Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση μικρών επιχειρήσεων Δυτ. Ελλάδος

Ενίσχυση νέων και υπό σύσταση μικρών επιχειρήσεων Δυτ. Ελλάδος

3' 16" χρόνος ανάγνωσης

Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έχει ανακοινωθεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη δράση «Επιχειρηματική εκκίνηση, ενίσχυση νέων και υπό σύσταση, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας». Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τον συνολικό προϋπολογισμό της (δημόσια δαπάνη) να ανέρχεται σε 6.205.279 ευρώ.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δράση ενισχύει υπό σύσταση και υφιστάμενες νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις των κλάδων της μεταποίησης, των κατασκευών, των δημιουργικών βιομηχανιών, του περιβάλλοντος, της πληροφορικής, καθώς και των υπηρεσιών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με στόχους:

• Τη δημιουργία νέων δυναμικών μικρών ή πολύ μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβάλουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση γνώσης.

• Τον αναπροσανατολισμό των τοπικών επιχειρήσεων σε οργανωτικές και λειτουργικές δομές που διευκολύνουν την ανάπτυξη επιχειρηματικών συνεργασιών και σε διεθνές επίπεδο.

• Τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς και την αναβάθμιση του έμψυχου δυναμικού μέσω στοχευμένης εκπαίδευσης.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι. Επιλέξιμες για υποβολή πρότασης επενδυτικού σχεδίου είναι:

• Νέες υφιστάμενες επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών (σύσταση μετά την 1/1/2015).

• Νέες υφιστάμενες επιχειρήσεις (σύσταση μετά την 1/1/2015).

• Υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

• Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της δημοσιευμένης πρόσκλησης.

• Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

• Να λειτουργούν ή να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ) και ατομικές επιχειρήσεις.

• Να πρόκειται για μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις.

• Να μην είναι μέλος δικτύου με δικαίωμα δικαιοχρησίας (franchising).

• Να τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΦΑΣ.

• Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις.

• Να μη είναι υπόχρεες ανάκτησης ενίσχυσης.

• Να υποβάλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

• Να υποβάλουν έως μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ. Συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες επιχειρήσεις έχουν δικαίωμα υποβολής μόνο μιας πρότασης.

• Να μην έχουν προβεί σε παύση της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή της αίτησής τους.

• Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων, όπως ορίζονται από τη συγκεκριμένη πρόσκληση.

• Να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια όσον αφορά τις συγκεκριμένες δαπάνες δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Επιλέξιμες δαπάνες. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η δράση χρηματοδοτεί δαπάνες που εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.

2. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός.

3. Δαπάνες προσωπικού.

3. Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού.

4. Δαπάνες προς τρίτους / τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων.

5. Λειτουργικές δαπάνες επιχείρησης.

6. Προμήθεια αναλωσίμων.

7. Δαπάνες σχεδιασμού, ανάπτυξης ή / και πιστοποίησης προτύπου προϊόντος υπηρεσίας, διασφάλιση ποιότητας.         

Επισημαίνεται ότι το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών για τις κατηγορίες 1, 2, 4, καθώς και μέρος της 7, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 35% του συνολικού προϋπολογισμού.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης και η ένταση της ενίσχυσης ανέρχεται σε 60% για τις περισσότερες κατηγορίες δαπανών, ενώ κάποιες λειτουργικές δαπάνες και το μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού ενισχύονται με 100% επιδότηση.

Ο επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως 300.000 ευρώ. Για τις υπό σύσταση και τις υφιστάμενες επιχειρήσεις χωρίς διανομή κερδών, ο ελάχιστος προϋπολογισμός είναι 25.000 ευρώ, ενώ για τις λοιπές υφιστάμενες είναι 50.000 ευρώ.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση: http://dytikiellada.gr/προσκλήσεις-προκηρύξεις/πδε040801-1/

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που παρέχει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis έως 30/9/2019.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.