ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σχέδια πολιτιστικής συνεργασίας στα Δυτικά Βαλκάνια

Σχέδια πολιτιστικής συνεργασίας στα Δυτικά Βαλκάνια

Στο πλαίσιο του υποπρογράμματος «Πολιτισμός», ανακοινώθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη δράση «Ενίσχυση της πολιτιστικής συνεργασίας και της ανταγωνιστικότητας των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας στα Δυτικά Βαλκάνια». Η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» και βασίζεται στον κανονισμό για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ). Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη πρόσκληση, έχει τους ακόλουθους στόχους:

• Αύξηση της πολιτιστικής διασυνοριακής συνεργασίας στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων και των κρατών μελών της Ε.Ε.

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας στην περιοχή.

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η παρούσα πρόσκληση επικεντρώνεται στις ακόλουθες προτεραιότητες:

• Αύξηση της ικανότητας των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας να λειτουργούν διακρατικά και σε διεθνές επίπεδο.

• Αύξηση της διακρατικής κυκλοφορίας πολιτιστικών και δημιουργικών έργων και της διακρατικής κινητικότητας των φορέων του πολιτισμού και της δημιουργίας.

• Ενίσχυση του διαπολιτισμικού διαλόγου μεταξύ καλλιτεχνών, πολιτιστικών φορέων καθώς και του κοινού.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης εκτιμάται σε 5.000.000 ευρώ.

Συμμετέχοντες

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, για να είναι επιλέξιμη μια πρόταση, πρέπει να υποβληθεί από σύμπραξη αποτελούμενη τουλάχιστον από 5 οργανισμούς (υπεύθυνος έργου και συνεργάτες) από χώρες που συμμετέχουν στον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας της Ε.Ε., όπως διευκρινίζεται κατωτέρω.

Οι υποψήφιοι (υπεύθυνος έργου και συνεργάτες) πρέπει να είναι:

• Οργανισμοί ή ενώσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας (εξαιρουμένου του οπτικοακουστικού).

• Εθνικά συμβούλια που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας (εξαιρουμένου του οπτικοακουστικού).

• Δημόσιοι φορείς σε τοπικό, περιφερειακό ή κεντρικό επίπεδο, οι οποίοι συμμετέχουν στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας (εξαιρουμένου του οπτικοακουστικού).

Ο υπεύθυνος έργου και οι συνεργάτες πρέπει να είναι εγκατεστημένοι:

• Στα κράτη-μέλη της Ε.Ε.

• Δικαιούχοι του ΜΠΒ ΙΙ Δυτικών Βαλκανίων: Δημοκρατία της Αλβανίας, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Κοσσυφοπέδιο, Μαυροβούνιο, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και Δημοκρατία της Σερβίας.

Η σύμπραξη πρέπει να περιλαμβάνει:

• Τουλάχιστον 2 οργανισμούς (υπεύθυνος έργου ή/και συνεργάτες) που είναι εγκατεστημένοι σε τουλάχιστον 2 διαφορετικούς δικαιούχους του ΜΠΒ ΙΙ Δυτικών Βαλκανίων.

• Τουλάχιστον 2 οργανισμούς της σύμπραξης (υπεύθυνος έργου ή/και συνεργάτες) που είναι εγκατεστημένοι σε τουλάχιστον 2 διαφορετικά κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Ο επικεφαλής του έργου πρέπει να διαθέτει νομική προσωπικότητα επί τουλάχιστον 2 έτη κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και να είναι σε θέση να αποδείξει την υπόστασή του ως νομικού προσώπου. Επισημαίνεται ότι φυσικά πρόσωπα δεν είναι επιλέξιμα για επιχορήγηση.

Επιλέξιμες δραστηριότητες

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, στις επιλέξιμες δραστηριότητες περιλαμβάνονται μόνο οι δραστηριότητες που στοχεύουν στην αποτελεσματική επίτευξη των προτεραιοτήτων και των στόχων της πρόσκλησης. Οι δραστηριότητες μπορούν να καλύπτουν τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργίας, εκτός από τον οπτικοακουστικό κλάδο.

Η ελάχιστη διάρκεια των έργων είναι 24 μήνες, ενώ η μέγιστη 48 μήνες.

Κριτήρια αξιολόγησης

Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Συνάφεια (30). Αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο το έργο υλοποιεί την(τις) προτεραιότητα(-ες) και συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της δράσης.

2. Ποιότητα του περιεχομένου και των δραστηριοτήτων (30). Αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο το έργο θα εφαρμοστεί στην πράξη (ποιότητα των δραστηριοτήτων και των παραδοτέων, μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα, καταλληλότητα του προϋπολογισμού) και το πόσο πιθανό είναι να επιτευχθούν οι στόχοι του.

3. Επικοινωνία και διάδοση (20). Αξιολογεί την επικοινωνιακή προσέγγιση του έργου όσον αφορά τις δραστηριότητές του και τη διάδοση των αποτελεσμάτων του, καθώς και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών στο πλαίσιο των τομέων, αλλά και σε διασυνοριακό επίπεδο.

4. Ποιότητα της σύμπραξης (20). Αξιολογεί την καταλληλότητα της σύμπραξης για το έργο, καθώς και τον βαθμό στον οποίο η δομή και η διαχείριση του έργου θα διασφαλίσουν την αποτελεσματική υλοποίησή του.

Προκειμένου να εξεταστούν για χρηματοδότηση, οι προτάσεις πρέπει να επιτύχουν ελάχιστο όριο ποιότητας 75/100 πόντων και για κάθε κριτήριο απαιτείται ελάχιστο ποσοστό 50%.

Αιτήσεις υποβάλλονται έως την 28η Απριλίου 2020.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης και όροι υποβολής προτάσεων είναι διαθέσιμα στο: https://eacea.ec.europa.eu/sites/ipa/funding/coopwb.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.