ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κλειστό στις 10 και 13 Απριλίου το ΤARGET2

Κλειστό στις 10 και 13 Απριλίου το ΤARGET2

Κλειστό θα παραμείνει τη 10η και τη 13η Απριλίου 2020, δηλαδή τη Μεγάλη Παρασκευή και τη δεύτερη ημέρα του Πάσχα των ρωμαιοκαθολικών / διαμαρτυρομένων, το διευρωπαϊκό αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο, δηλαδή το σύστημα ΤARGET2. Οπως ανακοίνωσε η Ελληνική Ενωση Τραπεζών, η διατραπεζική αργία συναλλαγών ισχύει για την Τράπεζα της Ελλάδος, τις εταιρείες του ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την εταιρεία «Διατραπεζικά Συστήματα», καθώς και τις παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων:

1. Πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, στα οποία περιλαμβάνονται τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων.

2. Επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

3. Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και εταιρείες πρακτορείας απαιτήσεων.

4. Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

Οπως διευκρινίζει στην ανακοίνωσή της η Ελληνική Ενωση Τραπεζών, κατά την ημέρα ειδικής αργίας μεταξύ των παραπάνω φορέων και της πελατείας τους, όλες οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που απορρέουν από υφιστάμενες συμβάσεις καθώς και οι λοιπές εν γένει ληξιπρόθεσμες, την ίδια ημέρα, υποχρεώσεις της πελατείας αυτών προς οποιονδήποτε τρίτο, εκπληρώνονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Τρίτη 14 Απριλίου 2020, οπότε και αρχίζουν οι συνέπειες της τυχόν μη εκπλήρωσης. Οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στα πιστωτικά ιδρύματα τις ημέρες της ειδικής αργίας θα καταχωρισθούν στα συστήματά τους με ημερομηνία της επόμενης εργάσιμης ημέρας, δηλαδή 14 Απριλίου 2020.

Κατά τις εν λόγω ημερομηνίες τα καταστήματα των τραπεζών θα παραμείνουν ανοικτά, καθόσον οι ημέρες αυτές είναι εργάσιμες για το προσωπικό. Ωστόσο, θα παρέχουν περιορισμένη εξυπηρέτηση στο συναλλακτικό κοινό, δεδομένου ότι η μη λειτουργία του συστήματος TARGET2 δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση ορισμένων διατραπεζικών συναλλαγών.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η παράγραφος 5 του άρθρου 11 του ν. 3336/2005, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους, δανείων και τίτλων του ελληνικού Δημοσίου θα εκπληρώνονται σύμφωνα με τους ειδικούς όρους αυτών την προηγούμενη ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την 9η ή τη 14η Απριλίου.

Κατόπιν σχετικής οδηγίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κατά τη 10η και τη 13η Απριλίου 2020, θα γίνονται αποδεκτές από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες (ΔΟΥ) και τις τελωνειακές αρχές της χώρας μας και τραπεζικές επιταγές που θα προσκομίζονται με ημερομηνία έκδοσης τη 14η Απριλίου 2020.