Πρόγραμμα ενίσχυσης παραγωγικών επενδύσεων στην υδατοκαλλιέργεια

Πρόγραμμα ενίσχυσης παραγωγικών επενδύσεων στην υδατοκαλλιέργεια

3' 21" χρόνος ανάγνωσης

Από την ειδική υπηρεσία διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020 ανακοινώθηκε η παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο των μέτρων: α) 3.2.2 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια» και β) 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια – Αύξηση ενεργειακής απόδοσης και μετατροπή σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας». Πρόκειται για τη 2η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στα συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020.

Σήμερα, θα υπενθυμίσουμε τα βασικά στοιχεία της πρόσκλησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δεύτερης πρόσκλησης για το μέτρο 3.2.2 ανέρχεται σε 12,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι επενδυτικές προτάσεις θα πρέπει να αναφέρονται σε:

• Παραγωγικότητα: αφορά παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια.

• Διαφοροποίηση: αφορά τη διαφοροποίηση των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας και των εκτρεφόμενων ειδών.

• Εκσυγχρονισμό: αφορά τον εκσυγχρονισμό των μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

• Υγεία των ζώων: αφορά τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό σχετικά με την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.

• Ποιότητα των προϊόντων: αφορά σε επενδύσεις για τη βελτίωση της ποιότητας ή την πρόσθεση αξίας στα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας.

• Αποκατάσταση: αφορά την αποκατάσταση υφιστάμενων τεχνητών λιμνών ή λιμνοθαλασσών υδατοκαλλιέργειας μέσω της αφαίρεσης λάσπης ή επενδύσεων που στοχεύουν στην πρόληψη της εναπόθεσης λάσπης.

• Συμπληρωματικές δραστηριότητες: αφορά σε διαφοροποίηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας, μέσω της ανάπτυξης των ενισχυόμενων συμπληρωματικών δραστηριοτήτων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της 2ης πρόσκλησης για το μέτρο 4.2.4 ανέρχεται σε περίπου 3,08 εκατ. ευρώ, ενώ οι επενδυτικές προτάσεις θα πρέπει να αναφέρονται σε:

• Ενεργειακή απόδοση: αφορά σε επενδύσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

• Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: αφορά σε επενδύσεις για την προώθηση της μετατροπής των επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Επιλέξιμες ενέργειες

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, οι στόχοι των μέτρων θα επιτευχθούν με ενέργειες, όπως:

• Αύξηση της παραγωγής με την κατασκευή νέων, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή/και τη μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές, συμπεριλαμβανομένων κέντρων εξυγίανσης / αποστολής / αποκελύφωσης οστρακοειδών.

• Εκσυγχρονισμό ή/και μετεγκατάσταση υφιστάμενων μονάδων πάχυνσης, χωρίς αύξηση της παραγωγής, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές, συμπεριλαμβανομένων κέντρων εξυγίανσης / αποστολής / αποκελύφωσης οστρακοειδών.

• Κατασκευή νέων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου, επέκταση ή/και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων ΙΧΣ και παραγωγής γόνου.

• Κατασκευή νέων ή εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων προπάχυνσης.

• Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού και παραγωγικής βελτίωσης ή/και αναβάθμισης σε τεχνητές λίμνες ή λιμνοθάλασσες υδατοκαλλιέργειας, καθώς και εγκαταστάσεων συσκευασίας των προϊόντων που προέρχονται από αυτές.

• Κατασκευή υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση των μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

Επιλέξιμοι φορείς

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, δικαιούχοι ενίσχυσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς ή φορείς αυτοδιοίκησης και λοιπές οργανώσεις, καθώς επίσης και ανώτατα εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα και άλλοι δημόσιοι φορείς. Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις των υπό σύσταση εταιρειών, ενώ ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) απολαμβάνουν προτεραιότητας, καθώς και αυξημένα ποσοστά χρηματοδότησης έναντι των υπολοίπων. Επιπλέον, τα έργα που υλοποιούνται στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά»¹, λαμβάνουν αύξηση της έντασης της δημόσιας ενίσχυσης κατά 35 ποσοστιαίες μονάδες.

Ποσοστά χρηματοδότησης

Σύμφωνα με την πρόσκληση, ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να κυμαίνεται από 20.000 έως 5.000.000 ευρώ, ενώ ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των έργων ορίζονται τα δύο έτη, από την ημερομηνία απόφασης ένταξης της πράξης. Και τα δύο μέτρα εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης που κυμαίνεται, ανάλογα με το μέγεθος των επιχειρήσεων, την περιοχή υλοποίησης του έργου καθώς και την κατηγορία του δικαιούχου, από 30% έως 85% για ιδιώτες και οργανώσεις παραγωγών/συλλογικούς φορείς.

Επισημαίνεται ότι επιλέξιμες είναι δαπάνες από 23.03.2018.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση: http://www.alieia.gr/proskliseis/

• Αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 31.1.2020.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.

 

(¹) Στα «Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά» περιλαμβάνονται: τα νησιά των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, η Σαμοθράκη, η Θάσος, οι Βόρειες Σποράδες, η Σκύρος, η Σκυροπούλα, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα, η Γαύδος, η Γαυδοπούλα, τα Παξιμάδια, η Χρυσή, το Κουφονήσι, η Παξιμάδα, η Δραγονάδα, οι Διονυσάδες, η Δία, η Ελάσα, οι Οθωνοί, η Ερεικούσα, το Μαθράκιον, οι Παξοί, οι Αντίπαξοι, οι Στροφάδες, η Σαπιέντζα, η Σχίζα, οι Εχινάδες.