ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επί θύραις οι πρώτες κατασχέσεις στη Folli Follie

Επί θύραις οι πρώτες κατασχέσεις στη Folli Follie

Σε πλήρη εξέλιξη αλλά με ρυθμούς αργής κίνησης συνεχίζεται η κατάρρευση της Folli Follie, με τη ρευστότητά της να έχει πρακτικά εξαντληθεί και τις πρώτες κατασχέσεις επί θύραις. Απουσία δικαστικής απόφασης που να επικυρώνει σχέδιο εξυγίανσης, το οποίο ακόμα δεν έχει συμφωνηθεί με τους πιστωτές, είναι προφανές πως μπορούν όλοι οι μέτοχοι να κινηθούν αναλόγως, εάν προλάβουν.

Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες επιδόσεις, και θα ακολουθήσουν και άλλες τη Δευτέρα, σε τράπεζες αλλά και άλλους φορείς και οντότητες που κατέχουν στοιχεία του ενεργητικού της Folli Follie, της απόφασης συντηρητικής κατάσχεσης που δημοσιεύθηκε στις 22 Απριλίου έπειτα από προσφυγή μικρομετόχων της. Αφορά διαδικασία κατάσχεσης εις χείρας τρίτων κατά της εταιρείας που επιδόθηκε σε τράπεζες, ορκωτό ελεγκτή και ασφαλιστική εταιρεία που καλύπτει τον τελευταίο. Δεσμεύτηκαν έτσι οι σχετικοί λογαριασμοί και άλλες απαιτήσεις της FF και σε περίπου 8 εργάσιμες θα γνωστοποιηθεί στους δικαιούχους κατά πόσον υπάρχουν ή όχι χρήματα σε αυτούς ή άλλες ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις της εταιρείας που θα παρακρατηθούν για λογαριασμό των εναγόντων.

Πρόκειται γα την εξέλιξη της υπόθεση της επί της αιτήσεως συντηρητικής κατασχέσεως που κατατέθηκε στα τέλη του 2018 εκ μέρους 56 μελών της Ενώσεως Ελλήνων Επενδυτών, μετόχων – επενδυτών σε χρηματοπιστωτικά μέσα και παράγωγα προϊόντα της Folli Follie. Ερχεται μετά τη δημοσίευση της απόφασης 2419/2019 του Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία διατάσσεται η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας της FF, της οικογένειας Κουτσολιούτσου και του ορκωτού ελεγκτή της για ποσό 1,8 εκατ. ευρώ, καθώς έγιναν δεκτά τα ασφαλιστικά μέτρα αυτών των 56 επενδυτών. Η απόφαση αναφέρει ότι οι 56 αιτούντες μέλη της Ενωσης διατηρούν χρηματική απαίτηση που χρήζει διασφάλισης ύψους 1,8 εκατ. ευρώ από την αδικοπραξία που τελέστηκε εις βάρος τους, τα δε ποσά αφορούν αξίες από μόλις 2.300 ευρώ έως και 250.000 ευρώ από αγορά μετόχων ή ομολόγων ή και παραγώγων.

Σύμφωνα με τις νομικές ερμηνείες της Ενώσεως Ελλήνων Επενδυτών, από την απόφαση επιβεβαιώνεται πως «οι μέτοχοι έχουν αυτοτελή αξίωση αποζημιώσεως κατά των μελών της διοικήσεως της εταιρείας, όταν η ζημιογόνος πράξη των τελευταίων, αυτοτελώς θεωρουμένη, συνιστά συγχρόνως και παράνομη επέμβαση στην υπόσταση του μετοχικού δικαιώματος, συνιστά δηλαδή και ως προς τους μετόχους αδικοπραξία, από την οποία απορρέει άμεση και αυτοτελής υποχρέωση προς αποζημίωση». Επίσης «αναγνωρίζεται παράβαση εκ μέρους των Ελεγκτών Ανώνυμης Εταιρείας των υποχρεώσεών τους που συνεπάγεται αστική ευθύνη έναντι τρίτων». «Η ευθύνη τους έναντι των τρίτων είναι αδικοπρακτική και το παράνομο της συμπεριφοράς τους στοιχειοθετείται επί προσβολής ελεγκτικών κανόνων που αποσκοπούν στην προστασία της εμπιστοσύνης τρίτων, οι οποίοι βασιζόμενοι σε έκθεση ή πιστοποιητικό ελέγχου που περιέχει ψευδή στοιχεία ή συγκαλύπτει παρανομίες των οργάνων της εταιρείας προέβησαν σε επιζήμιες επενδύσεις», αναφέρει η Ενωση. «Ο ορκωτός ελεγκτής ευθύνεται για κάθε ζημία εκ θετικής ενέργειας ή παραλείψεώς του κατά τον έλεγχο και την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου, εφόσον αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια του ασκήσαντος τον έλεγχο».