ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων στην Κ. Μακεδονία

Εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων στην Κ. Μακεδονία

Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 ανακοινώθηκε παράταση της προθεσμίας υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της δράσης «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής υπηρεσιών». Οπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο άρθρο, η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση των επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, ώστε να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα και κατ’ επέκταση να βελτιωθεί η θέση τους στην εγχώρια και διεθνή αγορά, με συνολικό προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 12.000.000 ευρώ. Αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο εμπόριο και την παροχή υπηρεσιών. Αναλυτικά, οι επιλέξιμοι ΚΑΔ αναφέρονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση.

Επ’ ευκαιρία της παράτασης, σήμερα, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της δράσης.

Προϋποθέσεις συμμετοχής. Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, επιλέξιμες για υποβολή προτάσεων είναι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας (έχουν συσταθεί δηλαδή πριν από τη 1/1/2016), διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ όπως αυτοί αναφέρονται στο Παράρτημα VII της πρόσκλησης, απασχολούν τουλάχιστον δύο εργαζομένους (2 ΕΜΕ1) κατά το τελευταίο έτος και δηλώνουν ως τόπο για την υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου αποκλειστικά την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων αναλυτικά περιγράφονται στον οδηγό της δράσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Να λειτουργούν νόμιμα για τη δραστηριότητα (ΚΑΔ) που αφορά η επένδυση διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.

Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ ή Συνεταιρισμοί, Ατομική Επιχείρηση.

Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014.

Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις.

Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής.

Να δεσμευτούν ότι οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης δεν έχουν χρηματοδοτηθεί, ενταχθεί και δεν θα υποβληθούν προς έγκριση χρηματοδότησης σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Να διαθέτουν ή να δεσμευτούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία.

Να υποβάλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ στη συγκεκριμένη δράση.

Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν από τη δημοσίευση της πρόσκλησης.

Επιλέξιμες ενέργειες. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, κατά τη διαμόρφωση από την επιχείρηση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού επενδυτικών σχεδίων, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος: Επιλέξιμες είναι κάθε μορφής εργασίες μετά ή άνευ υλικών επί κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων για κατασκευή, αναβάθμιση, διαμόρφωση κτιριακών υποδομών, καθώς και κάθε μορφής εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου της ενισχυόμενης επιχείρησης. Δεν είναι επιλέξιμες εργασίες επισκευών και συντήρησης.

Μηχανήματα – εξοπλισμός: Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων μεταφορικών μέσων επαγγελματικής χρήσης ή μεικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεων (κόστους έως 15.000 ευρώ).

Λογισμικά: Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και τεχνολογιών επικοινωνίας (εκτός του hardware) που συνδέεται άμεσα με την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης και είναι απαραίτητη για την άσκηση αυτής. Σε αυτήν περιλαμβάνεται και ανάπτυξη ιστοσελίδας (έως 2.500 ευρώ), καθώς και e-shop (έως 4.000 ευρώ).

Πιστοποίηση προϊόντων  – υπηρεσιών – διαδικασιών: Μέγιστο επιλέξιμο κόστος ανά πιστοποιητικό διαχειριστικού συστήματος είναι 10.000 ευρώ, ενώ εξετάζεται διακριτά για κάθε πιστοποιητικό το εύλογο του κόστους.

Υπηρεσίες συμβούλων (έως 4.000 ευρώ).

Συμμετοχή σε εκθέσεις: Συμμετοχή σε εκθέσεις εσωτερικού (έως 3.000 ευρώ/έκθεση), ή σε εκθέσεις εξωτερικού (έως 6.000 ευρώ/έκθεση).

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται ΜΜΕ επιχειρήσεις για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών με τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό κάθε επενδυτικής πρότασης να κυμαίνεται από 30.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ. Το ποσοστό της ενίσχυσης ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στη διεύθυνση www.ependyseis.gr.

Προτάσεις υποβάλλονται έως τις 15 Ιουλίου 2019.

1 ΕΜΕ: Ετήσια Μονάδα Εργασίας

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.