ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων στη Θράκη και στην Ανατ. Μακεδονία

Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων στη Θράκη και στην Ανατ. Μακεδονία

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΑΜΘ) ανακοινώθηκε παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων και τροποποίηση της πρόσκλησης της δράσης «Ενίσχυση για την ίδρυση επιχειρήσεων, κατά προτεραιότητα σε τομείς της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης», την οποία είχαμε παρουσιάσει σε προηγούμενο άρθρο. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η δράση, σήμερα θα παρουσιάσουμε τα βασικά της στοιχεία βάσει των τελευταίων τροποποιήσεων.

Η δημόσια δαπάνη της δράσης, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 5.000.000 ευρώ. Προβλέπεται όμως και η δυνατότητα υπερδέσμευσης σε ποσοστό 40% ή μεγαλύτερο, με τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η δράση ενισχύει την ίδρυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται στο παράρτημα Ι του καν. Ε.Ε. 651/2014, στην ΠΑΜΘ. Σκοπός της δράσης είναι η παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση νέων επιχειρηματικών ιδεών μέσω και της μετατροπής τους σε εμπορεύσιμα προϊόντα/υπηρεσίες. Μέσω της δράσης ενισχύονται κατά προτεραιότητα επενδυτικά σχέδια σε τομείς της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης (Περιφερειακής RIS3), ήτοι:

• Στον αγροδιατροφικό τομέα.

• Στον τομέα τουρισμού – πολιτισμού.

• Στον τομέα υλικών (πλαστικών-ελαστικών, μη μεταλλικών ορυκτών) και καινοτόμων υλικών.

• Στον τομέα χημικών, φαρμάκων και υγείας.

• Στον τομέα περιβάλλοντος, ενέργειας και υβριδικών τεχνολογιών.

• Στον τομέα ηλεκτρονικού / ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

• Στον τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ).

Τόσο οι επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας όσο και οι ΚΑΔ που αντιστοιχούν στους ανωτέρω τομείς προτεραιότητας της Περιφερειακής RIS3 και πριμοδοτούνται βαθμολογικά δίνονται αναλυτικά στη δημοσιευμένη πρόσκληση.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, δικαιούχοι που μπορούν να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης είναι:

• Υπό ίδρυση, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που: α) δεσμεύονται ότι θα διαθέτουν κατά την ίδρυσή τους ή, για την περίπτωση που έχουν ιδρυθεί μετά την έκδοση της παρούσας πρόσκλησης, διαθέτουν τουλάχιστον ένα από τους επιλέξιμους ΚΑΔ και β) το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά επιλέξιμο ΚΑΔ της πρόσκλησης.

Επισημαίνεται ότι δεν είναι επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια από επιχειρήσεις με επανέναρξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας των οποίων η διακοπή έχει πραγματοποιηθεί μετά τις 1/1/2014.

Επιπροσθέτως, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

• Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.

• Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ.).

• Οι εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις καθώς και υπό ίδρυση επιχειρήσεις των οποίων ιδιοκτήτες/μέτοχοι/εταίροι συμμετέχουν σε εξωχώριες (offshore) επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, στο πλαίσιο αυτής ενισχύονται δαπάνες οι οποίες εντάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

1. Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού, όπως κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, εξοπλισμός ( μηχανολογικός εξοπλισμός, μηχανήματα – εξοπλισμός ΤΠΕ / συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής, μεταφορικά μέσα, λοιπός εξοπλισμός).

2. Αϋλες δαπάνες, όπως πιστοποίηση προϊόντων – υπηρεσιών – διαδικασιών, λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού.

3. Συμβουλευτική, υποστήριξη και καθοδήγηση.

4. Ψηφιακή προβολή.

Επισημαίνεται ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου, τόσο κατά τη φάση της υποβολής του όσο και κατά την ένταξή του όπως θα διαμορφωθεί μετά την αξιολόγησή του, θα πρέπει στις κατηγορίες δαπάνης «κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος» και «εξοπλισμός» να ανέρχεται σε τουλάχιστον 60% του συνολικά επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Τέλος, επιλέξιμες είναι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά την 22α/1/2020, ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Ποσοστά ενίσχυσης

Σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση, ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να κυμαίνεται από 20.000 ευρώ έως και 285.000 ευρώ. Η δημόσια χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε 70%, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή σε 30%. Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης και όροι υποβολής των προτάσεων είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: https://www.eydamth.gr/index.php/component/k2/467-prosklisi-yp-arithm-4124-amth88.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 16η Ιουνίου 2020, ώρα 14.00.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε