ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση κερδών για ΕΛΤΕΧ «Ανεμος» ενόψει της συγχώνευσης με «Ελλάκτωρ»

Ενίσχυση κερδών για ΕΛΤΕΧ «Ανεμος» ενόψει της συγχώνευσης με «Ελλάκτωρ»

Αύξηση κατά 21,1%, στα 60,2 εκατ. ευρώ (από 43 εκατ. ευρώ), σημείωσε κατά τη χρήση του 2018 ο κύκλος εργασιών της ΕΛΤΕΧ «Ανεμος», θυγατρικής του ομίλου «Ελλάκτωρ» στον κλάδο της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους της εισηγμένης αυξήθηκαν κατά 65,8% σε 16,2 εκατ. ευρώ, έναντι 9,8 εκατ. ευρώ το 2017. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, η σημαντική αυτή βελτίωση οφείλεται στα ευνοϊκά ανεμολογικά δεδομένα που επικράτησαν πέρυσι, αλλά και στη συνεχή αύξηση της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος της «Ανεμος». Αντίστοιχα, με το πέρας του έτους, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 29% σε 43 εκατ. ευρώ, από 33,4 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος του 2018, η εταιρεία διέθετε 18 αιολικά πάρκα, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 282,15 MW, ένα μικρό υδροηλεκτρικό 4,95 MW και ένα φωτοβολταϊκό των 2 MW. Εκτός από τα παραπάνω, στα τέλη του 2018 ολοκληρώθηκε και η κατασκευή του αιολικού πάρκου Επέκταση Τετράπολης στην Κεφαλονιά, εγκατεστημένης ισχύος 6,4 MW, με αποτέλεσμα η συνολική εγκατεστημένη ισχύς της εταιρείας να αυξηθεί σε 295,5 MW.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 54,1 εκατ. ευρώ έναντι 47,7 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, η λειτουργική κερδοφορία διαμορφώθηκε σε 35 εκατ. ευρώ έναντι 31 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 11,1 εκατ. ευρώ, από 8,5 εκατ. ευρώ κατά το 2017.

Ο καθαρός δανεισμός του ομίλου αυξήθηκε σε 216,7 εκατ. ευρώ, από 172,3 εκατ. ευρώ, καθώς η «Ανεμος» «τρέχει» ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα για την περίοδο 2018-2020. Συγκεκριμένα, αυτήν την περίοδο κατασκευάζονται πέντε νέα έργα, συνολικής εγκατεστημένος ισχύος 195,6 MW. Στόχος της διοίκησης είναι να έχουν τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 2019. Παράλληλα, επιπλέον έργα 86 MW βρίσκονται στον «προθάλαμο» της έναρξης της κατασκευής τους, ενώ 377 MW έργα ΑΠΕ (κυρίως αιολικά πάρκα) βρίσκονται σε διάφορα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας και θα αποτελέσουν την επόμενη γενιά έργων της «Ανεμος».

Υπενθυμίζεται ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία συγχώνευσης της «Ανεμος» με την «Ελλάκτωρ», από την οποία η διοίκηση του ομίλου αναμένει συνέργειες άνω των 45 εκατ. ευρώ. Προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών των συγχωνευόμενων εταιρειών είναι 1,27 νέες κοινές μετοχές της «Ελλάκτωρ», ονομαστικής αξίας 1,03 ευρώ, για κάθε 1 υφιστάμενη κοινή μετοχή της ΕΛΤΕΧ «Aνεμος» ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ. Μετά τη συγχώνευση, οι μέτοχοι της «Ελλάκτωρ» θα κατέχουν το 82,606% του νέου ομίλου και εκείνοι της ΕΛΤΕΧ «Ανεμος» το 17,394%. Η συγχώνευση θα γίνει με λογιστική ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευόμενων εταιρειών, βάσει των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που εμφανίζονται στον από 31 Δεκεμβρίου 2018 ισολογισμό μετασχηματισμού της ΕΛΤΕΧ «Ανεμος».