ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόβλημα στη διεκδίκηση του έργου στο Θριάσιο από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Πρόβλημα στη διεκδίκηση του έργου στο Θριάσιο  από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Προβληματική είναι η συμμετοχή της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ), έργο που έγινε γνωστό ως «Θριάσιο ΙΙ». Ο εταίρος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στη διεκδίκηση του έργου, η Sarmed, εμφανίζει αρνητικά αποτελέσματα προ φόρων την τελευταία τριετία και φαίνεται ότι παραβιάζεται όρος της πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον διαγωνισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Sarmed κατά το πρώτο έτος της εξεταζόμενης τριετίας ελέγχου της χρηματοοικονομικής επάρκειας εμφάνισε υψηλές ζημίες. Συγκεκριμένα, το 2015 η εταιρεία προχώρησε σε απομείωση των πάγιων περιουσιακών της στοιχείων (κυρίως ακίνητα) και εμφάνισε ζημίες ύψους περίπου 25 εκατ. ευρώ. Τα επόμενα έτη της εξεταζόμενης περιόδου, το 2016 και 2017, η εταιρεία είχε μεν κέρδη, αλλά σε ύψος που δεν υπερκαλύπτουν τις ζημίες του 2015. Με βάση όμως τους όρους της πρόσκλησης (7.3) θα πρέπει «ο ετήσιος μέσος όρος των αποτελεσμάτων προ φόρων των πλέον πρόσφατων τριών (3) ελεγμένων οικονομικών χρήσεων του υποψηφίου να είναι θετικός (>0), όπως θα αποδεικνύεται από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των τριών τελευταίων χρήσεων (εφόσον υφίσταται υποχρέωση ενοποίησης). Σε περίπτωση Ενωσης Προσώπων, θα σταθμισθεί ο μέσος όρος των αποτελεσμάτων προ φόρων κατά τις εν λόγω χρήσεις κάθε μέλους της Ενωσης Προσώπων, με συντελεστή στάθμισης το ποσοστό συμμετοχής του σε αυτή».

Πάντως, οι δύο πλευρές (ΤΡΑΙΝΟΣΕ και Sarmed) θα το παλέψουν, καθώς η επίμαχη ζημιογόνος χρήση στα αποτελέσματα της Sarmed επηρεάζεται εξαιτίας της παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων στα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Αν η εταιρεία παρουσίαζε τα οικονομικά της αποτελέσματα στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, τότε η απομείωση της αξίας των παγίων θα επηρέαζε την καθαρή θέση και όχι τα αποτελέσματα χρήσης του 2015. Σημειώνεται ότι ο όρος της πρόσκλησης δεν ορίζει τον τρόπο παρουσίασης των οικονομικών αποτελεσμάτων.

Στον διαγωνισμό για την αξιοποίηση του Εμπορευματικού Σιδηροδρομικού Σταθμού και Σταθμού Διαλογής (ΕΣΣΣΔΙ) έχουν υποβληθεί έξι ενστάσεις στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Τις προσφυγές κατέθεσαν οι εταιρείες PEARL και ΤΡΑΙΝΟΣΕ, καθεμιά από τρεις, κατά των υπολοίπων συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. Στον διαγωνισμό επίσης συμμετείχαν η Goldair Cargo και η Damco Energy.