ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Καθαρές ζημίες 218,2 εκατ. για τη ΔΕΗ στο α΄τρίμηνο

Καθαρές ζημίες 218,2 εκατ. για τη ΔΕΗ στο α΄τρίμηνο

Zημίες μετά από φόρους ύψους 218,2 εκατ. ευρώ (από 24 εκατ. το αντίστοιχο περυσινό διάστημα) και ζημίες σε λειτουργικό επίπεδο (EBITDA) της τάξης των 66,4 εκατ. (από κέρδη 155,3 εκατ.) ενέγραψε στις οικονομικές της καταστάσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2019 η ΔΕΗ.

Παράλληλα, το συνολικό χρέος της αυξήθηκε στα 4,2 δισ. ευρώ από 4,02 δισ. στα τέλη του 2018, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στο 1,138 δισ. από 1,134 δισ. το πρώτο τρίμηνο του 2018. Οι προ φόρων ζημίες της ΔΕΗ ανήλθαν στα 248,5 εκατ. από 34,8 εκατ. το πρώτο περυσινό τρίμηνο. Οι λειτουργικές δαπάνες της κλυδωνιζόμενης δημόσιας επιχείρησης διαμορφώθηκαν στο 1,204 δισ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο από 979,5 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2018. Σημειώνεται πως οι ορκωτοί λογιστές έχουν εγγράψει στις οικονομικές καταστάσεις έμφαση θέματος περί αβεβαιότητας για τη συνέχιση της δραστηριότητας της Επιχείρησης (going concern warning), την οποία αναγνωρίζει η διοίκηση της ΔΕΗ.

Στη σχετική ανακοίνωσή της η ΔΕΗ αποδίδει τη σημαντική επιδείνωση των λειτουργικών δαπανών κατά κύριο λόγο στις αυξημένες δαπάνες ενεργειακού ισοζυγίου, παρά τη θετική επίδραση από την κατάργηση από 1.1.2019 της πρόσθετης χρέωσης των προμηθευτών για τον ΕΛΑΠΕ και του ειδικού τέλους λιγνίτη.  Συγκεκριμένα, αποδίδεται στην αυξημένη δαπάνη για φυσικό αέριο, στην αύξηση της οριακής τιμής συστήματος κατά 33,6% και κατ’ επέκταση στην υψηλότερη δαπάνη για αγορές ενέργειας, στην αύξηση της δαπάνης για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών CO2 και στη μεγαλύτερη επιβάρυνση από τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ, που υπερέβησαν το άθροισμα της λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής κατά 418 GWh. Η εισηγμένη σημειώνει πάντως πως υπήρξε μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας και των λοιπών ελεγχόμενων δαπανών κατά 5,7 εκατ. ευρώ (ή 2,1%) και αντιστροφή προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ηλεκτρικής ενέργειας ύψους 17,7 εκατ. ευρώ.

Το α΄ τρίμηνο η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 4,2% στις 14.897 GWh και η συνολική ζήτηση, στην οποία περιλαμβάνεται και η ενέργεια για εξαγωγές και άντληση, παρουσίασε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση κατά 6,7%, εξαιτίας των αυξημένων κατά 44,9% εξαγωγών από τρίτους. Η αύξηση αυτή των εξαγωγών οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εξαγωγή μέρους των δημοπρατούμενων ποσοτήτων μέσω ΝΟΜΕ. Το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά προμήθειας στο σύνολο της χώρας μειώθηκε σε 77,1% από 83,8% το α΄ τρίμηνο του 2018.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο επικεφαλής της Μανόλης Παναγιωτάκης δήλωσε ότι «στα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου του 2019, συνέχεια των αντιστοίχων του δ΄ τριμήνου του 2018, αποτυπώνεται η αρνητική επίδραση εξωγενών, μη ελεγχόμενων από την επιχείρηση παραγόντων». Μίλησε ακόμα για ιδιαίτερα μειωμένη υδραυλική παραγωγή, με άμεση συνέπεια, σε συνδυασμό με τις αυξημένες ποσότητες ΝΟΜΕ, την ανάγκη για περισσότερες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Επισήμανε επίσης τις αυξημένες προβλέψεις για απαιτήσεις τόκων υπερημερίας από τρίτους. «Στο αμέσως επόμενο διάστημα, οι δράσεις για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας θα κλιμακωθούν και με επιπλέον ενέργειες για τα χρέη των τελικών πελατών», προειδοποίησε, ενώ θύμισε πως η εταιρεία περιμένει «την επιστροφή 99,3 εκατ. ευρώ από το πλεόνασμα του ΕΛΑΠΕ και την ανάκτηση ΥΚΩ ύψους 21,9 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα αποτυπωθούν στα αποτελέσματα του β΄ τριμήνου». Ισχυρίστηκε δε πως «η Επιχείρηση εντείνει τις προσπάθειές της για την επιτυχή έκβαση της αποεπένδυσης των λιγνιτικών μονάδων στις τεθείσες προθεσμίες και αναπτύσσει σημαντικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες για ΑΠΕ, φυσικό αέριο κ.λπ.»