ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μάχη 14 τραπεζών για μία θέση στο νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας

Μάχη 14 τραπεζών για μία θέση στο νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας

Ισχυρός ανταγωνισμός εκδηλώνεται μεταξύ των τραπεζών για τη συμμετοχή τους στο Ταμείο Εγγυοδοσίας, καθώς στην πρόσκληση ενδιαφέροντος που δημοσίευσε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ) προσήλθαν συνολικά 14 τράπεζες. Πρόκειται για τις τέσσερις συστημικές Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς, την Attica Bank, την Optima Bank, την Procredit Bank, τις Συνεταιριστικές (Ηπείρου, Παγκρήτια, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Κεντρικής Μακεδονίας και Χανίων), καθώς και τον βρετανικό χρηματοπιστωτικό οργανισμό EBury.

Ενδεικτικό του ανταγωνισμού που υπάρχει για χορηγήσεις με κρατική εγγύηση είναι το γεγονός ότι το ύψος των δανείων για το οποίο οι τράπεζες υπέβαλαν προσφορές ανήλθε στα 8,5 δισ. ευρώ, όταν το ύψος των χορηγήσεων με τη συνεισφορά των τραπεζών έχει υπολογιστεί στα 7 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις συστημικές τράπεζες υπέβαλαν αιτήματα για δάνεια άνω του 1,5 δισ. ευρώ η κάθε μία, διεκδικώντας ουσιαστικά μερίδιο άνω των 6 δισ. ευρώ από τη ρευστότητα που θα διοχετευθεί στην οικονομία με αυστηρό χρονοδιάγραμμα έως και τα τέλη του τρέχοντος έτους.

Οπως προβλέπει η προκήρυξη που δημοσιεύθηκε από την ΕΑΤ, το ποσό των 7 δισ. ευρώ, που θα δοθεί με τη μορφή κεφαλαίων κίνησης σε όλες τις επιχειρήσεις χωρίς διάκριση για το αν πλήττονται ή όχι από την κρίση που προκάλεσε η πανδημία, θα κατανεμηθεί μεταξύ των τραπεζών με βάση το μερίδιο που διαθέτει κάθε τράπεζα στις χρηματοδοτήσεις μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ο αυξημένος ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών είναι ενδεικτικός και του υψηλού ενδιαφέροντος που υπάρχει από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, που αναμένουν την ενεργοποίηση του ταμείου προκειμένου να αντλήσουν πολύτιμη ρευστότητα για την αντιμετώπιση της γενικευμένης ύφεσης που προκαλεί η πανδημία.

Οπως ανακοίνωσε χθες η ΕΑΤ, η τράπεζα εξετάζει τους φακέλους υποψηφιότητας που υποβλήθηκαν, προκειμένου να οριστικοποιηθούν και θα συνυπογραφούν άμεσα οι όροι της σύμβασης με τις εμπορικές τράπεζες. Τα κείμενα των συμβάσεων θα καθορίζουν με ακρίβεια τις προϋποθέσεις της κρατικής εγγύησης με στόχο να μεγιστοποιηθεί το όφελος και να μειωθεί το κόστος χρηματοδότησης των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που θα δανειοδοτηθούν από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Υπενθυμίζεται ότι το ύψος του ποσού του δανείου για κεφάλαια κίνησης, που θα μπορούν να χορηγήσουν οι τράπεζες με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, θα αντιστοιχεί:

• Είτε στο διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019.

• Είτε στο 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το ίδιο έτος.

Το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων, έπειτα από αξιολόγηση του χρηματοπιστωτικού οργανισμού που χορηγεί το δάνειο προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης, ύστερα από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης.

Πού θα δοθούν

Δικαιούχοι είναι όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα –εκτός των εξωχώριων, των εταιρειών συμμετοχών σε άλλες εταιρείες, των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους– οι οποίες:

• Κατά την 31η Δεκεμβρίου δεν θεωρούνται προβληματικές.

• Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων.

• Είναι τραπεζικά ενήμερες, δηλαδή έχουν, κατά την ημερομηνία της αίτησης ή την 31η Δεκεμβρίου 2019, οφειλή σε καθυστέρηση μικρότερη των 90 ημερών.

• Δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης Ε.Ε. ή ΔΕΕ.

• Εφόσον έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών).