ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ψηφιακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης

Ψηφιακή αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κρήτης

Από την Περιφέρεια Κρήτης ανακοινώθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη δράση «Ψηφιακή Αναβάθμιση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της Περιφέρειας Κρήτης» η οποία χρηματοδοτείται από το ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Κρήτη» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Κρήτης, μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ1 με σκοπό την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής ΤΠΕ, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν τους παρακάτω τομείς προτεραιότητας, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι τομείς προτεραιότητας της «έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης» (RIS3Crete): Αγροδιατροφή, Ενέργεια, Τουρισμός, Πολιτιστικές – Δημιουργικές Βιομηχανίες, Χονδρικό – λιανικό εμπόριο, Υλικά – Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Περιβάλλον, Εκπαίδευση, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Υγεία – Φάρμακα. Ειδικότερα, ως επιμέρους στόχοι της συγκεκριμένης δράσης αναφέρονται οι ακόλουθοι:

• Ανάπτυξη επιχειρήσεων του δευτερογενούς τομέα και του τουρισμού – πολιτισμού για την εισαγωγή διεργασιών, οργανωτικών ή προωθητικών καινοτομιών, υποστηριζόμενων από τις ΤΠΕ.

• Ενίσχυση επενδύσεων για ολοκληρωμένες εφαρμογές πληροφόρησης και επικοινωνίας.

• Ανάπτυξη επιχειρήσεων του δευτερογενούς τομέα και του εμπορίου για την εφαρμογή λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου ή διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.

• Προώθηση εφαρμογών ΤΠΕ στην κοινωνική οικονομία και στο περιβάλλον.

Δικαιούχοι

Επιλέξιμοι δικαιούχοι, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, είναι επιχειρήσεις, δηλαδή κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, ενδεικτικά, είναι οι ακόλουθες: να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις, να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Κρήτης, να διαθέτουν επιλέξιμο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) πριν από την υποβολή της επενδυτικής τους πρότασης, να έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας (δηλαδή να έχουν συσταθεί πριν από την 1η/1/2017). Επισημαίνεται ότι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές, ως κύριοι εταίροι.

Επιλέξιμες δαπάνες

Σύμφωνα με το δημοσιευμένο οδηγό της δράσης, οι αιτούμενες δαπάνες θα πρέπει να σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης και να επιλύουν κάποιο υφιστάμενο πρόβλημα ή να συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση αυτής. Η αναγκαιότητα του συνόλου του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να περιγράφεται σαφώς και να τεκμηριώνεται επαρκώς από την επιχείρηση στο έντυπο υποβολής της πρότασής της.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών δύνανται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά να αφορούν εξειδικευμένες εφαρμογές λογισμικού που σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης (ERP, CRM, HRMS, Logistics κ.ά.), ευφυή συστήματα μεταφορών, εφαρμογές GIS, εφαρμογές διαδικτυακής προβολής (ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά καταστήματα), εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, εφαρμογές ασφάλειας, ψηφιακή υπογραφή, αυτόματα συστήματα παραγγελιοληψίας (remote κ.ά.), βασικά ηλεκτρονικά συστήματα (τηλεφωνικό κέντρο, διαδίκτυο, Wi-Fi κ.ά.), συνοδευτικό υλικό (Hardware) για τη λειτουργία των ανωτέρω (servers, ηλεκτρ. υπολογιστές, projectors, scaners, printers κ.λπ.).

Τα κόστη υιοθέτησης υπηρεσιών cloud computing είναι επιλέξιμα για διάρκεια ενός έτους, ενώ τα κόστη αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών λογισμικού, για μέχρι ένα έτος από τον χρόνο προμήθειας, είναι επιλέξιμα με την προϋπόθεση ότι στα παραδοτέα υλοποίησης θα είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named/concurrent user, per server, /CPU κ.λπ.

Το κόστος για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού, καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού, είναι επιλέξιμο μέχρι του 20% επί του κόστους αγοράς του αντίστοιχου λογισμικού.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της δράσης.

Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης να μεριμνήσει για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών.

Ποσοστά ενίσχυσης

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης είναι 4.000.000 ευρώ. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 5.000 ευρώ έως 15.000 ευρώ. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% της αξίας του συνόλου των επιλέξιμων και επιχορηγούμενων δαπανών.

Προτάσεις υποβάλλονται από 12/3/2020 έως 12/5/2020.

(1) Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.