ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενισχύθηκε η κερδοφορία της Ελινόιλ το 2019

enischythike-i-kerdoforia-tis-elinoil-to-2019-2383663

Βελτιωμένη κερδοφορία παρουσίασε η Ελινόιλ το 2019, έτος κατά το οποίο η εταιρεία ενίσχυσε το δίκτυο πρατηρίων της, διατήρησε την κορυφαία θέση που κατέχει στην εξυπηρέτηση της βιομηχανίας και αξιοποίησε την πολύ καλή σεζόν στον θαλάσσιο τουρισμό, χάρη στο εκτεταμένο νησιωτικό δίκτυο πρατηρίων ελίν και την κατάλληλα διαμορφωμένη οργανωτική δομή της.

Βελτιωμένα είναι και τα αποτελέσματα σε επίπεδο ομίλου Elin παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών σε 1.950,16 εκατ. ευρώ έναντι 2.204,04 εκατ. ευρώ το 2018 (πτώση 11%).

Τα μεικτά κέρδη του ομίλου για το 2019 ανήλθαν σε 49,9 εκατ. έναντι 44,4 εκατ. το 2018 και τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 18,3 εκατ. έναντι 13,3 εκατ. το 2018. Αντίστοιχα, τα ενοποιημένα προ φόρων κέρδη του ομίλου (EBT) παρέμειναν στα 4,3 εκατ. του 2018, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε 3,3 εκατ. έναντι 2,8 εκατ. Τα ΕΒΙΤDA στη μητρική εταιρεία Ελινόιλ Α.Ε. διαμορφώθηκαν το 2019 σε 15,3 εκατ. ευρώ έναντι 12,4 εκατ., τα κέρδη προ φόρων σε 3,4 εκατ. έναντι 3,9 εκατ. το 2018 και τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) σε 2,7 εκατ. έναντι 2,6 εκατ.

Τα πολύ θετικά αποτελέσματα του 2019, σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, είναι η επιβράβευση της τήρησης με απόλυτη συνέπεια του επιχειρηματικού πλάνου, που προέβλεπε δραστική μείωση λειτουργικών δαπανών χωρίς αποδυνάμωση της οργανωτικής δομής, επιλεκτική ανάπτυξη στην εσωτερική αγορά, έλεγχο και μείωση των παρεχόμενων πιστώσεων και επέκταση δραστηριοτήτων στη διεθνή αγορά. Η υλοποίηση του πλάνου αυτού είχε ως επιπλέον αποτέλεσμα τη διατήρηση των μεριδίων αγοράς και την ισχυρή κερδοφορία. Επιπροσθέτως, με την προσθήκη των νέων προϊόντων ελίν «Electricon» και ελίν «Aerion», εξελίχθηκε σε έναν ολοκληρωμένο ενεργειακό όμιλο, με πλήρη γκάμα ενεργειακών προϊόντων και δυνατότητα κάλυψης των αναγκών των πελατών της, έχοντας συγχρόνως μια σημαντική ευκαιρία ενδυνάμωσης των σχέσεων με τους παραδοσιακούς πελάτες της.

Σε επίπεδο ομίλου, το 2019 οι περισσότερες θυγατρικές παρουσίασαν θετική πορεία. Το 2020 η πορεία της αγοράς είναι εξαιρετικά αβέβαιη, και θα εξαρτηθεί σχεδόν αποκλειστικά από την εξέλιξη του ιού, που επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά του καταναλωτή. Ιδιαίτερα κρίσιμο για την αγορά καυσίμων θα είναι το ποσοστό μείωσης της τουριστικής κίνησης, το οποίο θα επηρεάσει σημαντικά τα έσοδα του κλάδου.