ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Την εξαγορά των Ναυπηγείων Ελευσίνας δρομολογεί η ONEX

Την εξαγορά των Ναυπηγείων Ελευσίνας δρομολογεί η ONEX

Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για την εξαγορά των Ναυπηγείων Ελευσίνας από τον όμιλο ONEX, συμφερόντων Πάνου Ξενοκώστα, εισήλθε ο όμιλος Νίκου Ταβουλάρη που ελέγχει τη μητρική των ναυπηγείων, Νεώριον Α.Ε. Η ONEX, η οποία εξαγόρασε πέρυσι και τα ναυπηγεία της «Νεώριον» στη Σύρο μέσω του προπτωχευτικού δικαίου, προτίθεται να ρυθμίσει σε δόσεις και να καλύψει υποχρεώσεις των Ναυπηγείων Ελευσίνας προς εργαζομένους, προμηθευτές, τράπεζες και Δημόσιο, μέσω ολοκληρωμένης συμφωνίας στο πλαίσιο άρθρου 106 β και 106 δ που θα επικυρωθεί από αρμόδιο Πρωτοδικείο.

Πρόκειται ουσιαστικά για μοντέλο εξυγίανσης και εξαγοράς μέσω προσυμφωνημένου επιχειρηματικού και χρηματοδοτικού σχεδίου, παρόμοιο με αυτό που εφαρμόστηκε για την εξαγορά του Νεώριου Σύρου. Ομως ο βαθμός δυσκολίας του εγχειρήματος είναι υψηλότερος, καθώς στα Ναυπηγεία Ελευσίνας εκτελείται ναυπηγικό και επισκευαστικό πρόγραμμα του Πολεμικού Ναυτικού –εξαιτίας του οποίου άλλωστε έχει εξασφαλιστεί το ακαταδίωκτο της επιχείρησης από πιστωτές μέχρι τα τέλη του τρέχοντος μηνός–, ενώ παράλληλα απαιτούνται και σοβαρές επενδύσεις για την επισκευή και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών τους. Αυτό σημαίνει πως μεταξύ άλλων απαιτείται και συμφωνία με τις αρμόδιες διευθύνσεις του υπουργείου Αμυνας.

Το σύνολο των υποχρεώσεων των Ναυπηγείων Ελευσίνας ανέρχεται στα 256,115 εκατ. και οι πωλήσεις του 2017 ήταν στα 28,8 εκατ., ενώ οι ζημίες σε επίπεδο EBITDA στα 27,3 εκατ. Τα Ναυπηγεία Ελευσίνας από τα μέσα του 2010 αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα ρευστότητας, τα οποία εντάθηκαν από το 2011 και μετά. Εξαιτίας αυτών, αναφέρει η διοίκηση στην τελευταία δημοσιευμένη οικονομική έκθεση (2017), δεν έχουν καταβληθεί εισφορές προς τον ΕΦΚΑ ύψους 56,86 εκατ. και παρακρατούμενοι φόροι 21,95 εκατ. συμπεριλαμβανομένων των προσαυξήσεων. Επιπλέον, η εταιρεία στα τέλη του 2017 δεν έχει καταβάλει ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις αποδοχών προς το προσωπικό ύψους 13,84 εκατ. ευρώ. Εν τω μεταξύ, η μη αποκατάσταση της πλωτής δεξαμενής ΙΙΙ, η οποία παραμένει ανενεργή από τη βύθισή της το 2011 σε συνδυασμό με τη βύθιση της πλωτής δεξαμενής Ι, τον Σεπτέμβριο του 2018, δημιουργεί σοβαρή αμφιβολία για τη δυνατότητα συνέχισης της δραστηριότητας της εταιρείας. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2017, τα ίδια κεφάλαια ήταν αρνητικά, οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας υπερέβαιναν τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία κατά 189,17 εκατ. ευρώ, ενώ οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις σε προμηθευτές, φορολογική αρχή, ασφαλιστικούς οργανισμούς και αμοιβές προσωπικού ανέρχονταν στο ποσό των 95,87 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται πως στις 4 Δεκεμβρίου του 2015 υπογράφηκε συμφωνία με το Πολεμικό Ναυτικό (κυρώθηκε με τον νόμο 4316/2016) για τη ναυπήγηση τορπιλακάτων και τον Ιούλιο του 2018 με τον νόμο 4557 (άρθρο 62) έγινε παράταση του προγράμματος για άλλους 12 μήνες με την καταβολή από το Πολεμικό Ναυτικό επιπλέον 32,07 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, το Πολεμικό Ναυτικό καταβάλλει το 70% του μισθολογικού κόστους της εταιρείας, το 60% των τρεχόντων λογαριασμών κοινής ωφέλειας και το σύνολο του κόστους αγοράς των υλικών και των συστημάτων που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του έργου. Η εταιρεία δεσμεύτηκε έως την ολοκλήρωση της συμφωνίας, να μην προβεί σε απολύσεις προσωπικού, εκτός εάν συντρέχει σπουδαίος λόγος καταγγελίας σύμβασης, και να αναλάβει τα λοιπά βιομηχανικά έξοδα.