ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

PwC: Στα πρόθυρα κατάρρευσης η Folli Follie

PwC: Στα πρόθυρα κατάρρευσης η Folli Follie

Σωρεία παραλείψεων και αδιαφανών πρακτικών εντοπίζει η PwC στις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Folli Follie για το 2018, επισημαίνοντας ότι η υγειονομική κρίση επιδείνωσε περαιτέρω την τρέχουσα θέση της εταιρείας.

«Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού και ο επιβληθείς περιορισμός των μετακινήσεων του καταναλωτικού κοινού, καθώς και οι επιβληθέντες περιορισμοί στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, οδήγησε σε περαιτέρω συρρίκνωση της ρευστότητας της εταιρείας», αναφέρει η Pwc και προσθέτει: «Με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που τέθηκαν υπόψη μας, εκτιμούμε ότι η Εταιρεία και ο Όμιλος, δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους από τη συνεχιζόμενη δραστηριότητά τους».

Η PwC σημειώνει επίσης ότι παρότι η Folli Follie έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα λειτουργικής αναδιάρθρωσης, «στο παρόν στάδιο υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα που εγείρει σημαντική αμφιβολία για την ικανότητα Εταιρείας και Ομίλου να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις δραστηριότητές τους.

Η PwC εντοπίζει σωρεία παραλείψεων στις εταιρικές και ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Folli Follie για το 2018, καταγράφει δε, μεταξύ άλλων, τις αθέμιτες πρακτικές χορήγησης δανείων σε πρώην μέλη του ΔΣ, χωρίς την προηγούμενη λήψη ειδικής άδειας από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, καθώς και την καταβολή στα μέλη του ΔΣ αμοιβών και παροχών οι οποίες συνολικά υπερβαίνουν το εγκεκριμένο ποσό διάθεσης.

Θυγατρικές

Η έκθεση  σημειώνει επίσης ότι η «εταιρεία κατά το 2019 και 2020 χορήγησε δάνεια σε θυγατρικές της εταιρείες, συνολικού ποσού 12,9 εκατ. περίπου, για τα οποία δεν κατέστη δυνατό να λάβουμε τα απαιτούμενα ελεγκτικά τεκμήρια. Τα δάνεια αυτά χορηγήθηκαν σε θυγατρικές από τις οποίες η εταιρεία είχε ήδη ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις που είχαν χαρακτηριστεί από τη Διοίκηση ως μη ανακτήσιμες».