ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κέρδη 28,3 δισ. ο Ομιλος Πειραιώς

Εμφανείς είναι οι επιπτώσεις της αρνητικής χρηματιστηριακής συγκυρίας και στα αποτελέσματα του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στο εννεάμηνο του 2001. Τα καθαρά προ φόρων κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν σε 28,3 δισ. δρχ. έναντι 38,5 δισ. δρχ. την αντίστοιχη περίοδο του 2000, μείωση η οποία πιθανότατα οφείλεται στα αρνητικά αποτελέσματα θυγατρικών του ομίλου, που αντισταθμίζονται σε μεγάλο βαθμό από τα κέρδη της τράπεζας. Τα προ φόρων κέρδη της τράπεζας διαμορφώθηκαν σε 29,6 δισ. δρχ. (μείωση 6,3%), ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 24,7 δισ. δρχ. έναντι 23,2 δισ. (αυξημένα κατά 6,6%).

Σε επίπεδο ομίλου, τα αναλογούντα στους μετόχους κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 19,5 δισ. δρχ. από 17,5 δισ. δρχ., εμφανίζοντας αύξηση 11,2%. Οπως ανακοινώθηκε χθες, η μείωση των εσόδων του ομίλου που σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό από την αρνητική πορεία του XAA αντισταθμίσθηκε από την αύξηση των εντόκων εσόδων τα οποία ανήλθαν σε 82,8 δισ. δρχ. σημειώνοντας αύξηση 25,5% με παράλληλη συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών που περιορίσθηκαν σε 67,2 δισ. δρχ. έναντι 70,8 δισ. δρχ.

Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες διαμορφώθηκαν σε 24,9 δισ. δρχ. μειωμένα κατά 49,8%. Το καθαρό περιθώριο τόκων παρουσίασε βελτίωση και διαμορφώθηκε σε 2,9% έναντι 2,8%. Το συνολικό ενεργητικό του ομίλου ανήλθε σε 3,8 τρισ. δρχ. από 3,4 τρισ. δρχ., σημειώνοντας αύξηση 10,7%. Οι καταθέσεις και τα repos πελατών αυξήθηκαν κατά 16,3% στα 3 τρισ. δρχ. από 2,6 τρισ. δρχ. Οι χορηγήσεις αυξήθηκαν κατά 16,4% σε 1,9 τρισ. δρχ. από 1,6 τρισ. Το 34% του δανειακού χαρτοφυλακίου αφορά χορηγήσεις προς ιδιώτες και το 66% χορηγήσεις προς επιχειρήσεις, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν το 2,3% των χορηγήσεων.

Στο μεταξύ, με μια λιτή ανακοίνωση η ATE παρουσίασε χθες τα αποτελέσματα εννεαμήνου, σύμφωνα με την οποία τα καθαρά προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 34,1 δισ. δρχ., σημειώνοντας αύξηση κατά 34,5%, εξέλιξη που οφείλεται, όπως αναφέρει η τράπεζα, κυρίως στον τριπλασιασμό των οργανικών αποτελεσμάτων και ειδικότερα στην αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 79%. Σε ενοποιημένη βάση τα αποτελέσματα εμφανίζονται σημαντικά βελτιωμένα (87%).

Από τη διατύπωση των νέων διατάξεων και δεδομένου ότι είναι νεότερες συνάγεται ότι ο πιο πάνω λογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών θα ισχύσει για όλα ανεξαιρέτως τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994, δηλαδή ακόμη και για τους συνεταιρισμούς, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών ή την εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων.