ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέχρι και 800 εκατ. ευρώ στοχεύει να αντλήσει ο ΟΠΑΠ την επόμενη 5ετία

Μέχρι και 800 εκατ. ευρώ  στοχεύει να αντλήσει  ο ΟΠΑΠ την επόμενη 5ετία

Με στόχο την άντληση έως και 800 εκατ. ευρώ θα προτείνει η διοίκηση του ΟΠΑΠ στους μετόχους του την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η αύξηση αυτή θα γίνει αντί διανομής μερίσματος από τους παλαιούς μετόχους του κατά την πενταετία 2019-2023. Σύμφωνα με το σχέδιο αποφάσεων της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων που έχει προγραμματιστεί για τις 21 Μαΐου 2019, ο οργανισμός θα προτείνει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση μέχρι 160 εκατ. μετοχών ονομαστικής αξίας 50 εκατ. ευρώ. 

Χθες η μετοχή στο Χ.Α. έκλεισε στα 8,8 ευρώ και η νέα έκδοση θεωρητικά θα οδηγούσε σε απομείωση της τιμής της κάθε μετοχής σε περίπου 6 ευρώ. Το ύψος των κεφαλαίων που θα αντληθούν θα εξαρτηθεί φυσικά από τον αριθμό των συμμετοχών των μετόχων στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, αλλά και από την πορεία της μετοχής τα επόμενα πέντε χρόνια.

Σύμφωνα με το σχέδιο αποφάσεων της τακτικής Γ.Σ., οι νέες μετοχές θα δίνονται αποκλειστικά στους υφιστάμενους μετόχους της επιχείρησης κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων, που θα ορίζεται με τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. που θα αποφασίζει την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Οι ίδιοι οι μέτοχοι θα επιλέξουν εάν επιθυμούν να λάβουν το σύνολο των κερδών τους (μερισμάτων τους) που τους αναλογούν σε μετρητά ή να επανεπενδύσουν μέχρι το 90% αυτών στην επιχείρηση. Η αύξηση θα πραγματοποιείται σε τιμή που ισούται με τη μέση σταθμισμένη τιμή των τελευταίων πέντε συνεδριάσεων πριν από τη λήψη της απόφασης από το Δ.Σ. της εταιρείας.

Το δικαίωμα επιλογής θα ασκείται από τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα εντός διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών από την επομένη της αποκοπής του δικαιώματος. Η αποκοπή του δικαιώματος επιλογής από τους μετόχους θα λαμβάνει χώρα την ίδια ημερομηνία με την αποκοπή του δικαιώματος στο μέρισμα. Οι μετοχές που θα μένουν αδιάθετες δεν θα διατίθενται σε τρίτους.

Το πρόγραμμα θα ισχύσει για πέντε χρόνια και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου θα υλοποιείται κάθε φορά που η εταιρεία θα διανέμει προμέρισμα, ειδικό μέρισμα, επιστροφή κεφαλαίου, υπόλοιπο μερίσματος κ.ο.κ.

Ολα δείχνουν ότι η νέα νομοθεσία περί Α.Ε. (4858/2018) προσφέρει μεγάλη ευελιξία στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μιας επιχείρησης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από το διοικητικό συμβούλιο και οι αυξήσεις μπορούν να πιστοποιηθούν από ελεγκτικές επιχειρήσεις.

Στα υπόλοιπα θέματα της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. περιλαμβάνεται η τροποποίηση του καταστατικού προκειμένου να εναρμονιστεί με τον νέο νόμο 4858/2018.

Στις τροποποιήσεις προβλέπεται η δυνατότητα διεύρυνσης του αριθμού των μελών του Δ.Σ. από 13 σε 15, ενώ επιπλέον μπορεί να διορίσει αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο. Τέλος, οι μέτοχοι θα εγκρίνουν τη διανομή του υπολοίπου μερίσματος 0,60 ευρώ ανά μετοχή (περίπου 191 εκατ. ευρώ) για τα κέρδη της χρήσης του 2018.