ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προληπτική αναδιάρθρωση επιχειρήσεων

Προληπτική αναδιάρθρωση επιχειρήσεων

Διαδικασίες που διευκολύνουν την αναδιάρθρωση σε πρώιμο στάδιο, δηλαδή πριν καταστούν αφερέγγυες, των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων που μπορούν όμως να γίνουν βιώσιμες, καθιερώνει η νέα οδηγία της Ε.Ε., που εισάγει μεταξύ άλλων εμμέσως την έννοια του ακατάσχετου λογαριασμού και παρέχει τη δυνατότητα αναστολής όλων των μέτρων ατομικής δίωξης του επιχειρηματία που διαπραγματεύεται με τους πιστωτές του την αναδιάρθρωση της επιχείρησης.

Η οδηγία που επιχειρεί να θέσει ενιαίους κανόνες σε όλα τα κράτη-μέλη για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που χρήζουν αναδιάρθρωσης προκειμένου να διασωθούν, αναμένεται να αποτελέσει νόμο του κράτους, καθώς ήδη η κυβέρνηση προχώρησε στη σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την ενσωμάτωση της σχετικής οδηγίας έως τα τέλη του χρόνου.

Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι η άρση των εμποδίων για την προληπτική αναδιάρθρωση, την αφερεγγυότητα ή την απαλλαγή από τα χρέη, διασφαλίζοντας ότι οι βιώσιμες επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες θα έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικό πλαίσιο αναδιάρθρωσης, που θα τους επιτρέψει να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και ότι οι έντιμοι αφερέγγυοι ή υπερχρεωμένοι επιχειρηματίες θα μπορούν να απαλλάσσονται πλήρως από τα χρέη τους έπειτα από εύλογο διάστημα που θα τους προσφέρει μια δεύτερη ευκαιρία. Η οδηγία προβλέπει μεταξύ άλλων:

• Η απαλλαγή του μη δόλιου επιχειρηματία από τα χρέη του εντός 3 ετών κατά ανώτατο όριο. Πρόκειται για την έννοια της δεύτερης ευκαιρίας που έχει θεσμοθετηθεί και στη χώρα μας με βάση την οποία η έκπτωση του οφειλέτη από το δικαίωμα ανάληψης ή άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας για λόγους αφερεγγυότητας, παύει να ισχύει το αργότερο κατά τη λήξη της περιόδου απαλλαγής.

• Η ενοποίηση των διαδικασιών τόσο για τα επαγγελματικά όσο και τα προσωπικά χρέη του επιχειρηματία με στόχο την πλήρη απαλλαγή του.

• Η υιοθέτηση εμμέσως του ακατάσχετου λογαριασμού των υπό αναδιάρθρωση επιχειρήσεων για συναλλαγές όπως η καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών για τους εργαζομένους, κάθε αναγκαία ή εύλογη πληρωμή ή εκταμίευση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνήθους δραστηριότητας της επιχείρησης (π.χ. προς ΔΕΚΟ, προμηθευτές κ.ά.) ή για τη λήψη επαγγελματικής συμβουλής που σχετίζεται με το σχέδιο αναδιάρθρωσης ή δαπάνης για την εφαρμογή του, ή τη σύναψη νέας πίστωσης ή τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων.

• Η παροχή κινήτρων προς τις τράπεζες, όπως το προνόμιο στη σειρά κατάταξης για κάθε τυχόν νέα χρηματοδότηση.

• Η δυνατότητα αναστολής των ατομικών διώξεων, όπως η κατάσχεση και η δέσμευση λογαριασμών ή ο πλειστηριασμός της κινητής και ακίνητης περιουσίας, για χρονικό διάστημα 4 τουλάχιστον μηνών, που θα μπορεί να επεκταθεί έως τους 12 μήνες έως και την έκδοση δικαστικής απόφασης.

Η διαδικασία αναδιάρθρωσης, σύμφωνα με τη νέα οδηγία, δεν περνάει αναγκαστικά μέσα από τη δικαστική οδό και μπορεί να συμφωνηθεί εξωδικαστικά. Η δικαστική επικύρωση είναι αναγκαία σε περίπτωση που υπάρχουν θιγόμενα μέρη, που προβλέπεται νέα χρηματοδότηση ή στην περίπτωση που τα σχέδια αναδιάρθρωσης συνεπάγονται απώλεια μεγαλύτερη του 25% του εργατικού δυναμικού της επιχείρησης.

Αίτηση για πρόσβαση στο πλαίσιο της προληπτικής αναδιάρθρωσης μπορούν να υποβάλουν τόσο οι οφειλέτες επιχειρηματίες όσο και οι πιστωτές ή οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης θα πρέπει να εγκριθεί από την πλειοψηφία των πιστωτών ή αυτών που έχουν πλειοψηφικά συμμετοχικά δικαιώματα στην επιχείρηση, αλλά όπως προβλέπεται στην οδηγία, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι μέτοχοι μιας επιχείρησης δεν μπορούν να αποτρέπουν ή να εμποδίζουν αδικαιολόγητα την εφαρμογή του.