Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων

3' 21" χρόνος ανάγνωσης

Η δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» δέχεται αιτήσεις από τον Φεβρουάριο του 2019 και έχουν ανακοινωθεί ήδη τέσσερις αποφάσεις ένταξης έργων συνολικής δημόσιας δαπάνης περίπου 77,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τον οδηγό της δράσης, αυτή θα παραμείνει «ανοιχτή» για υποβολή προτάσεων μέχρις εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού (400 εκατ. ευρώ) και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευσή της.

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει το πρόγραμμα και των διευκρινίσεων που ανακοινώθηκαν για τη συμπλήρωση των αιτήσεων, σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά του στοιχεία.

Οπως αναφέρεται στον οδηγό της δράσης, αυτή αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων –κατά προτεραιότητα– των οκτώ τομέων προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Ενέργεια, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Υγεία, Υλικά / Κατασκευές, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης πληρούν τα ακόλουθα: i. έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις, ii. διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙII «Επιλέξιμες Δραστηριότητες (ΚΑΔ)» της δημοσιευμένης πρόσκλησης και iii. έχουν δύο τουλάχιστον ΕΜΕ (Ετήσια Μονάδα Εργασίας) εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Από τη διαχειριστική αρχή της δράσης ανακοινώθηκε διευκρίνιση σχετικά με επιχειρήσεις που προτίθενται να υποβάλουν πρόταση στη δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» μετά την 01-01-2020 και πριν από την υποβολή των ετήσιων επίσημων φορολογικών εντύπων (Ε3 / Ισολογισμός) για τη χρήση του 2019. Σε αυτήν αναφέρεται ότι ως έτος αναφοράς για την τυπική προϋπόθεση απασχόλησης δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης θεωρείται το έτος 2019. Συνεπώς, στην αίτηση χρηματοδότησης θα πρέπει να επισυναφθεί μεταξύ άλλων και το αποδεικτικό υποβολής δήλωσης αποδοχών και συντάξεων για το έτος 2019 (μαζί με την αντίστοιχη συγκεντρωτική κατάσταση τέλους). Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει υποβάλει το ως άνω έντυπο του 2019 στο taxisnet, δεν θα πρέπει να προχωρήσει σε υποβολή αίτησης στη δράση, διαφορετικά η αίτηση δεν θα μπορεί να θεωρηθεί πλήρης και συνεπώς επιλέξιμη.

Επιλέξιμες δαπάνες

Eπιλέξιμες προς χρηματοδότηση είναι οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

I. Προμήθεια και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης (έως 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου).

II. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τυποποίηση ή συμμόρφωση της παραγωγικής διαδικασίας/προϊόντων με εθνικά, εναρμονισμένα και προαιρετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (έως 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου).

III. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος (έως 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου).

IV. Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε., πρότυπα χωρών προορισμού (έως 100% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου).

Επιπλέον, ενισχύονται δαπάνες για: α) μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού (έως 20% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου, 15.000 ευρώ ανά ΕΜΕ και μέχρι δύο ΕΜΕ). Επισημαίνεται ότι οι νέες ΕΜΕ πρέπει να είναι πρόσθετες ως προς τις ΕΜΕ που η επιχείρηση διέθετε το έτος πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, β) τεχνικές μελέτες μηχανικού, γ) συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικές με σχεδιασμό συσκευασίας, ετικέτας (έως 25% του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου), δ) ψηφιακή προβολή (έως 15.000 ευρώ), ε) μεταφορικά μέσα (έως 50%) και στ) υπηρεσίες συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (19/12/2018).

Προϋπολογισμός

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως 200.000 ευρώ. Τα εγκεκριμένα σχέδια θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο σε 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Το ύψος της επιδότησης εξαρτάται από τις εξαγωγικές επιδόσεις των επιχειρήσεων καθώς και από την κατηγορία της ενισχυόμενης δαπάνης, κυμαίνεται δε από 50% έως 65% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.