ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση τζίρου 20% αναμένει η Paperpack το 2020

Αύξηση τζίρου 20% αναμένει η Paperpack το 2020

Ανω των 4 εκατ. ευρώ θέτει τον πήχυ των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (Ebitda) για το 2020 η Paperpack, σύμφωνα με όσα αναφέρει η διοίκηση της εισηγμένης, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χαρτοβιομηχανίας.

Πέρυσι τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 4,3 εκατ. ευρώ από 2,2 εκατ. ευρώ το 2018, εμφανίζοντας αύξηση 91,68%, η οποία αποδίδεται στην άνοδο του μεικτού περιθωρίου λόγω της αναθεώρησης της τιμολογιακής πολιτικής, αλλά και της επίδρασης του Διεθνούς

Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) που εφαρμόστηκε από την 1η Ιανουαρίου 2019.

Το 2019 το σύνολο των εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες αυξήθηκε σε 3,8 εκατ. ευρώ από περίπου 1,4 εκατ. ευρώ το 2018, με την εταιρεία να προβλέπει ακόμη ότι ο κύκλος εργασιών θα αυξηθεί κατά 20%, σε σχέση με αυτόν του 2019, οπότε ανήλθε σε 18,4 εκατ. ευρώ και είναι αυξημένος κατά 11% σε σύγκριση με το 2018.  Πέρυσι τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της Paperpack διαμορφώθηκαν σε περίπου 2 εκατ. ευρώ από 1,7 εκατ. ευρώ, με το σύνολο των εισροών από λειτουργικές δραστηριότητες να αυξάνεται σε 3,8 εκατ. ευρώ από περίπου 1,4 εκατ. ευρώ.

Η χαρτοβιομηχανία κατάφερε το 2019 να ενισχύσει την καθαρή κερδοφορία σε περίπου 2 εκατ. ευρώ από 774.000 ευρώ το 2018, ενώ αυξήθηκαν ελαφρώς οι υποχρεώσεις –αντιπροσωπεύουν κυρίως δανεισμό– που ανήλθαν σε 7,2 εκατ. ευρώ από περίπου 7 εκατ. ευρώ το 2018.

Λόγω των καλών επιδόσεων, η εισηγμένη θα προτείνει τη διανομή μερίσματος 1.976.545 ευρώ, δηλαδή 0,50 ευρώ ανά μετοχή.

Να σημειωθεί ότι η Paperpack μετράει 129 χρόνια ζωής, με την αφετηρία της να εντοπίζεται το 1891 σε ένα μικρό οικογενειακό τυπογραφείο στη Νέα Σμύρνη. Σήμερα, οι άμεσες και έμμεσες εξαγωγές της εταιρείας ξεπερνούν το 60% του συνόλου της παραγωγής.