ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων στη Θεσσαλία

Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων στη Θεσσαλία

Από την Περιφέρεια Θεσσαλίας ανακοινώθηκε πρόσκληση για τη δράση «Ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών ή και καινοτομιών, καθώς και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή και για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών – Επανεπενδύω στη Θεσσαλία», η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΠΕΠ Θεσσαλία 2014-2020. Το ύψος της δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης είναι 10.000.000 ευρώ.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δράση αφορά ενέργειες εκσυγχρονισμού υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης, έχοντας ως στόχους:

Τον αναπροσανατολισμό της παραγωγής προς κλάδους και προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Την ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών κατά προτεραιότητα σε τομείς της έξυπνης εξειδίκευσης των κλάδων προτεραιότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ήτοι: αγροδιατροφικό σύμπλεγμα, ενέργεια, περιβάλλον, δημιουργικός τουρισμός, αποκατάσταση και προηγμένες υπηρεσίες υγείας και, τέλος, μέταλλα και δομικά υλικά.

Την υποστήριξη και αύξηση των παραγωγικών επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της παρουσίας των θεσσαλικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση και την πιστοποίηση των προϊόντων.

Την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων.

Επιλέξιμες δαπάνες. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνουν:

Κόστος για επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού, όπως δημιουργία νέας επιχειρηματικής εγκατάστασης, επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης επιχειρηματικής εγκατάστασης, διαφοροποίηση της δραστηριότητας επιχειρηματικής εγκατάστασης, μέτρα βελτίωσης ενεργειακής απόδοσης, πιστοποίηση συστημάτων, σχεδιασμός και τυποποίηση.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπως εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου, μελέτη οικονομικής βιωσιμότητας, μελέτη έρευνας αγοράς.

Ενισχύσεις για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις: Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή μιας επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.

Ενισχύσεις καινοτομίας: Επιλέξιμες δαπάνες είναι: i. Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού: Αφορά δαπάνες για την απόκτηση, την επικύρωση και την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και λοιπών άυλων στοιχείων ενεργητικού (σχετίζονται με την απονομή δικαιώματος που προκύπτει ως αποτέλεσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων που εκτελεί, χρηματοδοτεί ή στις οποίες συμμετέχει ο δικαιούχος). ii. Δαπάνες για υπηρεσίες καινοτομίας: Στην υποκατηγορία περιλαμβάνονται οι δαπάνες για συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας. Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας συγκαταλέγονται η συνδρομή και η επαγγελματική κατάρτιση στους τομείς της μεταφοράς γνώσεων, της απόκτησης, της προστασίας και της εκμετάλλευσης άυλων στοιχείων ενεργητικού, της χρήσης προτύπων και κανονισμών που τα εμπεριέχουν, καθώς και οι δαπάνες μετάφρασης για υποβολή διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τομέα της καινοτομίας είναι η παροχή χώρων γραφείων, βάσεων δεδομένων, βιβλιοθηκών, χρήσης εργαστηρίου, σήμανσης ποιότητας, δοκιμών και πιστοποίησης, με σκοπό την ανάπτυξη αποτελεσματικότερων προϊόντων, διεργασιών ή υπηρεσιών. iii. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας: Η υποκατηγορία περιλαμβάνει δαπάνες που αφορούν την αγορά γνώσεων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (bought or licensed), οι οποίες είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση της τήρησης των ίσων αποστάσεων. Δηλαδή, θα πρέπει οι όροι της συναλλαγής μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών να μην διαφέρουν από εκείνους που θα είχαν οριστεί μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων και να μην περιέχουν κανένα στοιχείο αθέμιτης σύμπραξης. Κάθε συναλλαγή που προκύπτει από ανοιχτή, διαφανή και χωρίς διακρίσεις διαδικασία θεωρείται ότι πληροί την αρχή της τήρησης ίσων αποστάσεων.

Δαπάνες προσωπικού (Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού): Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για το μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.

Επιλέξιμες είναι δαπάνες από 13 Ιουλίου 2018.

Επιλέξιμος προϋπολογισμός – ένταση ενίσχυσης. Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000 έως 400.000 ευρώ. Η ένταση της ενίσχυσης των επενδυτικών προτάσεων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών ανέρχεται στο 50%. Σε περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού για τουλάχιστον μία (1) επιπλέον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, η ένταση της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει στο 60%. Σε καμία περίπτωση, όμως, δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 200.000 ευρώ.

Ο χρόνος υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων, ανάλογα με το αντικείμενό τους, δεν μπορεί να ξεπερνά τους 24 μήνες από την απόφαση ένταξης.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης και όροι υποβολής του επενδυτικού σχεδίου είναι διαθέσιμα στο: www.thessalia-espa.gr/pep-thessalias/proskliseis.html.

Προτάσεις υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων έως 30/8/2019.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.