Τεχνολογική «αναβάθμιση» μικρών επιχειρήσεων

Τεχνολογική «αναβάθμιση» μικρών επιχειρήσεων

3' 15" χρόνος ανάγνωσης

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει ανακοινωθεί η δράση «Κουπόνια τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» (Ε.Π. ΠΚΜ) του ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ με σκοπό την ενδυνάμωση της εφαρμογής ΤΠΕ, ως υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, ως επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης δράσης αναφέρονται οι ακόλουθοι:

• Ανάπτυξη επιχειρήσεων του δευτερογενούς τομέα και του τουρισμού – πολιτισμού για την εισαγωγή διεργασιών, οργανωτικών ή προωθητικών καινοτομιών, υποστηριζόμενων από τις ΤΠΕ.

• Ενίσχυση επενδύσεων για ολοκληρωμένες εφαρμογές πληροφόρησης και επικοινωνίας.

• Ανάπτυξη επιχειρήσεων του δευτερογενούς τομέα και του εμπορίου για την εφαρμογή λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου ή διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.

• Προώθηση εφαρμογών ΤΠΕ στην κοινωνική οικονομία και στο περιβάλλον.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Επιλέξιμες είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν τους όρους οι οποίοι αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης. Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας, πριν από την ημερομηνία της αίτησης χρηματοδότησης (δηλαδή να έχουν συσταθεί πριν από τη 1/1/2017).

Δαπάνες

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, οι δαπάνες που θα περιλαμβάνουν τα κουπόνια τεχνολογίας ΤΠΕ θα πρέπει να σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης και να επιλύουν κάποιο υφιστάμενο πρόβλημα ή να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση αυτής. Η αναγκαιότητα της χρήσης του κουπονιού τεχνολογίας από την επιχείρηση θα πρέπει να περιγράφεται σαφώς στο έντυπο υποβολής.

Ειδικότερα, οι προτεινόμενες δαπάνες θα πρέπει να εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών.

1. Εξοπλισμός (Hardware)

• Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία τους (πληκτρολόγια, οθόνη κ.λπ.) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα.

• Εξοπλισμός ενσύρματου ή/και ασύρματου δικτύου και καλωδίωση [δρομολογητές (Routers), μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κ.λπ.)].

• Ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Desktop /Laptop).

•Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scanners, printers, κ.λπ.).

• Εξοπλισμός ΤΠΕ σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (π.χ. Barcode readers, διαδραστικοί πίνακες).

2. Λογισμικό (Software)

• Εφαρμογές γραφείου, antivirus κ.λπ.

• Προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (π.χ. ERP, SCMS, WMS, PMS CRM, HRMS κ.λπ.).

• Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης.

• Ανάπτυξη ιστοσελίδας (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες).

• Ανάπτυξη ή/και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες).

3. Παροχή υπηρεσιών

•Συμμετοχή σε ελληνικές ηλεκτρονικές αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κ.λπ.

• Υπηρεσίες Digital marketing (π.χ. Google ads, Facebook ads, παρουσία στα social media).

• Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος.

• Υπηρεσίες καταχώρισης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (15/5/2019).

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης είναι 3.125.000 ευρώ. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% της αξίας του κουπονιού τεχνολογίας (επιλέξιμη δαπάνη). Εάν το σύνολο της δαπάνης που θα πραγματοποιήσει η επιχείρηση υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, η επιπλέον δαπάνη θα καταβάλλεται από την επιχείρηση.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. Ως ημερομηνία έναρξης κάθε έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης/χρηματοδότησης των έργων. Οπως επισημαίνεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, παράταση της διάρκειας υλοποίησης των έργων δεν προβλέπεται να δοθεί.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης και όροι υποβολής της αίτησης είναι διαθέσιμα στο:  https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/4412/PR164_Kouponia_Texnologias.pdf.

Προτάσεις υποβάλλονται από 4/6/2019 έως 5/7/2019.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.