τον όμιλο Motor Oil το 2018

Ρεκόρ πωλήσεων, με το 72% αυτών να κατευθύνεται στις αγορές του εξωτερικού, και αύξηση κύκλου εργασιών σημείωσε το 2018 η Motor Oil. Tα κέρδη μετά από φόρους της εταιρείας διαμορφώθηκαν το 2018 σε 254,713 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 312,556 εκατ. το 2017 (μείωση 18,77%). Ο κύκλος εργασιών του ομίλου Motor Oil αυξήθηκε στη χρήση του 2018 κατά 21,01% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και διαμορφώθηκε στα 9.491 εκατ. ευρώ. Στην αύξηση του κύκλου εργασιών του ομίλου συνέβαλε η άνοδος του μέσου όρου των τιμών των προϊόντων πετρελαίου (εκφρασμένες σε δολάρια ΗΠΑ) κατά 27,85% καθώς και η αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 3,62% (από 14.932.198 μετρικούς τόνους το 2017 σε 15.472.058 μετρικούς τόνους το 2018), ενώ μέρος αυτής αντισταθμίστηκε από την αποδυνάμωση του δολαρίου ΗΠΑ έναντι του ευρώ (μέση ισοτιμία) κατά 4,54%.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας τη χρήση 2018 διαμορφώθηκε σε 7.205,5 εκατ. από 5.739,4 εκατ. τη χρήση 2017 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 25,55%. Στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών της εταιρείας επέδρασαν οι ίδιες παράμετροι που διαμόρφωσαν την εξέλιξη του κύκλου εργασιών του ομίλου. Από την ανάλυση των στοιχείων όγκου των πωλήσεών της διαφαίνεται ο έντονα εξαγωγικός χαρακτήρας του διυλιστηρίου (οι πωλήσεις εξωτερικού συμπεριλαμβανομένης της ναυτιλίας ανήλθαν σε ποσοστό 82,51% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2018 έναντι 82,28% το 2017), καθώς και η σημαντική συμμετοχή της βιομηχανικής δραστηριότητας (διαμορφώθηκε σε 90,87% επί του συνολικού όγκου των πωλήσεων το 2018 έναντι 92,37% το 2017).

Τα (EBITDA) του ομίλου διαμορφώθηκαν το 2018 σε 495,112 εκατ. ευρώ από 620,544 εκατ. ευρώ το 2017 καταγράφοντας μείωση 20,21%. Τα κέρδη μετά από φόρους της εταιρείας διαμορφώθηκαν τη χρήση 2018 σε 228,099 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 295,635 εκατ. ευρώ τη χρήση 2017 (μείωση 22,84%).

Η διοίκηση της εταιρείας, συνεπής στην πολιτική της για τη μεγιστοποίηση της μερισματικής απόδοσης των μετόχων της, θα προτείνει στην ερχόμενη ετήσια τακτική γενική συνέλευση τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2018 ποσού 144.017.874 ευρώ (ή ευρώ 1,30 ανά μετοχή).

Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως προμέρισμα χρήσης 2018 ποσό 38.774.043 ευρώ (ή 0,35 ευρώ ανά μετοχή) από τον Δεκέμβριο του 2018, ενώ το υπόλοιπο ποσό 0,95 ευρώ ανά μετοχή θα αναγνωρισθεί στη χρήση 2019.

Το προτεινόμενο συνολικό ποσό μερίσματος ανά μετοχή για τη χρήση 2018 αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 6,19% με βάση το κλείσιμο της τιμής της μετοχής της εταιρείας στις 31.12.2018 και σε 6,55% με βάση τη μέση τιμή της μετοχής σταθμισμένη με τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών (Volume Weighted Average Price).

Το μεικτό κέρδος (προ αποσβέσεων) του ομίλου διαμορφώθηκε στη χρήση 2018 στο ποσό των 743.157 χιλ. έναντι 899.506 χιλ. τη χρήση 2017, ήτοι μειωμένο κατά 17,38%. Η εν λόγω εξέλιξη οφείλεται στο γεγονός ότι το κόστος πωλήσεων (προ αποσβέσεων) του ομίλου παρουσίασε υψηλότερο ρυθμό αύξησης έναντι του κύκλου εργασιών (25,98% έναντι 21,01%) καθόσον οι διεθνείς μέσες τιμές αργών αυξήθηκαν με υψηλότερο ρυθμό συγκριτικά με τις αντίστοιχες μέσες τιμές των προϊόντων της εταιρείας και διαμορφώθηκαν τη χρήση 2018 στο ποσό των 450.734 χιλ. έναντι 625.774 χιλ. τη χρήση 2017, ήτοι μειωμένο κατά 27,97%.