ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δικαιώθηκε στο ΣτΕ ο ΟΛΠ για Cosco και επέκταση λιμένα

Δικαιώθηκε στο ΣτΕ ο ΟΛΠ για Cosco και επέκταση λιμένα

«Πέρασε» από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η σύμβαση επέκτασης του επιβατικού λιμένα του Πειραιά για ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιων (νότια ζώνη) αλλά και η πώληση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΠ στην Cosco. H Ολομέλεια του ανώτατου δικαστηρίου με πρόεδρο την κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου αποφάσισε υπέρ της νομιμότητας των επίμαχων συμβάσεων κλείνοντας ένα κεφάλαιο που είχε ανοίξει με προσφυγή της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. Η απόφαση της Ολομέλειας κινήθηκε σε διαφορετική κατεύθυνση απ’ ό,τι είχε κινηθεί το τμήμα αναστολών του ανώταατου δικαστηρίου, δικαιώνοντας την πολιτική που ακολουθήθηκε με τις επίμαχες συμβάσεις.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια με την απόφασή της έκρινε ότι ο ΟΛΠ δεν δεσμεύεται από τις κοινοτικές οδηγίες στον τομέα των διαγωνισμών, προμηθειών. Η επίμαχη απόφασή της, κατ’ αρχάς, αναφέρει ότι «το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της λιμενικής ζώνης του λιμένα Πειραιώς που παραχωρήθηκε στην ΟΛΠ Α.Ε. με την από 13.2.2002 σύμβαση, και το οποίο αποτελούσε το βασικό περιουσιακό της δικαίωμα, επιχειρήθηκε να εκχωρηθεί με την από 5.3.2014 πρόσκληση του ΤΑΙΠΕΔ με μια ενιαία και αδιαίρετη διαδικασία (πώληση μετοχών και τροποποίηση, κατόπιν αναδιαπραγμάτευσης, της σύμβασης παραχώρησης) σε ιδιώτη επενδυτή».

Παράλληλα, η Ολομέλεια του ΣτΕ, μεταξύ των άλλων, έκρινε πως στην πρόσκληση αυτή προβλέφθηκε ότι η σύμβαση παραχώρησης θα αποτελέσει αντικείμενο αναδιαπραγμάτευσης και ενδεχομένως τροποποίησης, με σκοπό (μεταξύ άλλων θεμάτων): (i) Να εισαχθούν περισσότερο λεπτομερείς παράμετροι και προδιαγραφές σχετικά με τις τρέχουσες υποχρεώσεις του ΟΛΠ να παρέχει, φιλοξενεί ή/και υποστηρίζει μια πλήρη σειρά από λιμενικές υπηρεσίες και δραστηριότητες εντός του λιμένος Πειραιώς. (ii) Να διατηρηθούν η θέση και ο ρόλος του λιμένος Πειραιώς και η κεφαλαιώδης εθνική σημασία του ως κύριου θαλάσσιου λιμένα που συνδέει την ηπειρωτική Ελλάδα με τα νησιά του Αιγαίου. (iii) Να ενθαρρυνθεί η επένδυση προκειμένου να βοηθηθεί η αναζωογόνηση των περιοχών/δραστηριοτήτων κατασκευής και επισκευής πλοίων. (iv) Να στηριχθεί η ισόρροπη ανάπτυξη των διαφόρων λειτουργιών και δραστηριοτήτων εντός του λιμένος Πειραιώς. (v) Να προσδιοριστεί λεπτομε ώς η κατάλληλη διαδικασία για τον καθορισμό και την έγκριση από το ελληνικό Δημόσιο των τιμολογίων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες ακτοπλοΐας, λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές, κοινωνικές και δημογραφικές παραμέτρους. (vi) Να προκύψουν κατάλληλα κίνητρα και μηχανισμοί αναπροσδιορισμού που να καθορίζουν τα επίπεδα των χρηματικών ανταλλαγμάτων παραχώρησης καταβλητέα από τον ΟΛΠ στο ελληνικό Δημόσιο, και (vii) Να συμφωνηθούν συγκεκριμένες επενδύσεις στο λιμάνι του Πειραιά».

Επιπλέον, στην απόφαση αναφέρεται ότι η δυνητική αγορά στην οποία απευθύνθηκε η εν λόγω πρόσκληση, ενόψει των απαιτήσεων του οικείου εγχειρήματος, συνετίθετο από ειδικό επενδυτικό κοινό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στον σχετικό τομέα, οι επιχειρήσεις οι οποίες θα εξέφραζαν την πρόθεση να λάβουν μέρος στη διαγωνιστική διαδικασία για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΠ Α.Ε. ευλόγως είχαν σαφή επίγνωση ότι η ανωτέρω από 13.2.2002 σύμβαση παραχώρησης θα αποτελούσε (όπως εξάλλου οριζόταν ρητώς στην από 5.3.2014 πρόσκληση) αντικείμενο αναδιαπραγμάτευσης.