Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Πελοπόννησο

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Πελοπόννησο

3' 7" χρόνος ανάγνωσης

Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη δράση «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης ΤΠΕ καθώς και συστημάτων αυτοματισμού», η οποία χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Πελοποννήσου, για τη χρήση υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠΕ, τα οποία θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές στην αγορά μέσω των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ, καθώς και για την εξοικονόμηση πόρων και την προσφορά ανταγωνιστικών και φιλικών προς το περιβάλλον υπηρεσιών.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των δράσεων της συγκεκριμένης πρόσκλησης ανέρχεται σε 3.750.000 ευρώ, εκ των οποίων:

• 3.000.000 ευρώ αφορούν χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων.

• 750.000 ευρώ χρηματοδοτήσεις επενδυτικών προτάσεων νέων επιχειρήσεων.

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού όπως:

• Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού.

• Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής (hardware).

• Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (software).

• Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας.

• Δημιουργία ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

• Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης).

• Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.

Επιλέξιμοι δικαιούχοι

Επιλέξιμοι δικαιούχοι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης είναι επιχειρήσεις, δηλαδή κάθε μονάδα, ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα.

Ειδικότερα, οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες: να είναι πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις, να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης (7/7/2020) και να υποβάλλουν έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά ΑΦΜ. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης, επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες μέχρι 31/12/2018 έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.

Β. Νέες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης.

Επιλέξιμες δαπάνες

Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο οδηγό της δράσης, οι κύριες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνουν: λογισμικό και υπηρεσίες εφαρμογών λογισμικού, συστήματα αυτοματισμού (άμεσα συνδεδεμένα με τις ΤΠΕ), δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας, δημιουργία ή αναβάθμιση e-shop, προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού – hardware (servers, ηλ. υπολογιστές, projectors, scaners, printers, κ.λπ.), υπηρεσίες digital marketing, υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης, ανάπτυξη ή / και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου καθώς και μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού κατάλληλων ικανοτήτων για την προώθηση του επιχειρηματικού σχεδίου μέχρι την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου.

Επισημαίνεται ότι τα άυλα στοιχεία ενεργητικού είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό των επενδυτικών δαπανών, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στην επιχειρηματική εγκατάσταση που λαμβάνει την ενίσχυση.

• Να είναι αποσβεστέα.

• Να αγοράζονται σύμφωνα με τους όρους της αγοράς από τρίτους που δεν έχουν σχέση με τον αγοραστή.

• Να περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης στην οποία χορηγείται η ενίσχυση και να παραμένουν συνδεδεμένα με το έργο για το οποίο χορηγείται η ενίσχυση επί τουλάχιστον τρία (3) έτη από την ημερομηνία λήξης του επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της δράσης.

Ποσοστά ενίσχυσης

Οπως αναφέρθηκε ήδη, ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης είναι 3.750.000 ευρώ. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 10.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 70% της αξίας του συνόλου των επιλέξιμων και επιχορηγούμενων δαπανών.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα http://www.diaxeiristiki.gr

Προτάσεις υποβάλλονται από 23/7/2020 έως 24/9/2020.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.