ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα ενίσχυσης ανέργων σε κλάδους αιχμής στην Ηπειρο

Πρόγραμμα ενίσχυσης ανέργων σε κλάδους αιχμής στην Ηπειρο

Από την Περιφέρεια Ηπείρου έχουν ανακοινωθεί τρεις τροποποιήσεις στην πρόσκληση της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα», την οποία είχαμε παρουσιάσει σε προηγούμενο άρθρο. Οι τροποποιήσεις φορούν κυρίως την αύξηση του προϋπολογισμού καθώς και στους όρους επιλεξιμότητας δικαιούχων και δαπανών.

Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η δράση, σήμερα θα παρουσιάσουμε τα βασικά της στοιχεία βάσει των τελευταίων τροποποιήσεων.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η δράση αφορά την ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τέσσερις τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής Στρατηγικής Εξυπνης Εξειδίκευσης, δηλαδή τους τομείς: α) αγροδιατροφής, β) βιομηχανίας της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία), γ) παροχής υπηρεσιών ΤΠΕ1  και δ) υγείας/ευεξίας, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με την πρόσληψη ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της συγκεκριμένης δράσης ανέρχεται σε 8.000.000 ευρώ.

Δικαιούχοι

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, επιλέξιμοι δικαιούχοι είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα με κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) επιλέξιμο για τη συγκεκριμένη πρόσκληση και είναι εγκατεστημένες στην Περιφέρεια Ηπείρου πριν από την 1η/1/2018.

Ανάλογα με τις υφιστάμενες θέσεις πλήρους απασχόλησης της επιχείρησης, ισχύουν τα κάτωθι:

• Επιχειρήσεις με προσωπικό 0-3 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έναν ωφελούμενο.

• Επιχειρήσεις με προσωπικό από 3 έως 9 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως δύο ωφελουμένους.

• Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 9 έως 19 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως τρεις ωφελουμένους.

• Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 19 έως 30 θέσεις πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως πέντε ωφελουμένους.

• Επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 30 θέσεων πλήρους απασχόλησης μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως έξι ωφελουμένους.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση αναγράφονται αναλυτικά στη δημοσιευμένη πρόσκληση. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο, στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν σε κάθε επιχείρηση και τα απαραίτητα τυπικά προσόντα (πτυχίο, ειδικότητα) των ωφελουμένων.

Να έχουν κλείσει τουλάχιστον μία ετήσια οικονομική χρήση.

Να μην έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού τους κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά). Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο Ε.Π.

Επισημαίνεται ότι δεν επιχορηγείται η απασχόληση ωφελουμένου από την επιχείρηση για βραδινή απασχόληση (10 μ.μ. – 6 π.μ.).

Επιλέξιμοι ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα, που διαθέτουν έναν από τους παρακάτω τίτλους σπουδών/εκπαίδευσης: i. πτυχίο επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5 (χορηγείται στους αποφοίτους της τάξης μαθητείας των ΕΠΑΛ) ύστερα από πιστοποίηση, ii. δίπλωμα επαγγελματικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5 (χορηγείται στους αποφοίτους ΙΕΚ) ύστερα από πιστοποίηση,

iii. δίπλωμα/πτυχίο ανώτερης σχολής (τριτοβάθμια ανώτερη και όχι ανώτατη εκπαίδευση), iv. πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα ή βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης των σπουδών τους, v. μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή διδακτορικό δίπλωμα.

Επισημαίνεται ότι στη μεταδευτεροβάθμια επαγγελματική κατάρτιση ανήκουν οι τίτλοι σπουδών i, ii, iii.

Οι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά προτείνονται από τις επιχειρήσεις.

Δαπάνες

Το πρόγραμμα καλύπτει 100% το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων για 18 μήνες πλήρους απασχόλησης, συμπεριλαμβάνοντας τις μηνιαίες μεικτές αποδοχές, τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, καθώς και τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας. Ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ανάλογα με τον τίτλο σπουδών που διαθέτει ο κάθε ωφελούμενος, η επιχείρηση επιδοτείται και είναι υποχρεωμένη να τον προσλάβει με ελάχιστες μηνιαίες μεικτές αποδοχές 824,40 ευρώ για κάτοχο μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, 853,38 ευρώ για κάτοχο πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και 1.144,45 ευρώ για κάτοχο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου ΜΜΑ.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στη διεύθυνση: http://peproe.gr/10-el/op2020/calls/824-3-79.

Αιτήσεις υποβάλλονται έως 30/06/2020.

1: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.