ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με ιδιωτική τοποθέτηση η ΑΜΚ 50 εκατ. ευρώ της «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή»

Με ιδιωτική τοποθέτηση η ΑΜΚ 50 εκατ. ευρώ της «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή»

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) ύψους 50,1 εκατ. ευρώ δρομολογεί η διοίκηση της «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή», θέμα για το οποίο η συζήτηση και η λήψη απόφασης έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα σε έκτακτη γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 1η Σεπτεμβρίου στις 11 π.μ. στην έδρα της εταιρείας. Προβλέπεται η έκδοση 4.556.757 κοινών μετοχών με ονομαστική αξία 0,30 ευρώ η καθεμία και με τιμή διάθεσης (ανά μετοχή) τουλάχιστον 11 ευρώ, με τη διαδικασία να πραγματοποιείται μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων.

Το διοικητικό συμβούλιο της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο εταιρείας εισηγήθηκε ομόφωνα την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, κίνηση που, όπως αναφέρεται, είναι αλληλένδετη με τη διάθεση των προτεινόμενων έως 4.556.757 νέων μετοχών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε διεθνείς επενδυτές. Κατά την «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή», η ιδιωτική τοποθέτηση σε διεθνείς επενδυτές θα βελτιώσει περαιτέρω τη διασπορά και εμπορευσιμότητα των μετοχών της, ενώ παρόμοια συναλλαγή που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο 2018 είχε «εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα στην εμπορευσιμότητα της μετοχής και στην ανάδειξη της χρηματιστηριακής αξίας της μετοχής της εταιρείας», όπως αναφέρεται στην έκθεση του Δ.Σ. Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, που θα είναι κατ’ ελάχιστον 11 ευρώ ανά μετοχή, βρίσκεται στη μέχρι σήμερα περιοχή των ιστορικών υψηλών τιμών της μετοχής της θυγατρικής του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Τα κεφάλαια συνολικής αξίας 50,1 εκατ. ευρώ που θα αντληθούν θα διατεθούν προς χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή», που περιλαμβάνει την ανάπτυξη των αιολικών πάρκων του Καφηρέα (Εύβοια) ισχύος 330 MW, της Ταράτσας (Βοιωτία) ισχύος 30 MW και της Ευρυτανίας ισχύος 67 MW.

Σχετικά με τα 4.293.268 ίδιες μετοχές που έχει αποκτήσει η «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» κατ’ εφαρμογή προγραμμάτων επαναγοράς, αντιπροσωπεύοντας το 3,769% του μετοχικού κεφαλαίου, η εισηγμένη δεν πρόκειται να προχωρήσει στη διάθεσή τους, καθώς θα τις ακυρώσει προσεχώς. Ως εκ τούτου, όπως αναφέρει το Δ.Σ. της εισηγμένης, αφαιρουμένου του ποσοστού που οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν στο μετοχικό κεφάλαιο, η αποτελεσματική αραίωση που θα υποστούν οι μέτοχοι, λόγω της αύξησης, είναι κατά μέγιστο μόλις της τάξεως του 0,997%, ποσοστό σημαντικά μικρότερο από τα οφέλη που θα αντληθούν.

Σημειώνεται ότι στην ΑΜΚ του 2018 η «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή» άντλησε περίπου 38,4 εκατ. ευρώ υπέρ το άρτιο και 2,8 εκατ. ευρώ από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Τα συγκεκριμένα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε αιολικά πάρκα στην Ελλάδα και στην Αμερική, περιλαμβανομένου, μεταξύ άλλων, και του ειδικού έργου Ευβοίας ισχύος 119 MW. Σημειώνεται ότι η εταιρεία διαθέτει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 1.390 MW.