ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόγραμμα ενίσχυσης εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων

programma-enischysis-egkatastaseon-diacheirisis-apovliton-2389940

Από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ανακοινώθηκε πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων», η οποία χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, η δράση επιδιώκει την ενίσχυση υφιστάμενων και νέων ΜμE που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα της ανακύκλωσης αποβλήτων και θα προβαίνουν σε εργασίες επεξεργασίας, ανάκτησης και αξιοποίησης αυτών. Ειδικότερα επιδιώκεται:

• Ο προσανατολισμός της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της διαχείρισης/ εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων και η κάλυψη της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας σε σύγχρονες εγκαταστάσεις (υποδομών και εξοπλισμού) που προβαίνουν σε ορθολογικές πρακτικές εργασιών ανακύκλωσης στα πλαίσια αξιοποίησης οικονομικά ανακυκλώσιμων υλικών.

• Η προώθηση και ενσωμάτωση υψηλής τεχνογνωσίας/τεχνολογίας (π.χ. Key Enabling Technologies) στον παραγωγικό ιστό της χώρας.

• Η ενίσχυση της παραγωγής προϊόντων από ανακυκλωμένα υλικά.

• Η ενίσχυση της παραγωγής εξαγώγιμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Οι παραπάνω στόχοι αναμένεται να συμβάλουν: α) στην περιφερειακή ανάπτυξη μέσω της αύξησης της εγχώριας προστιθέμενης αξίας και της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, β) στη μείωση του ελλείμματος κοινωνικής αποδοχής των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων και γ) στη βελτίωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος της χώρας μέσω της αξιοποίησης ανακυκλώσιμων/ ανακυκλωμένων πρώτων υλών και αποβλήτων.

Η συνολική δημόσια δαπάνη των δράσεων της συγκεκριμένης πρόσκλησης ανέρχεται στα 40.000.000 ευρώ, εκ των οποίων το 65% κατανέμεται σε υφιστάμενες και το 35% σε νέες επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες για τη συγκεκριμένη δράση είναι οι ακόλουθες ενέργειες:

Συλλογή: Συγκέντρωση αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προκαταρκτικής διαλογής και της προκαταρκτικής αποθήκευσης.

Μεταφορά: Το σύνολο των εργασιών μετακίνησης αποβλήτων ή/και ειδικών ρευμάτων υλικών από τα μέσα συλλογής στους χώρους ανάκτησης.

Προσωρινή αποθήκευση: Αποθήκευση εν αναμονή επεξεργασίας, ανάλογα με τον τύπο αποβλήτων, το μέγεθος και τη διάρκεια αποθήκευσης και τον στόχο της συλλογής.

Επεξεργασία: Κάθε είδους εργασία προετοιμασίας πριν από την ανάκτηση.

Ανάκτηση: Οποιαδήποτε εργασία της οποίας το κύριο αποτέλεσμα είναι ότι απόβλητα εξυπηρετούν έναν χρήσιμο σκοπό αντικαθιστώντας άλλα υλικά.

Δικαιούχοι

Επιλέξιμοι δικαιούχοι, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, είναι υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) επιχειρήσεις ως ακολούθως:

• Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β΄ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ΄ κατηγορίας), οι οποίες μέχρι 31/12/2019 έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμένες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις,

• Νέες επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β΄ κατηγορίας) ή διπλογραφικά βιβλία (Γ΄ κατηγορίας), οι οποίες δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων, ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης.

Οπως αναφέρεται στην αναλυτική πρόσκληση, η επιχείρηση δεν έχει την υποχρέωση να διαθέτει τον απαραίτητο επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, αλλά οφείλει να τον διαθέτει πριν από την πρώτη εκταμίευση, συμπεριλαμβανομένης της προκαταβολής.

Δαπάνες

Σύμφωνα με τον δημοσιευμένο οδηγό της δράσης, οι κύριες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών περιλαμβάνουν:

• Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο, έως 25% του επενδυτικού σχεδίου.

• Μηχανήματα – εξοπλισμό, έως 100% του επενδυτικού σχεδίου.

• Μεταφορικά μέσα, έως 30% του επενδυτικού σχεδίου.

• Πιστοποίηση συστημάτων και δαπάνες εργαστηριακών δοκιμών, έως 5% του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι του ποσού των 7.000 ευρώ ανά σύστημα διαχείρισης.

• Απόκτηση, επικύρωση και προστασία διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έως 5% του επενδυτικού σχεδίου.

• Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, έως 15% του επενδυτικού σχεδίου.

• Εξειδικευμένα λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού, έως 10% του επενδυτικού σχεδίου.

• Τεχνική/συμβουλευτική υποστήριξη, έως 10% του επενδυτικού σχεδίου.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

Ποσοστά ενίσχυσης

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (400.000 ευρώ) και μεγαλύτερος των τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000 ευρώ). Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους δεκαοκτώ (18) μήνες. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης κυμαίνεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, την περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης και το είδος της δαπάνης, από 20% έως 55%.
Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr.

Προτάσεις υποβάλλονται από 29.7.2020 έως 30.9.2020.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.