ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

H ICAP διατήρησε σε Α την πιστοληπτική ικανότητα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

H ICAP διατήρησε σε Α την πιστοληπτική ικανότητα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στη διατήρηση της πιστοληπτικής διαβάθμισης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σε Α προχώρησε η ICAP. Πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία για τον κατασκευαστικό και ενεργειακό όμιλο, καθώς η σχετική επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας πραγματοποιήθηκε σε μια λίαν δύσκολη περίοδο. Μάλιστα, η ICAP έλαβε υπόψη της την κατάσταση έντονης αστάθειας και αβεβαιότητας που έχει διαμορφωθεί με την πανδημία της COVID-19, θέλοντας να εξετάσει τυχόν επιπτώσεις στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, η διατήρηση της πιστοληπτικής ικανότητας του ομίλου αντανακλά το γεγονός ότι ο τομέας των ΑΠΕ (ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), λόγω της φύσης της σχετικής δραστηριότητας, προσφέρει σταθερή ροή εσόδων, ειδικά στις τρέχουσες συνθήκες. Παράλληλα, σημαντικό πλεονέκτημα κρίνεται η διαφοροποίηση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου του ομίλου, αναφορικά με τη συμβολή των επιμέρους τομέων στα λειτουργικά αποτελέσματα, όπου επίσης σημειώνεται αυξημένη συνεισφορά των τομέων των ΑΠΕ και των παραχωρήσεων, οι οποίοι διαθέτουν υψηλότερα ποσοστά λειτουργικής κερδοφορίας.

Επίσης, η ICAP συνεκτίμησε την επίτευξη, από τη θυγατρική ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, του στόχου για παραγωγική δυναμικότητα στην αγορά των ΑΠΕ της τάξεως των 2.000 MW, σε συντομότερο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, η θετική αξιολόγηση αποδίδεται και στη δρομολογούμενη έκδοση επταετούς ομολόγου (όταν φυσικά το επιτρέψουν οι συνθήκες στις αγορές), που εκτιμάται ότι θα διευκολύνει την απρόσκοπτη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος, ενώ θετικό ρόλο διαδραμάτισε και το γεγονός ότι ο όμιλος, διαχρονικά, προχωρεί σε υψηλής αξίας επενδύσεις, με ταυτόχρονη ικανοποιητική λειτουργική κερδοφορία.

Η ICAP συμπεριέλαβε στην αξιολόγηση και την εκτίμηση ότι ο όμιλος διαθέτει σημαντικές πιθανότητες ανάληψης νέων έργων παραχώρησης, καθώς συμμετέχει σε διαγωνισμούς για την Εγνατία Οδό, τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, την υποθαλάσσια ζεύξη Σαλαμίνας – Περάματος και το καζίνο στο Ελληνικό. Πρόκειται για έργα τα οποία αναμένεται να ενισχύσουν τις μακροχρόνιες κι επαναλαμβανόμενες σε ετήσια βάση ταμειακές ροές.

Τέλος, η διατήρηση της πιστοληπτικής βαθμίδας του ομίλου αντανακλά και τη διατήρηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου του ομίλου σε υψηλά επίπεδα και την ανανέωσή του με έργα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.