ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τον Ιούλιο ολοκληρώνεται η συμφωνία της ΣΙΔΜΑ με την «Μπήτρος»

Τον Ιούλιο ολοκληρώνεται η συμφωνία της ΣΙΔΜΑ με την «Μπήτρος»

Μέχρι τον Ιούλιο αναμένεται να ολοκληρωθεί η συναλλαγή μεταξύ της «Μπήτρος» με δραστηριότητα στη μεταλλουργία, τις κατασκευές και την ενέργεια και της Σιδηρεμπορικής Μακεδονίας (ΣΙΔΜΑ), που δραστηριοποιείται στην αγορά του χάλυβα, όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση της πρώτης για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2019.

Το μνημόνιο συμφωνίας, που υπέγραψαν οι δύο εταιρείες και οι πιστώτριες τράπεζες, προβλέπει την εισφορά έναντι μετόχων, περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της κατά 100% θυγατρικής της «Μπήτρος», Μπήτρος Μεταλλουργική, στη ΣΙΔΜΑ, με στόχο την αναδιάρθρωση των δύο εταιρειών.

Η συναλλαγή, που θα πρέπει να εγκριθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, θα οδηγήσει την «Μπήτρος» στην απόκτηση του 25% του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΙΔΜΑ, καθώς η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της νέας εταιρείας που θα προκύψει, έχει καθοριστεί σε ένα προς τρία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΣΙΔΜΑ θα αναλάβει παλαιά χρέη της τάξεως των 6-7 εκατ. ευρώ της «Μπήτρος», ενώ η προβλεπόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Σιδηρεμπορικής Μακεδονίας με εισφορά σε είδος θα τεθεί προς έγκριση κατά την προγραμματισμένη για τις 25 Μαΐου γενική συνέλευση μετόχων.

Το επιχειρηματικό σχέδιο της εισφοράς της μεταλλουργικής δραστηριότητας της «Μπήτρος» στη ΣΙΔΜΑ προβλέπει την αναδιάρθρωση δανεισμού με διαγραφή μεγάλου μέρους του και αναχρηματοδότηση του υπολοίπου με ευνοϊκούς όρους και καλύμματα τα εναπομένοντα στοιχεία ενεργητικού (ακίνητα, φωτοβολταϊκοί σταθμοί, μηχανολογικός εξοπλισμός κτλ.), την ενοικίαση των ακινήτων –που θα ανακτήσει ο όμιλος από την «Μπήτρος Μεταλλουργική»– έναντι 4 εκατ. ευρώ ανά έτος, όπως και την εκμετάλλευση των φωτοβολταϊκών σταθμών της εταιρείας.

Προβλέπεται ακόμα η πώληση ακινήτων στο τέλος του πέμπτου έτους και εξόφληση του αντίστοιχου δανείου, όπως και η είσπραξη μερισμάτων, από το έκτος έτος εφαρμογής του επιχειρηματικού σχεδίου, από τη ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική, τη νέα εταιρεία που θα δημιουργηθεί.

Η συναλλαγή που κυοφορείται εδώ και καιρό, θα επιτρέψει να βελτιωθούν τα οικονομικά μεγέθη και η συνολική χρηματοοικονομική διάρθρωση των δύο εταιρειών, σε μία συγκυρία κατά την οποία, λόγω της πανδημικής κρίσης, ο κλάδος του χάλυβα, παγκοσμίως, αναμένει πτώση ζήτησης κατά 50%, τουλάχιστον μέχρι το τέλος
της χρονιάς.

«Το τεράστιο πρόβλημα πλέον που προκύπτει, δεν είναι ποιος θα έχει το πάνω χέρι στην αγορά, αλλά αν θα υπάρχει και υπό ποιους όρους αγορά», σημειώνει η διοίκηση της «Μπήτρος» στην οικονομική έκθεσή της, σχολιάζοντας τις επιπτώσεις του κορωνοϊού. Κατά τη χρήση του 2019, η εισηγμένη εμφάνισε, σε σχέση με το 2018, μειωμένο κατά 14% ενοποιημένο κύκλο εργασιών, στα 7,32 εκατ. ευρώ, και αύξησε στα 18,7 εκατ. ευρώ, από 13,4 εκατ. ευρώ, τις καθαρές ζημίες. Τα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά και διαμορφώνονται σε -47,4 εκατ. ευρώ, ενώ ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός ανέρχεται σε 116,1 εκατ. ευρώ.