ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δεν πείθουν τους καταναλωτές τα τιμολόγια εναλλακτικών προμηθευτών ρεύματος

Δεν πείθουν τους καταναλωτές τα τιμολόγια εναλλακτικών προμηθευτών ρεύματος

 Οι καταναλωτές δεν εμπιστεύονται τους εναλλακτικούς προμηθευτές, καθώς διαπιστώνουν αδιαφάνεια στους συμβατικούς όρους, στον τρόπο διαφήμισης και στους λογαριασμούς ρεύματος, ιδιαίτερα ως προς τις προσφορές και την εν γένει παρουσίασή τους. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει η ΕΚΠΟΙΖΩ ύστερα από καταγγελίες καταναλωτών αλλά και έρευνας που πραγματοποίησε με αφορμή τη συμμετοχή της στη διαβούλευση της ΡΑΕ για τη διαφάνεια στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος. Η έρευνα της ΕΚΠΟΙΖΩ διαπιστώνει ότι η τιμολογιακή πολιτική των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζει σοβαρές δυσλειτουργίες και στρεβλώσεις, οι οποίες πρέπει άμεσα να αποκατασταθούν. Ειδικότερα, αναφέρει ότι:

• Συναντάται ανομοιογένεια ως προς την περιγραφή των μηχανισμών αναπροσαρμογής των χρεώσεων προμήθειας και τον υπολογισμό της, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη στην πράξη ή υπερβολικά δυσχερής προς τους καταναλωτές η σύγκριση και η επαλήθευση των εν λόγω μηχανισμών, γεγονός που καταδεικνύει τα εμπόδια και τις στρεβλώσεις που η αγορά καλείται να αντιμετωπίσει στην παρούσα φάση.

• Οι όροι των συμβάσεων είναι μη διαφανείς, σαφείς και κατανοητοί –υπάρχει ελλιπής ενημέρωση και μη πληροφόρηση των καταναλωτών κατά το προσυμβατικό στάδιο– μη τήρηση των βασικών αρχών που διέπουν τη διαμόρφωση των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας και συγκεκριμένα της κοστοστρέφειας, διαφάνειας, απλότητας και ίσης μεταχείρισης – οι χρεώσεις στον λογαριασμό ρεύματος, οι οποίες δεν σχετίζονται με την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας, είναι ένας επιπρόσθετος επιβαρυντικός παράγων, καθότι δεν διευκολύνει στην κατανόηση των τιμολογίων και στη σύννομη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας από τους καταναλωτές.

Σε ό,τι αφορά το μέτρο της τυποποίησης των ρητρών αναπροσαρμογής των ανταγωνιστικών χρεώσεων προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εισηγείται η ΡΑΕ, η ΕΚΠΟΙΖΩ τονίζει ότι είναι σε θετική κατεύθυνση, Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «έρχεται να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό και ευαίσθητο πρόβλημα που αφορά την προστασία των καταναλωτών από αυθαίρετες, αδιαφανείς και καταχρηστικές πρακτικές των προμηθευτών ενέργειας, αναφορικά με την διαμόρφωση των τιμών και την αναπροσαρμογή αυτών στο ανταγωνιστικό μέρος των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας». Το μέτρο, σύμφωνα με την ΕΚΠΟΙΖΩ, θα πρέπει μεταξύ άλλων να συνδέεται με την τυποποίηση και απλοποίηση του τρόπου υπολογισμού της όποιας ρήτρας αναπροσαρμογής και την πλήρη ενημέρωση των καταναλωτών για την ύπαρξη και την οικονομική επίπτωση των ρητρών αναπροσαρμογής κατά το προσυμβατικό στάδιο. Θα πρέπει επίσης να μην εφαρμόζονται ρήτρες πρόωρης αποχώρησης, όπως ορίζει η οδηγία 2019/944. Πιθανές ρήτρες αποχώρησης, με ιδιαιτέρως επαχθείς για τους καταναλωτές όρους, θα πρέπει να αποφεύγονται, αναφέρει η ΕΚΠΟΙΖΩ, με μόνη εξαίρεση τις συμβάσεις σταθερού τιμολογίου, όπως η ανωτέρω οδηγία ορίζει, και υπό τον όρο ότι προβλέπονται ρητά στις συμβάσεις και ανακοινώνονται σαφώς στον καταναλωτή, πριν από τη σύναψη της σύμβασης, και σε συνδυασμό με άλλα συμπληρωματικά προϊόντα ή υπηρεσίες που οι προμηθευτές δύνανται να προσφέρουν.