ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ηλεκτρονικό επιχειρείν στην Περιφέρεια Ηπείρου δαπάνης 2,3 εκατ. ευρώ

Ηλεκτρονικό επιχειρείν στην Περιφέρεια Ηπείρου δαπάνης 2,3 εκατ. ευρώ

Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπειρος 2014-2020 έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη της δράσης Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) ΙΙ, με τον συνολικό προϋπολογισμό της (δημόσια δαπάνη) να ανέρχεται σε 2.300.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, βασικός στόχος της δράσης Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) ΙΙ είναι η υποστήριξη της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ηπείρου μέσω της ανάπτυξης ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-Business) για την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Η δράση αφορά ενίσχυση μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωμών κ.ά.

Σήμερα, επ’ ευκαιρία της παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της δράσης, όπως αυτά αναφέρονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση.

Επιλέξιμοι φορείς

Επιλέξιμες προς ενίσχυση είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

Δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) και θα πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ΙΚΕ, Συνεταιρισμοί) και ατομικές επιχειρήσεις.
Τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ.

Δεν αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις.

Δεν βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Δεν εκκρεμεί εις βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

Δεν υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που έχουν χρηματοδοτηθεί ή/και έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Δεν έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα τα οποία έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για:         

Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.

Αδήλωτη εργασία.

Δεν έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν από την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης.

Εχουν συσταθεί πριν από την 1.1.2018.

Υποβάλλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

Δεν είναι εξωχώρια (offshore) επιχείρηση.

Οι ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές να είναι προσβάσιμες στα άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Επιλέξιμες ενέργειες

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν τις ακόλουθες επιλέξιμες ενέργειες (Ε):

Ε(1): Ηλεκτρονικό εμπόριο.
Ε(2): Ηλεκτρονικές κρατήσεις.
Ε(3): Εσωτερική οργάνωση με την αξιοποίηση ΤΠΕ.
Ε(4): Διαχείριση παραγωγής με την αξιοποίηση ΤΠΕ.
Ε(5): Ψηφιακή προβολή – Διαφήμιση.

Οπως αναφέρουν τα δημοσιευμένα στοιχεία, κάθε δικαιούχος θα πρέπει υποχρεωτικά να υλοποιήσει την Ε(5) και τουλάχιστον μία από τις επιλέξιμες ενέργειες Ε(1) ή Ε(2).

Δαπάνες

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες:

Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός         

Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

Μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής.

Λοιπός εξοπλισμός επιχείρησης.

Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού         

Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού.

Υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού.

Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης λογισμικού/εφαρμογών.

Υπηρεσίες προμήθειας/χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού.

Δαπάνες για παροχή εύλογων προσαρμογών για την κάλυψη των αναγκών ατόμων με αναπηρία.

Κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού.

Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό.

Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση         

Διαφημιστικές καταχωρίσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή.

Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας.

Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής/επαγγελματικής δικτύωσης.

Προϋπολογισμός

Οι επιχειρήσεις θα ενισχύονται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών με τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό κάθε επενδυτικής πρότασης να κυμαίνεται από 6.000 ευρώ έως 12.500 ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φθάσει το 80%.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης στη διεύθυνση:
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/4446/%CE%A857%CE%9F7%CE%9B9-%CE%94%CE%92%CE%A1.pdf

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων έως την 31η Οκτωβρίου 2019.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.