ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.: Πρόσθετη ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.: Πρόσθετη ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Άρθρα 12 έως 14 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 της 27 Απριλίου 2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40, 102 52), πρόκειται να αναθέσει τη διαχείριση απαιτήσεών της (α) καταναλωτικής και στεγαστικής πίστης και (β) επιχειρηματικής πίστης από δάνεια ή/και από πιστώσεις προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ» (“CEPAL HELLAS”), που εδρεύει στη Νέα Σμύρνη (Λεωφόρος Συγγρού 209-211, 171 21), έχει νομίμως αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει, (βλ. ΕΠΑΘ 207/1/29.11.2016: ΦΕΚ Β΄, 970/22.03.2017) και εποπτεύεται και ελέγχεται από αυτή.

Κατ’ ακολουθίαν, η Τράπεζα ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με τις ανωτέρω απαιτήσεις, άμεσα ή έμμεσα, με οποιαδήποτε ιδιότητα και οποιονδήποτε τρόπο, όπως ενδεικτικώς οφειλέτες, συνοφειλέτες, εγγυητές, ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοι αυτών και εν γένει πρόσωπα που αναφέρονται κατά οποιονδήποτε τρόπο στους σχετικούς φακέλους που αφορούν τις σχετικές οφειλές, καθώς και πρόσωπα κατά των οποίων είναι δυνατόν να προβληθεί δικαίωμα της Τράπεζας για είσπραξη των απαιτήσεών της, ότι τα προσωπικά τους δεδομένα που αφορούν τις ως άνω απαιτήσεις θα διαβιβαστούν για τον σκοπό της διαχείρισής τους, κατ’ άρθρο 2 του Ν. 4354/2015, στη CEPAL HELLAS και θα τύχουν επεξεργασίας κατά τα ανωτέρω και σύμφωνα με την πολιτική της Τράπεζας.

Στο πλαίσιο αυτό και για τον σκοπό της διαχείρισης των ανωτέρω απαιτήσεων, η CEPAL HELLAS δύναται να διαβιβάζει, κατά περίπτωση, περαιτέρω τα ως άνω προσωπικά δεδομένα σε εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών του Ν. 3758/2009, σε δικηγόρους ή σε δικηγορικές εταιρείες, σε δικαστικούς επιμελητές και σε συμβολαιογράφους.

Κατά τα λοιπά, για τα ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την άσκηση των εκ του νόμου δικαιωμάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στη δημοσιευμένη ενημέρωση της Τράπεζας, η οποία είναι αναρτημένη στον σύνδεσμο https://apps.alpha.gr/GDPR/default.aspx.