ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εγκρίθηκε η μείωση ιδίων κεφαλαίων της Εθνικής

Στη βελτίωση του δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων από το 29% στο 30,1% αποσκοπεί η μείωση των ιδίων κεφαλαίων της Εθνικής Τράπεζας κατά 85,8 δισ. δρχ., που εγκρίθηκε χθες από την τρίτη επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων.

Σημειώνεται ότι η μείωση των ιδίων κεφαλαίων γίνεται μέσα από την ακύρωση αριθμού 6.461.100 ιδίων μετοχών, που προέρχονται από την αυτοδίκαιη μετατροπή 1.615.275 ομολογιών του υποχρεωτικά μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου του 1996 και πραγματοποιείται μέσα από τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 9,9 δισ. δρχ. και τη μείωση του τηρούμενου αποθεματικού «από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο» κατά το ποσό των 75,9 δισ. δρχ. Μετά τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων, το μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας ανέρχεται σε 349,7 δισ. δρχ. και διαιρείται σε 228.080.452 μετοχές ονομαστικής αξίας 1.533,375 δρχ. ή 4,50 ευρώ η κάθε μία και όπως τόνισε ο διοικητής της Εθνικής, το ύψος των ιδίων κεφαλαίων υπερβαίνει τα απαιτούμενα ελάχιστα, υπερκαλύπτοντας παράλληλα τις επιχειρησιακές της ανάγκες.

Αναφερόμενος στην απόφαση ακύρωσης, ο κ. Θ. Καρατζάς, τόνισε ότι υπήρξε επιβεβλημένη κίνηση στο πλαίσιο της αποφυγής απόκτησης από ιδιώτη του ποσοστού αυτού (2,75%), ενώ αντίστοιχα απαγορευτική χαρακτήρισε τη συγκυρία για την εκποίηση των μετοχών αυτών, καθώς θα οδηγούσε σε κατάρρευση της τιμής της μετοχής της τράπεζας.

Κληθείς να σχολιάσει το θέμα της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών της νέας τράπεζας και της Alpha Bank, ο διοικητής της Εθνικής Τράπεζας τη χαρακτήρισε «λογική και δίκαιη», ενώ αναφερόμενος στο premium 5,5% υπέρ της μετοχής της Alpha, τόνισε ότι βρίσκεται εξαιρετικά χαμηλότερα από αυτά που ισχύουν διεθνώς, ο μέσος όρος των οποίων κυμαίνεται στο 10%. E. Τζ.