ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

LAMDA Development: Πώληση της συμμετοχής της στην Eurobank Properties

Στην πώληση του ποσοστού συμμετοχής της στην Eurobank Properties
A.E.E.A.Π. προς την εταιρεία συμμετοχών Fairfax Financial Holdings
Limited, προχώρησε η LAMDA Development.

H τιμή πώλησης διαμορφώθηκε σε 4,75 ευρώ, που αντιπροσωπεύει
υπερτίμημα (premium) περίπου 12% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος
της μετοχής την προηγούμενη ημέρα, ενώ η αξία της συναλλαγής ανήλθε
στο ποσό των 42,8 εκ. ευρώ.

Η τιμή της μετοχής της Eurobank Properties κατά την 30/6/2012 ήταν
3,8 ευρώ και ως εκ τούτου θα προκύψει κέρδος από τη μεταβίβαση της
μετοχής ποσού 8,6 εκ. ευρώ, το οποίο θα συμπεριληφθεί στα
αποτελέσματα της Εταιρείας στο γ’ τρίμηνο του 2012.


www.kathimerini.gr