Εκσυγχρονισμός μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα

Εκσυγχρονισμός μεσαίων επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα

3' 20" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη της δράσης «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων μεσαίων επιχειρήσεων για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τους» στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020». Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 14.000.000 ευρώ.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι. Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δράση ενισχύει μεσαίες υφιστάμενες επιχειρήσεις, με τουλάχιστον δύο κλεισμένες πλήρεις ετήσιες οικονομικές χρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συγκεκριμένους ΚΑΔ που ανήκουν στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού και της παροχής υπηρεσιών. Αναλυτικά, οι επιλέξιμοι ΚΑΔ παρατίθενται σε σχετικό παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης:

Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι ΟΤΑ και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού (καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι).

Επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για τη χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης, κλπ.)

Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες δράσεις. Τα υποψήφια προς χρηματοδότηση επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν τον χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να αφορούν μία ή συνδυασμό από τις ακόλουθες κατηγορίες δράσεων:

• Δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης.

• Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης.

• Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των 500.000 ευρώ και μεγαλύτερος από 5.500.000 ευρώ. Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμες οι ενισχύσεις στον τομέα του χάλυβα, των συνθετικών ινών, στον τομέα του άνθρακα, της ναυπηγίας, της παραγωγής, διανομής και υποδομών ενέργειας, στον τομέα μεταφορών (και η συναφής υποδομή), της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής καθώς και ενισχύσεις οι οποίες διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων.

Επιλέξιμες δαπάνες. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η δράση ενισχύει δαπάνες οι οποίες αφορούν:

• Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις – Γενική Κατηγορία (πλην καταλυμάτων), έως 45% του επιλέξιμου προϋπολογισμού (Ε.Π.).

• Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις – Καταλύματα, έως 60% του Ε.Π.

• Μηχανήματα – εξοπλισμός – Γενική Κατηγορία (περιλαμβάνεται και ο ξενοδοχειακός εξοπλισμός), έως 100% του Ε.Π.

• Επιπλα γραφείου, έως 15.000 ευρώ.

• Μεταφορικά μέσα προϊόντων ή/και πρώτων υλών, έως 15% του Ε.Π.

• Μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης για προσωπικό ή πελάτες, έως 25.000 ευρώ.

• Εξοπλισμός προστασίας του περιβάλλοντος ή/και εξοικονόμησης ενέργειας, έως 50% του Ε.Π.

• Αϋλα στοιχεία ενεργητικού – Γενική Κατηγορία, έως 40% του Ε.Π.

• Δαπάνες πιστοποίησης συστημάτων ISO, έως 10.000 ευρώ.

• Λογισμικό, βάσεις δεδομένων κλπ., έως 40% του Ε.Π.

• Μισθολογικό κόστος, έως 10% του Ε.Π. και έως 12.000 ευρώ.

• Αμοιβές υποστηρικτικών υπηρεσιών, έως 6% και έως 35.000 ευρώ.

• Δαπάνες προβολής και δικτύωσης, έως 5% με ανώτατο όριο το ποσό των 15.000 ευρώ ανά εμπορική έκθεση.

Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός – Ενταση ενίσχυσης. Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται έργα μέγιστης διάρκειας 30 μηνών, με ημερομηνία έναρξης κάθε έργου την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης/χρηματοδότησης των έργων. Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000) και μεγαλύτερος από πέντε εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (5.500.000). Η ένταση της ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων δαπανών. Η ένταση της ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% των επιλέξιμων δαπανών και εξαρτάται από την κατηγορία της δαπάνης ως ακολούθως: α)επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού, έως 35%, β)αμοιβές υποστηρικτικών υπηρεσιών και δαπάνες προβολής και δικτύωσης, έως 50%, γ) μισθολογικές δαπάνες, έως 50%. Το πλήρες κείμενο της δημοσιευμένης αναλυτικής πρόσκλησης διατίθεται στις ιστοσελίδες www.stereaellada.gr, και του ΕΣΠΑ www.espa.gr.

Προτάσεις προβλέπεται να υποβάλλονται ηλεκτρονικά κατά την περίοδο από 2/4/2019 έως 28/6/2019.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT