ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καθυστερούν οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις για νέες επενδύσεις

Καθυστερούν οι περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις για νέες επενδύσεις

Μια επίπονη διαδικασία εξακολουθεί να είναι για τους επενδυτές η περιβαλλοντική αδειοδότηση στην Ελλάδα, καθώς το θεσμικό πλαίσιο, παρότι συνεχώς μεταρρυθμίζεται, συνεχίζει να διατηρεί διαδικασίες, πρακτικές και περιορισμούς που δεν συμβαδίζουν πλέον με τις σύγχρονες πρακτικές παραγωγής των επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να αποτελεί έναν από τους πλέον ανασταλτικούς παράγοντες επενδύσεων. Τα στοιχεία μελέτης της περιβαλλοντικής αξιολόγησης που πραγματοποίησε ο ΣΕΒ είναι ενδεικτικά του μεγέθους του προβλήματος και της αναγκαιότητας άμεσης επίλυσής του. Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης νέων επενδύσεων, οι οποίες αποτελούν ζητούμενο για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, υπερβαίνει τον θεσμικό χρόνο κατά περίπου 210-360 ημέρες κατά μέσον όρο, ανάλογα με την κατηγορία τους. Η αδειοδότηση υφιστάμενων επενδύσεων (έκδοση ΑΕΠΟ ανανέωσης ή τροποποίησής της) υπερβαίνει τον θεσμικό χρόνο από 69 έως 322 ημέρες, ανάλογα με την υποκατηγορία της δραστηριότητας και τον τρόπο αντιμετώπισης από την αδειοδοτούσα αρχή. Σε ποσοστό 40%, μάλιστα, ζητούνται εκ νέου γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή αντιμετωπίζονται ως νέες και επιβαρύνονται με τις αντίστοιχες καθυστερήσεις. Την κυριότερη κατηγορία καθυστερήσεων αποτελεί η φάση της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 54% της συνολικής.

Ο τρόπος ενσωμάτωσης της ευρωπαϊκής οδηγίας για την κατηγοριοποίηση των έργων και δραστηριοτήτων με επιπτώσεις στο περιβάλλον στο ελληνικό δίκαιο αποτελεί σημείο παρεμβάσεων για τη βελτιστοποίηση του θεσμικού πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Η μελέτη του ΣΕΒ εξετάζει επιμέρους έργα και δραστηριότητες που ανήκουν στις 10 από τις 12 ομάδες της εθνικής νομοθεσίας και την αντιστοίχισή τους με εκείνα της οδηγίας. Στην ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής οδηγίας η Ελλάδα συμπεριέλαβε 151 έργα και δραστηριότητες που δεν αναφέρονται καθόλου στα παραρτήματα της οδηγίας, με αποτέλεσμα να διαφοροποιείται κατά 46,7% σε σχέση με την οδηγία, ενώ στον αντίποδα βρίσκεται η Αγγλία, που έχει ενσωματώσει την οδηγία σε ποσοστό 99%. Η μελέτη εξέτασε συνολικά 398 από τα συνολικά 424 επιμέρους έργα και δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις 10 ομάδες της ελληνικής νομοθεσίας και, αξιολογώντας τα με αντίστοιχα έργα της οδηγίας, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 268 επιμέρους έργα θα μπορούσαν να επαναξιολογηθούν, με στόχο τη μετάβαση κάποιων σε καθεστώς που δεν υπόκειται σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις.

Αξιολογώντας δε τον μεγάλο αριθμό ΑΕΠΟ που εκδίδεται στη χώρα μας και συγκεκριμένα ένα δείγμα 889, εκ του συνόλου των 8.601 που εκδόθηκαν την περίοδο 2014-2017, συμπεραίνει ότι το 90% των περιπτώσεων που εξετάσθηκαν ανήκουν στην κατηγορία έργων και δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να επαναξιολογηθούν. Προκειμένου να εκσυγχρονισθεί η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης με τρόπο που να διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις επενδύσεις και να διασφαλίζει ταυτόχρονα την προστασία του περιβάλλοντος, ο ΣΕΒ προτείνει 22 παρεμβάσεις σε πέντε άξονες, επισημαίνοντας ότι το θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να ακολουθήσει τις εξελίξεις στις τεχνολογίες προστασίας του περιβάλλοντος και να ευθυγραμμιστεί με τις σύγχρονες τάσεις της κυκλικής οικονομίας.